Zmiana rozmiaru tekstu:

W SKRÓCIE:

  • ważne terminy

  • regulaminy studiów i zarządzenia dydaktyczne 

  • ocena końcowa modułu (OKM)

  • sposób wypisywania indeksów

  • opłaty

  • składanie i archiwizacja prac dyplomowych (APD)

  • przeniesienia na WPiA UŚ, między kierunkami i trybami studiów

 

Organizacja roku akademickiego:

Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego, sesji, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć, itd. określa Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.

Dostępne tutaj:   http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201846.pdf

Termin rozpoczęcia zajęć w sem. letnim i zimowym oraz podział tygodni na parzyste i nieparzyste Dostępny tutaj.

Od 01.10. odbywać się będą wszystkie zajęcia: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria przedmioty do wyboru. Podyktowane to jest planowaną przerwą w zajęciach związaną ze Szczytem Klimatycznym.

 

Regulamin studiów:

Podstawowym aktem wewnętrznym UŚ regulującym status, prawa i obowiązki studenta, a także zasady odbywania studiów, zaliczania przedmiotów, przebieg sesji egzaminacyjnej, przebieg procesu dyplomowania, itd. jest Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim. W roku ak. 2016/17 obowiązuje regulamin.

- dla wszystkich studentów to regulamin z 2012 r. (ostatnia nowelizacja: 26 kwietnia 2016 r.)

Tekst jednolity: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_563_2016.pdf

 

Zarządzenia dydaktyczne:

Dokumentami uzupełniającymi regulamin studiów obowiązującymi na WPiA UŚ, są zarządzenia dziekana:

- Zarządzenie nr 2/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązków pracowników WPiA UŚ w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Tekst jednolity dostępny tutaj.

- Zarządzenie nr 2/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powtarzania przedmiotów (modułów). Dostępne tutaj.

 

Oceny końcowe modułów:

Od roku ak. 2015/16 obowiązuje nowy sposób obliczania ocen końcowych modułów (OKM). Określa go Uchwała Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów. Dostępna tutaj.

 

Sposób wypełniania indeksów:

Zasady wypisywania indeksów obowiązujące studentów studiujących na latach 1 – 4, czyli w trybie KRK, określa Instrukcja Sposób dokumentacji przebiegu studiów w indeksach. Dostępna tutaj.

 

Opłaty:

Wysokość opłat za studia, jak też wysokość opłat za powtarzanie i za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem studiów określa Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w
sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 (http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201888_1.pdf). Wysokości opłat dla studentów Wydziału Prawa i Administracji można znaleźć w
załączniku nr 10 do tego zarządzenia.

Dostępny tutaj: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201888010.pdf

Składanie i archiwizacja prac dyplomowych (APD):

Zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych określa Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych. Treść zarządzenia oraz liczne dalsze przydatne informacje i instrukcje można znaleźć na stronie Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dostęp tutaj: https://apd.us.edu.pl/

 

Przeniesienia:

Zasady przeniesień ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne w ramach tego samego kierunku, z innej uczelni w ramach tego samego kierunku oraz pomiędzy kierunkami w ramach UŚ określa Uchwała Nr 222 /2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeniesień dokonywanych w trybie § 15 „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Dostępna tutaj.