Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Uchwała Nr 55 / 2016

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 9 marca 2016 r.

 

 

§ 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach żąda niezwłocznego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt K 47/15.

§ 2

  1. Odmowa opublikowania tego wyroku stanowi rażące naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która przepisem art. 190 ust. 2 zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do niezwłocznego publikowania przyjętych przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeń.
  2. Odmowa opublikowania wydanego w dniu 9 marca 2016 r. orzeczenia spowoduje chaos
    w zakresie funkcjonowania państwa, w tym zwłaszcza organów wymiaru sprawiedliwości, zobowiązanych do respektowania określonego Konstytucją RP porządku prawnego.

           

§ 3

Rada Wydziału Prawa i Administracji wyraża głębokie przekonanie, że niezawiśli sędziowie
i inne instytucje wymiaru sprawiedliwości będą kierować się postanowieniami Konstytucji
i rozstrzygnięciami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. oraz respektować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, także wówczas, gdyby Prezes Rady Ministrów odmawiała wykonywania obowiązku wskazanego w art. 190 ust. 2 Konstytucji RP.

§4

            Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wskazuje, iż odmowa opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego stanowi delikt konstytucyjny, za który osoby dopuszczające się naruszenia Konstytucji RP ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

DZIEKAN

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

 

prof. dr hab. Czesław Martysz