• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rekrutacji na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach Programu Erasmus Plus w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja odbywa się przez system USOS.

Termin składania przez studentów aplikacji w systemie USOS : 01.04.2020 – 13.04.2020 r.

Studenci zainteresowani udziałem w rekrutacji uprzejmie proszeni są o złożenie wniosku aplikacyjnego w systemie usos zgodnie z instrukcją załączoną do ogłoszenia oraz dostępną na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego  www.erasmus.us.edu.pl. Wnioski w systemie usos powinny zostać złożone w terminie od  dnia 1 kwietnia 2020r.  do dnia  13 kwietnia 2020 r.

Termin składania wniosków aplikacyjnych 13 kwietnia 2020 r. JEST OSTATECZNY.

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI :

 - Podstawowym warunkiem przystąpienia do rekrutacji do udziału w Programie Erasmus na WPiA UŚ jest średnia ocen Kandydata z dotychczasowego przebiegu studiów na WPiA lub ISM (w przypadku studentów ISM). Wymagana średnia ocen powinna wynosić minimum 3,8.  Wnioski aplikacyjne Kandydatów, którzy nie spełniają tego kryterium nie będą rozpatrywane. Średnią ocen stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen końcowych modułów uzyskanych podczas całego dotychczasowego toku studiów Kandydata. Zasady ustalania i wystawiania ocen końcowych modułów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego określa załącznik do uchwały Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów.

- W przypadku Studentów Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Erasmus na WPiA jest, by jeden z kierunków studiów realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji – Prawo, Administracja lub Przedsiębiorczość,  stanowił dla studenta ISM kierunek wiodący. Informacja o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów powinna zostać potwierdzona przez Sekretariat ISM.

- Do rekrutacji zasadniczo przystąpić mogą studenci, którzy do dnia upływu terminu składania wniosków aplikacyjnych w systemie usos ukończyli sesję zimową roku akademickiego 2019/2020 i zostali wpisani przez Dziekanat na semestr letni.

- Jednak wyjątkowo w roku akademickim 2019/2020, do rekrutacji przystąpić mogą także studenci, którzy nie ukończyli jeszcze sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020.  Możliwość taka stanowi konsekwencję uwzględnienia zmiany organizacji zajęć na WPiA UŚ z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa i wydanego  w związku z tym komunikatu Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ umożliwiającego przedłużenie sesji egzaminacyjnej studentom WPiA UŚ do dnia 20 kwietnia 2020 r., a równocześnie konieczności zakończenia rekrutacji do udziału w Programie Erasmus w wymaganym na UŚ terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. W przypadku studentów, którzy nie ukończyli jeszcze sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020, podstawą ustalenia średniej ocen Kandydata będą oceny końcowe modułów wprowadzone do systemu USOS, obejmujące okres od początku studiów do dnia obliczenia przez Dziekanat średniej ocen Kandydata dla celów rekrutacji.- Do dnia 13 kwietnia 2020 r. Kandydaci mają także obowiązek dostarczenia Komisji Kwalifikacyjnej następujących dokumentów :


- kopii dokumentu potwierdzającego stopień znajomości języka kraju lub języka wykładowego, w którym Kandydat zamierza studiować i zdawać egzaminy (dotyczy osób, które posiadają takie certyfikaty)

- oświadczenia Kandydata, czy został zakwalifikowany do uczestnictwa w Programie Erasmus w roku akademickim 2019/2020 i po rezygnacji z wyjazdu poinformował o tym pisemnie Dział Współpracy z Zagranicą – Biuro Programu Erasmus oraz Koordynatora  Programu Erasmus WPiA  w obowiązkowym terminie do 15 dni od upływu terminu złożenia aplikacji w zagranicznej uczelni partnerskiej.

- Adres email, na który powinni Państwo przesłać wymagane dokumenty zostanie Państwu podany w kolejnym ogłoszeniu w najbliższych dniach.


KRYTERIA REKRUTACJI:

- Zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim „Zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2020/2021 dla Programu Unii Europejskiej Erasmus + (Erasmus Plus) KA1 HE – Mobilność akademicka z krajami programu” (załączone do ogłoszenia o rekrutacji) :

- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA - Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, na którą aplikuje Kandydat


- WYNIKI W NAUCE KANDYDATA - Nadrzędne kryterium kwalifikacyjne stanowią wyniki w nauce Kandydata


- Kandydaci, którzy złożą wnioski aplikacyjne, a następnie  zrezygnują z uczestnictwa w Programie Erasmus przed  terminem ogłoszenia wyników rekrutacji, powinni poinformować o tym Pełnomocnika Programu Erasmus WPiA. Oświadczenia o rezygnacji może być złożone drogą elektroniczną.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I ORGANIZACJI REKRUTACJI  DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 !!!

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania dla Państwa spotkania informacyjnego przed rozpoczęciem rekrutacji,  w takiej formie, w której spotkanie informacyjne odbywało się zawsze w latach poprzednich, bardzo proszę, by uważnie zapoznali się Państwo z następującymi informacjami i dokumentami :

-  Zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2020/2021 dla Programu Unii Europejskiej Erasmus + (Erasmus Plus) KA1 HE – Mobilność akademicka z krajami programu – załączonymi do ogłoszenia o rekrutacji

- instrukcją dla studentów dotyczącą składania wniosków o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus w serwisie USOSweb – załączoną do rekrutacji

- informatorem dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy wyjeżdżają na studia na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach Programu Erasmus Plus – zamieszczonym na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego – http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

 - W przypadku gdyby mieli Państwo pytania dotyczące zasad realizacji Programu Erasmus lub organizacji rekrutacji na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, uprzejmie proszę o kontakt mailowy.

dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Pełnomocnik do Spraw Programu Erasmus

Wydział Prawa i Administracji UŚ

ZAŁĄCZNIKI :

-  Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2020/2021 dla Programu Unii Europejskiej Erasmus + (Erasmus Plus) KA1 HE – Mobilność akademicka z krajami programu

- instrukcja dla studentów dotycząca składania wniosków o uczestnictwo w Programie Erasmus Plus w roku akademickim 2020/2021 – Wymiana studencka w serwisie USOSWEB – składnie wniosków o wyjazdy zagraniczne objęte Programem Erasmus