Zmiana rozmiaru tekstu:

Zarządzenie nr 58
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.
Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity - załącznik do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) po zasięgnięciu opinii uczelnianej rady samorządu studenckiego, określam organizację roku akademickiego 2019/2020 w sposób następujący:
§ 1
SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2019 do 23 lutego 2020 roku w tym: zajęcia dydaktyczne 2.10.2019 - 22.12.2019 wakacje zimowe 23.12.2019 - 6.01.2020 zajęcia dydaktyczne c.d. 7.01.2020 - 26.01.2020 egzaminacyjna sesja zimowa 27.01.2020 - 16.02.2020 przerwa międzysemestralna 17.02.2020 – 23.02.2020 egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 24.02.2020 - 15.03.2020 SEMESTR LETNI Od 24 lutego 2020 do 30 września 2020 roku w tym: zajęcia dydaktyczne 24.02.2020 - 9.04.2020 wakacje wiosenne 9.04.2020 - 14.04.2020 zajęcia dydaktyczne c.d. 15.04.2020 - 7.06.2020 egzaminacyjna sesja letnia 8.06.2020 - 30.06.2020 egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 1.09.2020 - 25.09.2020 wakacje letnie (w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe) 1.07.2020 - 30.09.2020
§ 2
1. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest 2 maja 2020 r.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek samorządu studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
§ 3
1. Dziekan wydziału może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w § 2, w zależności od ważnych potrzeb danego wydziału lub kierunku/specjalności studiów.
2. Dziekan wydziału lub dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej studia ustala w oparciu o obowiązujące plany studiów szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
REKTOR
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (zarz201958.pdf)zarz201958.pdf