Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rekrutacji na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach Programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020.

Rekrutacja odbywa się przez system USOS.

Termin składania przez studentów aplikacji w systemie USOS : 27.03.2019 – 07.04.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych studiami na zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus w roku akademickim 2019/2020, odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w pokoju 2.32.

Studenci zainteresowani udziałem w rekrutacji uprzejmie proszeni są o złożenie wniosku aplikacyjnego w systemie usos zgodnie z instrukcją załączoną do ogłoszenia oraz dostępną na stronie Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego – Biura Programu Erasmus  www.erasmus.us.edu.pl. Wnioski w systemie usos powinny zostać złożone w terminie od  dnia 27 marca kwietnia 2019 do dnia  7 kwietnia 2019 r. Termin składania wniosków aplikacyjnych 7 kwietnia 2019 r. JEST OSTATECZNY.

 

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI :

 - Podstawowym warunkiem przystąpienia do rekrutacji do udziału w Programie Erasmus na WPiA UŚ jest średnia ocen Kandydata z dotychczasowego przebiegu studiów na WPiA lub ISM (w przypadku studentów ISM). Wymagana średnia ocen powinna wynosić minimum 3,9.  Wnioski aplikacyjne Kandydatów, którzy nie spełniają tego kryterium nie będą rozpatrywane. Średnią ocen stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen końcowych modułów uzyskanych podczas całego dotychczasowego toku studiów Kandydata. Zasady ustalania i wystawiania ocen końcowych modułów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego określa załącznik do uchwały Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów.

- W przypadku Studentów Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Erasmus na WPiA jest, by jeden z kierunków studiów realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji – Prawo, Administracja lub Przedsiębiorczość,  stanowił dla studenta ISM kierunek wiodący. Informacja o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów powinna zostać potwierdzona przez Sekretariat ISM.

- Do rekrutacji przystąpić mogą wyłącznie studenci, którzy do dnia upływu terminu składania wniosków aplikacyjnych w systemie usos ukończyli sesję zimową i zostali wpisani przez Dziekanat na semestr letni.

- Do dnia 7 kwietnia 2019 r. Kandydaci mają także obowiązek dostarczenia do Dziekanatu Studiów Stacjonarnych WPiA na kierunku Prawo do Pani mgr Agaty Galbierz (pokój 2.2. ) następujących dokumentów :


- kopii dokumentu potwierdzającego stopień znajomości języka kraju lub języka wykładowego, w którym Kandydat zamierza studiować i zdawać egzaminy (dotyczy osób, które posiadają takie certyfikaty)

- oświadczenia Kandydata, czy został zakwalifikowany do uczestnictwa w Programie Erasmus w roku akademickim 2018/2019 i po rezygnacji z wyjazdu poinformował o tym pisemnie Dział Współpracy z Zagranicą – Biuro Programu Erasmus oraz Koordynatora  Programu Erasmus WPiA  w obowiązkowym terminie do 15 dni od upływu terminu złożenia aplikacji w zagranicznej uczelni partnerskiej.


KRYTERIA REKRUTACJI:

- Zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim „Zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2019/2020 dla Programu Unii Europejskiej Erasmus + (Erasmus Plus) KA1 HE – Mobilność akademicka z krajami programu” (załączone do ogłoszenia o rekrutacji) :

- Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, na którą aplikuje Kandydat


- Nadrzędne kryterium kwalifikacyjne stanowią wyniki w nauce Kandydata

SPOTKANIE REKRUTACYJNE :

- Obecność Kandydatów na spotkaniu rekrutacyjnym JEST OBOWIĄZKOWA. Nieobecność na spotkaniu uznana zostanie za rezygnację z uczestnictwa w Programie Erasmus w roku akademickim 2019/2020.  Obowiązkowa obecność nie dotyczy jedynie Studentów, którzy w terminie rekrutacji odbywają studia lub praktykę za granicą w ramach Programu Erasmus.

- Kandydaci, którzy złożą wnioski aplikacyjne, a następnie  zrezygnują z uczestnictwa w Programie Erasmus przed  terminem spotkania rekrutacyjnego (10 kwietnia 2019 r.)  mają obowiązek poinformować o tym na piśmie Koordynatora Programu Erasmus WPiA. Oświadczenia o rezygnacji powinny być złożone w Dziekanacie WPiA Studiów Dziennych pokój 2.2. u Pani mgr Agaty Galbierz.

dr Katarzyna Pokryszka

ZAŁĄCZNIKI :

-  Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2019/2020 dla Programu Unii Europejskiej Erasmus + (Erasmus Plus) KA1 HE – Mobilność akademicka z krajami programu

- informator dla studentów dotyczący składania wniosków o uczestnictwo w Programie Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020 – Wymiana studencka w serwisie USOSWEB – składnie wniosków o wyjazdy zagraniczne objęte Programem Erasmus