Zmiana rozmiaru tekstu:

Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/

Prawo lokatorskie i polityka mieszkaniowa w wielopłaszczyznowej Europie

Program: 7. Program Ramowy. Nr umowy grantowej: 29069. Okres realizacji: 1.04.2012 - 30.09.2015

Koordynator projektu: Universität Bremen, Niemcy.  Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. Magdalena Habdas Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner.  Jednostka realizująca: Wydział Prawa i Administracji.

Projekt dotyczy prawa lokatorskiego i polityki mieszkaniowej w ujęciu międzynarodowym państw członkowskich UE, a także wybranych państw europejskich niebędących członkami UE (Serbia, Cypr, Szwajcaria). Korzystanie z lokali o różnym przeznaczeniu następuje na podstawie rozmaitych praw o charakterze zarówno rzeczowym, jak i obligacyjnym. Korzystanie z lokali w oparciu nie o prawo własności, lecz o inne, węższe prawa w niektórych krajach sięga 50%. Niniejszy projekt dotyczy przede wszystkim prawa lokatorskiego w odniesieniu do lokali mieszkalnych, a zatem ma największe znaczenie dla konsumentów, dla których istotna jest też praktyczna realizacja uprawnień lokatora w sądach i przed innymi organami państwowymi lub samorządowymi.

Projekt stanowi pierwszą próbę kompleksowego przedstawienia regulacji z zakresu prawa lokatorskiego w kontekście międzynarodowym i prawnoporównawczym. Analiza prawna dokonywana jest zarówno w kontekście socjologicznym, jak i urbanistycznym. Dotychczas temat ten nie był przedmiotem tak szerokich prawnoporównawczych i interdyscyplinarnych badań, głównie ze względu na dużą specyfikę omawianych regulacji w obrębie poszczególnych państw członkowskich. Tymczasem nasilająca się mobilność obywateli państw członkowskich UE powoduje, że zagadnienie to ma aspekt nie tylko narodowy, ale także międzynarodowy. Prawo lokatorskie jest jednak ściśle związane z procesami społeczno-gospodarczymi oraz politycznymi wyborami państw. Dlatego też istotne jest przedstawienie go w kontekście polityki mieszkaniowej, a także działań zmierzających do ograniczenia gentryfikacji społeczeństwa oraz większej inkluzywności społecznej proponowanych rozwiązań.

Każdy uczestnik konsorcjum opracowuje 3 systemy prawne (grupa Polska opracowuje system polski, słowacki i czeski), a zatem porównanych zostanie 30 europejskich porządków prawnych. W skład zespołu polskiego wchodzą:

dr hab. Magdalena Habdas – kierownik,  prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus, dr hab. Monika Jagielska, dr Grzegorz Matusik, dr Mariusz Fras, dr Grzegorz Panek. Z zespołem polskim współpracuje dr Pavel Petr oraz mgr Petr Podrazil i mgr Roman Jadamus z Uniwersytetu w Ołomuńcu (Univerzita Palackého v Olomouci) w zakresie czeskiego prawa lokatorskiego oraz dr hab. Monika Jurcova i dr Jozef Stefanko z Uniwersytetu w Trnawie (Trnavská univerzita v Trnave) w zakresie słowackiego prawa lokatorskiego.

Związane z projektem zagadnienia urbanistyczne konsultuje dr inż. arch. Agata Twardoch z Politechniki Śląskiej, natomiast zagadnienia socjologiczne pod nadzorem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz konsultuje mgr Anna Majewska. Efektem projektu będzie przedstawienie w aspekcie prawonoporównawczym istniejących rozwiązań i polityk z zakresu mieszkalnictwa, ich wpływu na funkcjonowanie społeczeństw krajowych oraz międzynarodowych, wskazanie problemów, zagrożeń, wreszcie sformułowanie pożądanych kierunków działania. Obszerny raport zostanie złożony Komisji Europejskiej, przy czym rozważa się także możliwość zaproponowania konkretnych rozwiązań legislacyjnych na poziomie unijnym.

Skład konsorcjum projektowego: Universität Bremen, Niemcy,  Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod, Celje, Słowenia, Metropolitan Research Institute LTD, Budapeszt, Węgry, Universityof Southampton, Wielka Brytania, Universita di Pisa, Włochy,  TartuUlikool, Estonia, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Lunds Universitet, Sweden, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Hiszpania, Technische Universiteit Delft, Holandia

Wyniki pracy konsorcjum TENLAW dostępne są na stronie http://www.tenlaw.uni-bremen.de/ gdzie zamieszczono wszystkie opracowane sprawozdania krajowe oraz broszury informacyjne o prawach lokatorów w poszczególnych państwach. Wszystkie materiały opracowane zostały w języku angielskim. Zawierają one informacje z zakresu prawa lokatorskiego, polityki mieszkaniowej, socjologii, ekonomii i urbanistyki.

Otwarta konferencja zamykająca projekt odbędzie się w dniach 17 i 18.IX.2015 w Budapeszcie.  Udział w konferencji jest nieodpłatny – brak opłaty konferencyjnej.