Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

1) Zajęcia z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość powinny przybrać formę zbliżoną do prowadzonych w tradycyjny sposób i umożliwiać realizację efektów kształcenia.

2) W przypadku przedmiotów kursowych obejmujących wykłady i ćwiczenia, koordynator modułu wraz z pozostałymi osobami prowadzącymi te zajęcia tworzy zespół opracowujący treści zajęć i metody bieżącej weryfikacji uczenia się na dany okres określony harmonogramem; osobą odpowiedzialną za przygotowanie zajęć jest koordynator modułu, który może wskazać osobę do technicznej obsługi procesu organizowania kształcenia na odległość. W przypadku zajęć prowadzonych jednocześnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, działają niezależne zespoły, co nie wyklucza możliwości wypracowania wspólnych treści i metod bieżącej weryfikacji uczenia się.

3) W przypadku pozostałych przedmiotów kursowych oraz przedmiotów z wyboru koordynator modułu opracowuje treści zajęć i metody bieżącej weryfikacji uczenia się na dany okres określony harmonogramem i samodzielnie organizuje kształcenie na odległość.

4) Z zastrzeżeniem pkt. 5, wykłady kursowe i ćwiczenia powinny być prowadzone na żywo; wykłady, z wyjątkiem wykładów określonych w sylabusie jako interaktywne, mogą być nagrywane i udostępniane studentom.

5) W przypadku braku możliwości technicznych prowadzenia zajęć na żywo lub na wniosek samorządu studenckiego, koordynator modułu, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem kierunku, może określić inne odpowiednie środki i formy przekazywania treści tych zajęć.

6) W odniesieniu do pozostałych zajęć, wybór środków i formy przekazywania treści pozostawiony jest koordynatorom modułów (prowadzącym zajęcia).

7) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, prowadzący, w czasie odbywania zajęć wynikającym z harmonogramu, pozostaje dostępny dla studentów za pomocą środków komunikacji na odległość (np.: przekaz video, mail, czat, kontakt telefoniczny).

8) W przypadku studentów, którzy posiadają ograniczony dostęp do internetu, koordynator modułu, na ich wniosek, opracowuje treści zajęć i metody bieżącej weryfikacji uczenia się na dany okres określony harmonogramem.

9) Rekomendowanymi narzędziami kształcenia na odległość są: Microsoft Teams i Platforma Moodle. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystywanie innych narzędzi do kształcenia na odległość jeżeli są one powszechnie dla studentów dostępne.

10) Nagrania, prezentacje i inne formy przekazywania treści zajęć powinny być zapisywane w powszechnie używanych formatach.

11) W związku ze specyfiką kształcenia z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość możliwe jest odejście od realizacji dziennego na rzecz tygodniowego planu zajęć. Jednakże w przypadku zajęć prowadzonych na żywo termin ich odbycia należy dostosować do obowiązującego harmonogramu.

12) W celu umożliwienia studentom wyboru środków i formy przekazywania treści na ćwiczeniach, jak również optymalnej ze względu na dostępność do internetu pory odbywania zajęć, student, za zgodą prowadzących, może zmienić grupę ćwiczeniową.

13) W odniesieniu do studiów niestacjonarnych dopuszcza się w ramach kształcenia z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość realizację zajęć przewidzianych w harmonogramie na dany miesiąc kalendarzowy (kumulacja zajęć).

14) Konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami odbywają się za pomocą środków komunikacji na odległość (np.: przekaz video, mail, czat, kontakt telefoniczny) w terminach i godzinach określonych na semestr letni. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywa także konsultacje w terminach i godzinach dostosowanych do potrzeb studentów tych studiów.

15) Sposób bieżącej weryfikacji efektów uczenia się pozostawiony jest koordynatorom modułów. Bieżąca weryfikacja efektów uczenia się może polegać m.in. na odpowiedzi na zadawane pytania, rozwiązywaniu kazusów lub testów, sporządzeniu karty pracy, itp.

16) Końcowa weryfikacja efektów uczenia się, jeżeli odbiega od wskazanej w sylabusie, powinna zostać uzgodniona z właściwym dyrektorem kierunku.

17) Koordynator modułu przekazuje właściwemu dyrektorowi kierunku:

a) informację o sposobie i formach kształcenia na odległość;

b) w odniesieniu do studiów niestacjonarnych – wykaz zajęć, które zostaną zrealizowane na odległość w danym miesiącu kalendarzowym w okresie zawieszenia zajęć w tradycyjnej formie;

c) informację o zakończeniu kształcenia w ramach prowadzonego modułu oraz końcowej weryfikacji efektów uczenia się poprzez wprowadzenie ocen uzyskanych przez studentów do systemu USOSweb.

18) Bieżąca komunikacja pomiędzy prowadzącymi zajęcia i studentami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. Kontakt z poszczególnymi studentami lub grupami studentów możliwy jest także poprzez USOSMail – funkcjonalność w ramach systemu USOSweb, wspomagającą komunikację elektroniczną ze studentami danej grupy: https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/info