Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r. W skład tego prestiżowego gremium wchodzi 30 profesorów nauk prawnych wybieranych przez wszystkie osoby legitymujące się co najmniej stopniem doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Zadaniem Komitetu jest m.in.: przeprowadzanie oceny stanu czasopiśmiennictwa prawniczego i stanu nauk prawnych, przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie tworzenia i stosowania prawa, organizowanie współpracy z prawniczymi organizacjami pozarządowymi, wspieranie rozwoju międzynarodowych kontaktów naukowych. Komitet sprawuje także nadzór organizacyjny nad miesięcznikiem "Państwo i Prawo".