Zmiana rozmiaru tekstu:

 Poniżej wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa rolnego w roku akademickim 2020/2021

 

Dr hab. Dorota Łobos – Kotowska, prof. UŚ

Zestaw pytań egzaminacyjnych z „Prawa rolnego” 2020/2021

 1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego.
 2. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa żywnościowego.
 3. Definicje gospodarstwa rolnego.
 4. Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo.
 5. Pojęcie działalności rolniczej.
 6. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 7. Obrót nieruchomościami rolnymi (pojęcie, zasady, formy).
 8. Kodeksowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi.
 9. Pozakodeksowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi.
 10. Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych, zapis obciążający spadkobiercę gospodarstwa rolnego, zachowek.
 11. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.
 12. Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.
 13. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 14. Ograniczenia w obrocie udziałami i akcjami w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 15. Prawo pierwokupu w przepisach prawno – rolnych.
 16. Dzierżawa gruntów rolnych.
 17. Ochrona obligacyjna i prawnorzeczowa dzierżawcy gruntu rolnego.
 18. Gospodarowanie gruntami Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
 19. Podatek rolny.
 20. Opodatkowanie rolnictwa.
 21. Podatek dochodowy w rolnictwie.
 22. Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń społecznych rolników.
 23. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych rolników.
 24. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników.
 25. Umowa z następcą.
 26. Stosunki zatrudnienia w rolnictwie (pracownicze i niepracownicze: umowa o pomocy przy zbiorach, umowa o prace sezonową, umowa z następcą) .
 27. Umowa kontraktacji.
 28. Status prawny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 29. Status prawny ARiMR.
 30. Płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (rodzaje, charakter prawny, tryb przyznawania płatności).
 31. Jednolita płatność obszarowa (przesłanki przyznania).
 32. Instrumenty wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
 33. Procedura przyznawania pomocy z EFRROW.
 34. Charakter prawny umowy przyznania pomocy z EFRROW.
 35. Obrót rodzinny ziemia.
 36. Grupy producentów rolnych i ich związki.
 37. Ochrona ilościowa gruntów rolnych i leśnych.
 38. Ochrona jakościowa gruntów rolnych i leśnych
 39. Zasady i tryb scalania gruntów rolnych.
 40. Zasady i tryb wymiany gruntów rolnych
 41. Podstawowe unormowania w sferze hodowli roślin i nasiennictwa.
 42. Odstępstwo rolne.
 43. Rynki rolne – podstawowe regulacje prawne.
 44. Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich.
 45. Produkt rolny a produkt żywnościowy.
 46. Prawna regulacja GMO na gruncie prawa UE i prawa krajowego.