Zmiana rozmiaru tekstu:

W grudniu 2018 r. zarząd Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą zaakceptował finansowanie projektu badawczego pt. Elementy obligacyjne kształtujące status spadkobiercy w polskim i niemieckim prawie spadkowym. Wyzwanie komparatystyczne i perspektywa zbliżenia systemów prawnych oraz udzielił finansowania w wysokości 75 000 EUR (projekt nr 2018-25). Planowany okres realizacji projektu to styczeń 2019 - grudzień 2021.

Zespół badawczy WPiA pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk, w skład którego wchodzą pracownicy oraz doktoranci z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. prof. UŚ Wojciech Klyta, dr Paulina Gwoździewicz-Matan, dr Grzegorz Gorczyński, dr Bartosz Kucia, dr Małgorzata Lubelska-Sazanów, dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk,  mgr Aneta Pająk-Kozub oraz mgr Anita Strzebińczyk nawiązał współpracę bilateralną z zespołem badawczym z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osnabrück - Katedrą Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego i Porównawczego (Lehrstuhl für Europäisches und Polnisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung) pod kierunkiem prof. dr hab. Fryderyka Zolla.

Ideą projektu i jego zasadniczym celem jest wielopłaszczyznowa prawnoporównawcza analiza niemieckich i polskich unormowań instrumentów materialnego prawa spadkowego kształtujących status prawny spadkobiercy, pozwalająca na wywiedzenie wniosków co do istnienia podstaw i obszarów zbliżenia obu porządków prawnych. Wyniki badań stanowić będą podstawę wniosków odnoszących się do dwóch płaszczyzn - harmonizacyjnej i krajowej. Projekt dostarczy wniosków porównawczych wyjaśniających różnice w zakresie regulacji normatywnej, ich przyczyny oraz skutki na poziomie stosowania prawa, a także wniosków dostarczających podstaw do podjęcia próby niwelowania istniejących różnic. Badania pozwolą także na sformułowanie rekomendacji dla ustawodawców krajowych, praktyków i instytucji stosujących prawo. Pozwolą także ocenić, w jakim zakresie funkcjonalna metodologia wykładni i stosowania prawa przyjmowana w jednym porządku prawnym może stanowić podstawę dla sformułowania rekomendacji w zakresie stosowania norm prawnych w innych porządkach prawnych.