Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Jacek Zrałek

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.09
Telefon 32 3591803
Wewnętrzny 1616
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim : czwartek, godz. 13.00 - 13.45.

 

Bibliografia

 • Skuteczność małżeńskiego ustroju majatkowego wobec osoby trzeciej w prawie prywatnym międzynarodowym / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // W: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 97-104 2018

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego / Jacek Zrałek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. 2017

 • Przyczynek do rozważań o odpowiedzialności cywilnoprawnej osób uprawiających sporty i sztuki walki / Jacek Zrałek. // W: Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki. - Wrocław : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2017. - S. 331-346 2017

 • Arbitraż w świetle zachodzących przemian społecznych i gospodarczych / Jacek Zrałek. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1041-1053 2017

 • W sprawie zasiedzenia służebności przesyłu i jego skutków / Jacek Zrałek, Bartłomiej Panfil. // Prz. Sąd. - 2016, nr 11/12, s. 60-77 2016

 • O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych / Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. // Prz. Sąd. - 2016, [nr] 7/8, s. 132-158 2016

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Bogusław Gnela, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Marcin Kłoda, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Jadwiga Pazdan,Wojciech Popiołek, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe / Jacek Zrałek, Maciej Zachariasiewicz. // Prz. Sąd. - 2015, nr 4, s. 79-105 2015

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 stycznia 2013 r. : V CSK 549/11 / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // Orzecz. Sądów Pol. - 2014, z. 5, s. 626-632 2014

 • Związanie osoby trzeciej skutkami zapisu na sąd polubowny : głos w dyskusji na przykładzie dłużników solidarnych / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014. - S. 469-479 2014

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku : uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym / Maksymilian Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 141-164 2013

 • Skuteczność ustroju majątkowego małżeńskiego wobec osoby trzeciej w prawie prywatnym międzynarodowym / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 126-141 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Kilka uwag o służebności przesyłu. Cz. 2 / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // Świat Nieruchomości. - 2011, nr 2, s. 50-55 2011

 • Kilka uwag o służebności przesyłu. Cz. 1 / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // Świat Nieruchomości. - 2011, nr 1, s. 12-17 2011

 • Wywłaszczenie nieruchomości - urządzenia przesyłowe : glosa / Jacek Zrałek. // Monit. Praw. - 2011, nr 4, s. 226-229 2011

 • Zmiana wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku z wadliwością uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Katarzyna Sznajder, Jacek Zrałek. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 1070-1086 2010

 • Zaciąganie zobowiązań przez małżonka / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 175-188 2010

 • Glosa do wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 24.4.2006 r. / Jacek Zrałek. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2009, nr 3, s. 95-102 2009

 • Dawność utratcza w konwencji rzymskiej / Jacek Zrałek. // Eur. Prz. Sądowy. - 2009, nr 8, s. 37-41 2009

 • Wygaśnięcie zobowiązania w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 roku / Witold Kurowski, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 5 (2009), s. 41-56 2009

 • Przynależność przedmiotów majątkowych do majątków małżonków / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 106-122 2009

 • Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy? / Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2009, nr 2, s. 155-176 2009

 • Kilka uwag o projekcie uregulowania długu gruntowego / Jacek Zrałek. // Rejent. - 2008, nr 4, s. 115-130 2008

 • Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 3, s. 135-148 2008

 • Zgoda jednego z małżonków na dokonanie czynności prawnej przez współmałżonka / Jacek Zrałek. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 359-372 2007

 • Niegodność dziedziczenia : uwagi de lege ferenda / Jacek Zrałek. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 203-217 2006

 • Koniec wątpliwości w zakresie przedawnienia odsetek za opóźnienie(?) : uwagi do uchwały SN (7) z 26.I.2005 r. / Ewa Rott-Pietrzyk, Jacek Zrałek. // Monit. Praw. - 2005, z. 13, s. 625-631 2005

 • Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym / Jacek Zrałek. - Kraków : Zakamycze, 2005. 2005

 • Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym : szkic prawnoporównawczy / Jacek Zrałek. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1565-1576 2005

 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania po nowelizacji przepisów o ustawowej wspólności majątkowej / Jacek Zrałek. // Rejent. - 2005, nr 9, s. 351-365 2005

 • Uwagi o terminie przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek / Ewa Rott-Pietrzyk, Jacek Zrałek. // Monit. Praw. - 2004, [nr] 22, s. 1032-1036 2004

 • Przedawnienie roszczeń w prawie państw systemu common law / Jacek Zrałek. // Kwart. Prawa Pryw. - 2003, z. 2, s. 319-344 2003

 • Zgodność treści oferty i jej akceptacji - charakterystyka prawnoporównawcza / Jacek Zrałek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 79-94 2000 36 lp