Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

CEL PROJEKTU I JEGO REALIZACJA

Stały i nieograniczony dostęp do mediów stanowi gwarancję rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz poprawę jakości życia jego obywateli. Zorganizowana Konferencja miała na celu przedstawienie prawnych i praktycznych dylematów związanych z dostarczaniem odbiorcom energii, gazu, wody. Spotkanie stało się forum dyskusji pracowników naukowych, specjalistów z wiodących przedsiębiorstw oraz urzędników zajmujących się problematyką przesyłu mediów. Zaproszeni goście zaprezentowali swoje stanowiska wobec obowiązujących przepisów prawa i przybliżą trudności związane z ich stosowaniem w praktyce. 

Studenckie projekty obejmujące zagadnienia regulacji sektorowych należą do rzadkości. Kontrowersyjność oraz brak  przejrzystych regulacji prawnych wskazują na konieczność szerzenia wśród młodych konsumentów, w szczególności studentów prawa, wiedzy we wskazanym zakresie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że cena „profesjonalnych” szkoleń często stanowi barierę w zdobywaniu nowych umiejętności. Konferencja zorganizowana przez Ius Publicum  stanowiła odpowiedź na realne zapotrzebowanie młodych prawników.

Istotną funkcją zorganizowanego przedsięwzięcia było także szerzenie świadomości konsumenckiej wśród osób niezwiązanych bezpośrednio z prawem. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli energetyki oraz sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, pozyskali oni niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw oraz zapoznali się z ich ofertą dla klientów.

PRZEBIEG WYDARZENIA

Planowana Konferencja złożona jest z trzech paneli: naukowego, eksperckiego oraz studencko-doktoranckiego. Do udziału w dwóch pierwszych Organizatorzy zaprosili profesjonalistów, którzy w swoich wystąpieniach zapoznają słuchaczy z barierami w  procesie  inwestycyjnym.  Każdy  z  gości  będzie  miał  do dyspozycji 15  minut.  Po  wysłuchaniu wystąpień  każdego bloku, przewidziana jest dyskusja. Powszechność problemu przesyłu mediów oraz realne korzyści czerpane z posadowienia urządzeń doprowadziły do zwiększenia ilości sporów między właścicielami gruntów a przedsiębiorcami przesyłowymi. Jest to wyrazem konfliktu interesów publicznych (dostarczanie odbiorcom mediów) oraz prywatnych (ingerencja w prawo własności). Ze względu na powyższe, należy dać obu stronom sposobność wypowiedzenia się i zaprezentowania uwag w temacie objętym Konferencją.  Prelegenci trzeciego panelu wyłonieni zostaną w drodze towarzyszącego Konferencji ogólnopolskiego konkursu. Wyboru dokona Rada Naukowa złożona z pracowników naukowych i ekspertów zajmujących się tematyką przesyłową. Regulamin konkursu przewiduje wysłanie do Organizatorów abstraktów wystąpień, na podstawie których wytypowani zostaną laureaci.

Zgodnie z założeniami organizatorów, program wystąpień podzielony został na trzy części. Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Władze Dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji reprezentowane przez dr hab. Joannę Jagodę, dr hab. Mirosław Pawełczyk wygłosił wykład inaugurujący spotkanie – „Przedsiębiorstwo przesyłowe – pomiędzy regulacją a reglamentacją”.

W pierwszej kolejności głos zabrali przedstawiciele doktryny reprezentujący Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Moderatorem panelu naukowego był dr hab. Mirosław Pawełczyk. Dr hab. Krystian Markiewicz z Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UŚ przedstawił „Wybrane zagadnienia dowodowe w postępowaniach, których przedmiotem są służebność przesyłu i korzystanie z urządzeń bez podstawy prawnej”. Następnie dr Filip Elżanowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW zapoznał zgromadzonych z pozycją „Przedsiębiorstwa energetycznego w orzecznictwie sądowym”. Kolejny referat, „Przedsiębiorca przesyłowy a przedsiębiorca publiczny” wygłosił Prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk  z  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie. Panel naukowy zakończyło wystąpienia dr. Grzegorza Matusika z Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UŚ „Węzłowe problemy zasiedzenia służebności przesyłu”.

Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy wysłuchali wystąpień panelu eksperckiego moderowanego przez dr. Filipa Elżanowskiego. Drugą część Konferencji rozpoczął Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa ds. gospodarczych, który przedstawił „Współdziałanie przedsiębiorstw infrastrukturalnych i gminy w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności”. Miłym akcentem świadczącym o społecznym zainteresowaniu Konferencją była obecność jednego z mieszkańców Chorzowa, który przedstawił swoje własne doświadczenia związane z pozyskiwaniem tytułów do korzystania z nieruchomości na cele przesyłowe. Następnie głos zabrał mec. Bartłomiej Pikiewicz, Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM, który wygłosił referat „Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego w świetle dotychczasowego orzecznictwa sądów”. Gościem panelu eksperckiego był także Grzegorz Bednarski, Dyrektor Departamentu Rynku i Ciepła TAURON Ciepło sp. z. o.o., który przedstawił wystąpienie „Naturalny monopol i problemy w zarządzaniu relacjami z klientami. Założenia nowej polityki produktowej TAURON Ciepło odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. Tę część Konferencji zakończyła mec. Agata Jaskulska z ENEA S. A. wygłaszając „Zarzuty przedsiębiorstw przesyłowych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu”. Po przerwie obiadowej uczestnicy wysłuchali pozostałej części wystąpień. Drugą część panelu eksperckiego rozpoczął referatem „Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji na przykładzie Katowickie Wodociągi S.A.” mec. Stanisław Krusz, Wiceprezes Zarządu Katowickie Wodociągi S. A. Problematykę urządzeń tego sektora kontynuował mec. Rafał Walczak w wystąpieniu „Przyłącze kanalizacyjne – prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorcy usługi”.

W celu wyłonienia uczestników trzeciego panelu Konferencji, Organizatorzy zorganizowali konkurs na abstrakt wystąpienia związanego z szeroką problematyką przesyłową. Spośród licznych zgłoszeń m.in. z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rada Naukowa, której przewodniczył dr hab. Mirosław Pawełczyk wyłoniła pracę  laureata – Wojciecha Dybki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który zaprezentował „Czynności powodujące przerwanie biegu terminu zasiedzenia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu”. Kolejny referat, „Ustawa o korytarzach przesyłowych – zagadnienia praktyczne” przedstawił Marcin Kraśniewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie Anna Janosz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaznajomiła uczestników z „Postępowaniem taryfowym nakładającym obowiązek pokrycia w taryfie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność”. Kolejny referat wygłosiła Agnieszka Wróbel z Uniwersytetu Śląskiego, która poruszyła kwestię „Wpływu zasiedzenia na dopuszczalność dochodzenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby przesyłowe”. Zgromadzeni wysłuchali także referatu mec. Konrada Zubrzyckiego z Uniwersytetu Śląskiego „TPA i unbundling na rynku energii elektrycznej i co to oznacza dla klienta”. Zagadnienie „Problematyka inwestycji sieciowych realizowanych w systemie zamówiń publicznych” zaprezentował Michał Karpiński z Uniwersytetu Śląskiego. Wojciech Ulanowski z Uniwersytetu Śląskiego przedstawił kończący panel studencko-doktorancki referat „Wybrane problemy interpretacyjne przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wpływające na działalność przedsiębiorstw”.

 ADRESACI PROJEKTU

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura skierowana była przede wszystkim do prawników-praktyków oraz studentów zainteresowanych problematyką przesyłu mediów.  Wydarzenie było otwarte także dla osób spoza rynku usług prawnych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w zakresie przysługujących im praw i ciążących obowiązków. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

Zorganizowana Konferencja spotkała się z zainteresowaniem zarówno ze strony prawników-praktyków jak i studentów. Łącznie chęć wzięcia udziału w projekcie oraz otrzymania certyfikatu wyraziło około 100 osób. Zgodnie z zamierzeniem Organizatorów, goście czynnie uczestniczyli w Konferencji zadając pytania i dzieląc się własnymi doświadczeniami.