Zmiana rozmiaru tekstu:

Wszelkie informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej znajdziecie Państwo na stronie:

https://apd.us.edu.pl/?_s=1

W "aktach prawnych" zamieszczony został wzór strony tytułowej oraz oświadczenia, które bezwzględnie należy zamieścić w pracy. Studenci, którzy z jakiegoś powodu nie złożyli jeszcze druku RTP lub tytuł ich pracy wymaga aktualizacji, mogą pobrać druk bezpośrednio z ww. strony.

Uwaga dotycząca wgrywania pracy do APD: treść pracy dyplomowej musi być przesłana w formacie .pdf, scalona do jednego pliku. Nazwa pliku z pracą musi pasować do następującego wzorca:

 [kod jednostki]-[kod rodzaju dyplomu]-[numer albumu]-[rok obrony] np. 07-LIC-123456-2019.

Wymagania dot. pracy dyplomowej:

- strona tytułowa podpisana przez promotora,

- oświadczenie,

- druk dwustronny,

- miękka oprawa (bindowanie lub zgrzewanie).

Praca powinna być złożona w dziekanacie (jeden egzemplarz) wraz z indeksem z uzupełnionymi wpisami poświadczającymi zaliczenie ostatniego semestru studiów (również obowiązkowej praktyki studenckiej) najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem obrony.

Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego to termin zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej, czyli 25 września br.

Dodatkowe informacje:

  • studenci, którzy w trakcie studiów zmienili nazwisko i nie dokonali  jeszcze zmiany w aktach, proszeni są o dostarczenie do dziekanatu wraz z indeksem kopii aktu zawarcia małżeństwa lub postanowienia sądu o zmianie nazwiska;
  • studentom, którzy nie rozliczyli jeszcze obowiązkowych praktyk studenckich, przypominamy o konieczności złożenia wraz z indeksem zatwierdzonego przez Wydziałowego Koordynatora ds. Praktyk raportu z przebiegu praktyk;
  • każdy student wypełnia na stronie usosweb.us.edu.pl deklarację przystąpienia do bazy absolwentów; wydrukowany i podpisany formularz deklaracji student składa wraz z indeksem i pracą dyplomową.
  • na kilka dni przed obroną student uiszcza na indywidualne konto studenckie, którego numer dostępny jest z poziomu USOSWeb, opłatę za dyplom:

         - obligatoryjnie:  komplet w języku polskim (oryginał, dwa odpisy, odpis do akt) - 60 zł,

         - opcjonalnie, dodatkowo: odpis dyplomu w języku angielskim - 40 zł,

  • w dniu egzaminu magisterskiego student dostarcza do dziekanatu fotografie dyplomowe (4 lub 5 sztuk) o wymiarach 4,5 x 6,5:

        - obligatoryjnie: 4 sztuki,

        - opcjonalnie, dla studentów zamawiających odpis dyplomu w języku ang.: + 1 sztuka.