Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz koniecznością kontynuowania kształcenia na odległość zarządzam, co następuje:

  • Kształcenie studentów i doktorantów odbywa się zgodnie z „Zasadami realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.
  • Zimowa sesja egzaminacyjna ulega przedłużeniu do dnia 15 maja 2020 roku, bez konieczności składania wniosku o przedłużenie sesji.
  • W okresie do dnia 30 kwietnia 2020 roku egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane na wniosek studentów.
  • W okresie do dnia 15 maja 2020 roku egzaminy i zaliczenia przeprowadzane są zgodnie z „Zasadami przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.
  • W związku z ograniczeniem liczby pracowników w dziekanacie sprawy studenckie powinny być załatwiane jedynie drogą elektroniczną.
  • Oceny uwidocznione w systemie USOSweb wystarczają do zaliczenia semestru; zbędne jest uzyskiwanie wpisów do indeksów. W przypadku braku oceny w systemie USOSweb, wykazanie efektów uczenia się następuje poprzez przesłanie skanu indeksu z daną oceną.

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Dziekan

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach