• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo Studenci,

poniżej znajdą Państwo skrót najważniejszych informacji nt. procedur i terminów składania prac dyplomowych, indeksów, obron, etc.:
1️.PRZYGOTOWANIE I WYDRUK PRACY MAGISTERSKIEJ
1) student składa w dziekanacie druk RTP -do pobrania z APD lub strony:

www.wtl.us.edu.pl › pdf › Rejestracja_tematu_pracy

- termin złożenia 26.01.2020r.. 

 

UWAGA: W przypadku zmiany brzmienia tytułu pracy konieczna jest aktualizacja tematu na RTP i ponowne złożenie podpisanego przez promotora druku w dziekanacie;
2) student uzupełnia w APD dane dotyczące pracy:
• streszczenie pracy,
• słowa kluczowe,
• tłumaczenie tytułu pracy na język angielski;
3) student przesyła do APD plik z gotową pracą magisterską
UWAGA: Treść pracy dyplomowej musi być przesłana w formacie .pdf, scalona do jednego pliku. Nazwa pliku z pracą musi pasować do następującego wzorca:
[kod jednostki]-[kod rodzaju dyplomu]-[numer albumu]-[rok obrony] np. W5-MGR-123456-2020;
4) po zatwierdzeniu pracy przez promotora  ( praca musi być na 4 kroku )  student drukuje pracę pobraną z systemu APD (wersja ze znakami wodnymi) i, po podpisaniu pierwszej strony pracy przez promotora, składa pracę w dziekanacie.
UWAGA: pierwsza i druga strona pracy muszą być zgodne z wzorami dostępnymi na stronach APD. Wersja pracy przeznaczona do akt powinna być wydrukowana dwustronnie i miękko oprawiona (bindowanie lub zgrzewanie);
2️. ZŁOŻENIE INDEKSU, ZATWIERDZONEJ PRACY MAGISTERSKIEJ i DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO BAZY ABSOLWENTÓW
Zawierający wszystkie wpisy, daty i ECTSy indeks oraz 1 egzemplarz zatwierdzonej przez promotora pracy magisterskiej (wymogi w zakresie wydruku i oprawy – zob. powyżej) składa się w dziekanacie najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą egzaminu magisterskiego ⏰

UWAGA:
✔️ studentki, które w trakcie studiów zmieniły nazwisko i nie dokonały jeszcze zmiany w aktach, proszone są o dostarczenie do dziekanatu wraz z indeksem kopii aktu zawarcia małżeństwa;
✔️ studentom, którzy nie rozliczyli jeszcze obowiązkowych praktyk studenckich, przypominamy o konieczności złożenia wraz z indeksem zatwierdzonego przez Wydziałowego Koordynatora ds. Praktyk raportu z przebiegu praktyk;
✔️ przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego każdy student zobowiązany jest do złożenia wydrukowanej z serwisu USOSweb deklaracji przystąpienia do Bazy Absolwentów. Podpisany formularz deklaracji student składa wraz z indeksem i pracą magisterską.
3️. FOTOGRAFIE DYPLOMOWE I OPŁATA ZA DYPLOM
• na kilka dni przed obroną student uiszcza na indywidualne konto studenckie, którego numer dostępny jest z poziomu USOSWeb, opłatę za dyplom:
- obligatoryjnie: komplet w języku polskim (oryginał, dwa odpisy, odpis do akt) - 60 zł,
- opcjonalnie, dodatkowo: odpis dyplomu w języku angielskim - 40 zł,
• w dniu egzaminu magisterskiego student dostarcza do dziekanatu fotografie dyplomowe (4 lub 5 sztuk) o wymiarach 4,5 x 6,5:
- obligatoryjnie: 4 sztuki,
- opcjonalnie, dla studentów zamawiających odpis dyplomu w języku ang.: + 1 sztuka.

Przydatne linki:
1) Archiwum Prac Dyplomowych UŚ: https://apd.us.edu.pl/
2) Instrukcja dla autorów prac dyplomowych: https://apd.us.edu.pl/static-bf3…/instrukcje/APD_student.pdf
3) Regulamin Studiów w UŚ (zob. paragrafy 29-34):https://www.wpia.us.edu.pl/…/Regulamin%20Studi%C3%B3w%20201…
4) Zarządzenie Rektora UŚ w sprawie (...) składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych: http://bip.us.edu.pl/…/bip.us.e…/files/prawo/zal20156904.pdf
5) Zasady rozliczania praktyk studenckich:https://www.wpia.us.edu.pl/studia/praktyki