Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Mariusz Śladkowski

Katedra Prawa Konstytucyjnego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.48
Telefon 32 359 2018
Wewnętrzny 2018
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

Uprzejmie informuję Szanownych Państwa, że w okresie letniej sesji egzaminacyjnej na swoje dwa najbliższe dyżury zapraszam w dniach :

17.07.2019 roku (środa) w godzinach 15.20-16.50,

31.07.2019 roku (środa) w godzinach 15.20-16.50.

Jednocześnie informuję, że kolejne dyżury będę odbywał po dniu 15.09.2019 roku. O ich dokładnych datach poinformuję w późniejszym terminie.

Z poważaniem

dr Mariusz Śladkowski

 

Bibliografia

 • Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym (prejudycjalność) w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2019, [nr] 8, s. 434-442 2019

 • Podstawy prawne sądowego dochodzenia przez gminę roszczeń z tytułu kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2019, nr 5, s. 47-57 2019

 • Ważność wyborów samorządowych w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Aktualne problemy prawa wyborczego. T. 2. - Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, 2018. - S. 243-253 2018

 • Status prawny komisarza wyborczego / Mariusz Śladkowski. // W: Geografia wyborcza Polski : interpretacje postaw i zachowań obywateli. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - S. 15-26 2018

 • Rzecz ugodzona (res transacta) w kontekście konstytucyjnych zasad prawa do sądu oraz dwuinstancyjności postępowania sądowego / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2018, nr 7/8, s. 172-186 2018

 • Realizacja zasady opieki państwa nad rodziną w ramach sądowego nadzoru nad egzekucją z nieruchomości / Mariusz Śladkowski. // W: Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2018. - S. 303-328 2018

 • Przymusowe doprowadzenie dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku w świetle konstytucyjnej zasady wolności / Mariusz Śladkowski. // W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - S. 487-497 2017

 • Gwarancje niezawisłości sędziowskiej w Polsce i w Kazachstanie : analiza prawnoporównawcza / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2016, nr 6, s. 9-19 2016

 • Skarga na przewlekłość postępowania sądowego w świetle orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 2, s. 79-90 2016

 • Dwuinstancyjność postępowania cywilnego jako gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich / Mariusz Śladkowski. // W: Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016. - s. 399-408 2016

 • Powództwo o pozbawienie (ograniczenie) wykonalności tytułu wykonawczego a powództwo o obniżenie (ustalenie nieistnienia) obowiązku alimentacyjnego / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 9, s. 500-504 2016

 • Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / red. nauk. Artur Biłgorajski ; autorzy: Artur Biłgorajski, Łukasz Chojniak, Anna Chorążewska, Jakub Dąbrowski, Anna Demenko, Monika Florczak-Wątor, Wiesław Greń, Anna Kalisz, Damian Malinowski, Jan Podkowik, Jacek Potulski, Jacek Sadomski, Olga Sitarz, Mariusz Śladkowski, Sławomir Tkacz, Piotr Wasilewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Wewnętrzny nadzór administracyjny prezesa sądu powszechnego jako narzędzie służące do realizacji konstytucyjnej zasady prawa do sądu / Mariusz Śladkowski. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 449-460 2015

 • Udział gminy w sądowym postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej / Mariusz Śladkowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2015, nr 9, s. 84-96 2015

 • Rozpoznanie skargi konstytucyjnej przez Trybunał Konstytucyjny / Artur Biłgorajski, Mariusz Śladkowski. // W: Skarga konstytucyjna : zagadnienia teorii i praktyki. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015. - S. 155-212 2015

 • Ogólne postępowanie zabezpieczające w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2015, [nr] 11, s. 584-591 2015

 • Niezawisłość sędziego jako środek służący realizacji prawa do sądu w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych : zagadnienia wybrane. - Stan prawny: 1 czerwca 2015 r.. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2015. - S. 289-302 2015

 • Bezstronność sędziego w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 833-842 2015

 • Granice wolności wypowiedzi sędziego w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 211-224 2014

 • Granice swobody wypowiedzi sędziego w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // W: Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 209-222 2014

 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2014, nr 7/8, s. 27-36 2014

 • Skarga na czynności komornika w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 18, s. 984-988 2014

 • Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP / Mariusz Śladkowski. // Stud. Iurid. Lub. - 2014, t. 22, s. 361-370 2014

 • Małżonkowie jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2013, nr 12, s. 3-11 2013

 • Wyjawienie majątku w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 11, s. 612-616 2013

 • Wyjawienie majątku dłużnika po zmianach wynikających z nowelizacji KPC z 16.09.2011 r. / Mariusz Śladkowski. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 1, s. 25-30 2013

 • Sądowe ogólne postępowanie egzekucyjne : zmiany wynikające z ustawy z 16 września 2011 r. / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2013, nr 7/8, s. 25-31 2013

 • Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii / red. nauk. Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski ; aut.: Adam Bartoszek, Marzena Czarnecka, Joanna Krukowska-Korombel, Wojciech Lisiewicz, Grzegorz Matusik, Tomasz Ogłódek, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Śladkowski, Aleksandra Wentkowska, Leszek Wilk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Nielegalny pobór energii : sądowe dochodzenie roszczeń (14 grudnia 2011 r.) / Stanisława Kalus, Mariusz Śladkowski. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2012, nr 1, s. 29-32 2012

 • Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w praktyce sądowej / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2010, [nr] 1, s. 57-61 2010

 • Postępowanie pojednawcze w sprawach cywilnych / Mariusz Śladkowski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 41 (2010), s. 157-168 2010

 • Zawieszenie postępowania cywilnego na zgodny wniosek stron / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2009, nr 3/4, s. 49-50 2009

 • Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika / Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2009, [nr] 5, s. 292-296 2009

 • Odrzucenie nienależycie opłaconego środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika z uwzględnieniem postępowania nieprocesowego / Mariusz Śladkowski. // Palestra. - 2009, nr 7/8, s. 100-106 2009

 • Nienależyte opłacanie środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2009, nr 3/4, s. 66-68 2009

 • Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym / Mariusz Śladkowski, Grzegorz Matusik. // Monit. Praw. - 2008, nr 22, s. 1228-1232 2008

 • Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami / Mariusz Śladkowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. 2008

 • Pozycja prawna aplikanta radcowskiego w postępowaniu cywilnym / Mariusz Śladkowski, Grzegorz Matusik. // Prz. Sąd. - 2008, nr 11/12, s. 91-105 2008

 • Postępowanie uproszczone / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2008, nr 11/12, s. 3-7 2008

 • Budowa uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym / Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 22, s. 1098-1102 2008

 • Odpowiedzialność za zawalenie się budowli / Mariusz Śladkowski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 37 (2008), s. 162-167 2008

 • Małżeńska wspólność majątkowa po nowelizacji KRO / Mariusz Śladkowski. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 121-142 2007

 • Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu / Mariusz Śladkowski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 360-368 2007

 • Odrębna własność lokalu. Cz. 3 / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 7, s. 25-30 2006

 • Odrębna własność lokalu. Cz. 2 / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 6, s. 13-16 2006

 • Odrębna własność lokalu. Cz. 1 / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 5, s. 26-29 2006

 • Najem lokalu mieszkalnego przez małżonków / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 11, s. 18-22 2006

 • Najem lokalu mieszkalnego / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2006, nr 10, s. 16-20 2006

 • Propozycje zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2001, nr 7-8, s. 3-9 2001

 • Wysłuchajcie młodego człowieka / Mariusz Śladkowski. // Prawo Życie. - 2000, nr 8, s. 36-40 2000

 • Uwzględnianie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej / Mariusz Śladkowski. // Jurysta (Warsz.). - 2000, nr 6, s. 9-12 2000 51 lp