• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Helena Szewczyk

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Pracy i Polityki Socjalnej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.30
Telefon 32 3591708
Wewnętrzny 1708
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: środa, 13.00 -13.45

 

Bibliografia

 • Ochrona prawna pracowników-sygnalistów (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Helena Szewczyk. // Prz. Sąd. - 2020, nr 1, s. 7-22 2020

 • Dodatkowa działalność zarobkowa pracownika samorządowego : wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. // W: Różnorodność w jedności : studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - S. 141-150 2019

 • Prawne aspekty awansu zawodowego pracowników samorządowych / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 2018, nr 1-2, s. 66-76 2018

 • Podstawowe problemy reformy zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2018, nr 4, s. 19-26 2018

 • Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu w stosunkach pracy : [glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21.04.2015 r., II PK149/14] / Helena Szewczyk. // Glosa. - 2018, nr 3, s. 119-126 2018

 • Klauzula opt-out a ochrona życia i zdrowia pracowników wykonujących zawody medyczne / Helena Szewczyk. // W: Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 228-239 2018

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 czerwca 2017 r. : II PK 177/16 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2018, z. 7/8, s. 170-178 2018

 • Autonomiczne źródła prawa pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 692-710 2018

 • Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Praw Publicznych z dnia 28 września 2016 r., III PZP 3/16 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2018, z. 1, s. 100-107 2018

 • Terminy quasi-zawite do dochodzenia roszczeń pracowniczych w świetle zmian Kodeksu pracy / Helena Szewczyk. // Prz. Sąd. - 2018, nr 2, s. 7-18 2018

 • Przekonania religijne pracownika jako istotny i determinujący wymóg zawodowy : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.03.2017 r., C-188/15, Asma Bougnaoui i Association de defense des droits de l'homme (ADDH) przeciwko Micropole SA / Helena Szewczyk. // Eur. Prz. Sądowy. - 2018, nr 1, s. 29-34 2018

 • Profesor Tadeusz Zieliński i jego wkład w rozwój nauki prawa pracy / Helena Szewczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 87-98 2018

 • Aktualne problemy prawa urzędniczego : stan obecny i perspektywy zmian / Helena Szewczyk. // W: Kierunki zmian w administracji publicznej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - S. 191-202 2018

 • Ochrona pracujących kobiet a równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy / Helena Szewczyk. // W: Prawo ochrony pracy. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 255-273 2017

 • Ochrona informacji poufnych pracodawcy w świetle dyrektywy nr 2016/943/UE z 8 czerwca 2016 roku / Helena Szewczyk. // Stud. Prawn. - 2017, z. 1, s. 93-118 2017

 • Der Schutz vor nicht gleicher Berechtigung und Diskriminierung aufgrund von Teilzeitbeschäftigung in dem polnischen Arbeitsgesetzbuch / Helena Szewczyk. // DPJZ, Dtsch.-Pol. Juristen-Z. - Nr 4 (2017), s. 15-21 2017

 • Zmiana i ustanie stosunku pracy z wyboru / Helena Szewczyk. // W: Indywidualne prawo pracy, pozaumowne stosunki pracy. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 262-335 2017

 • Wygląd zewnętrzny pracownika jako nienazwane kryterium dyskryminacji / Helena Szewczyk. // Monit. Prawa Pr. - 2017, nr 6, s. 288-295 2017

 • Udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy jako podstawowy składnik ustroju pracy / Helena Szewczyk. // W: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy : księga jubileuszowa profesora Grzegorza Goździewicza. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, 2017. - S. 555-563 2017

 • Selected problems of shaping the amount of remuneration for work / Helena Szewczyk. // Rocz. Adm. Prawa. - 2017, z. 1, s. 279-297 2017

 • Równość płci w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. - Stan prawny na 18 grudnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.03.2017 r., C-157/15, Samira Achbita i Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solutions NV / Helena Szewczyk. // Eur. Prz. Sądowy. - 2017, nr 10, s. 42-49 2017

 • Ochrona niemajątkowych praw i interesów pracownika w społecznej gospodarce rynkowej / Helena Szewczyk. // W: Prawo pracy : między gospodarką a ochroną pracy. - księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 514-529 2016

 • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w świetle art. 943 §1 k.p. / Helena Szewczyk. // W: Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - S. 109-125 2016

 • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji pracowników / Helena Szewczyk, Mateusz Fajkis. // W: Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - S. 79-108 2016

 • Obowiązek pracodawcy obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracownika / Helena Szewczyk. // W: Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - S. 127-152 2016

 • Obowiązek lojalności pracodawcy wobec pracownika w stosunkach pracy / Helena Szewczyk. // W: Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - S. 35-53 2016

 • Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych / red. nauk. Helena Szewczyk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. 2016

 • Prawo do emerytury rolniczej : stan obecny i perspektywy zmian / Helena Szewczyk. // W: Współczesne problemy prawa emerytalnego. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - S. 221-244 2015

 • Prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi w administracji samorządowej / Helena Szewczyk. // W: Samorząd terytorialny : zagadnienia prawne. T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 169-184 2015

 • Partycypacja pracownicza przyszłością zbiorowego prawa pracy / Helena Szewczyk. // W: Przyszłość prawa pracyLiber Amicorum : w pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - S. 527-538 2015

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 2 października 2013 r. : II PK 12/13; art. 39, art. 57 par. 2 k.p. / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2015, z. 2, s. 323-328 2015

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Praw Publicznych z dnia 12 czerwca 2013 r. : I PK 2/13; art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2015, z. 1, s. 92-96 2015

 • Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę / Helena Szewczyk. // Bezp. Pr. - 2015, nr 10, s. 12-15 2015

 • Prawne pojęcie wypadku przy pracy rolniczej / Helena Szewczyk. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 14 (2014), s. 191-204 2014

 • Prawne pojęcie molestowania seksualnego w zatrudnieniu : w świetle art. 183a par. 6 k.p. / Helena Szewczyk. // Państ. Prawo. - 2014, z. 11, s. 37-52 2014

 • Pracownicy i pracodawcy jako beneficjenci oraz źródła tworzonych przez siebie rozwiązań prawnych / Helena Szewczyk. // Prz. Prawa Publicznego. - 2014, nr 7/8, s. 200-207 2014

 • Polityka społeczna a prawo pracy w społecznym ustroju pracy / Helena Szewczyk. // W: Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 166-173 2014

 • Płeć jako jedno z kryteriów dyskryminacyjnych w zatrudnieniu wyznaczających zakres podmiotowy dyskryminacji / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2014, nr 10, s. 22-28 2014

 • Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej / Helena Szewczyk. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 23 (2014), s. 175-190 2014

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2012 r. : II PK 82/12 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2014, z. 11, s. 1503-1508 2014

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 2 października 2012 r. : II PK 82/12 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2014, z. 11, s. 1503-1508 2014

 • Zatrudnianie w administracji publicznej / red. nauk. Helena Szewczyk ; aut.: Ewa Całka, Helena Szewczyk, Dariusz Dwojewski, Katarzyna Janaczek, Beata Rozpędek, Karolina Kwolek, Anna Jadwiszczok, Monika Tam, Jerzy Nowosielski, Rafał Czeladzki, Mateusz Fajkis. - Stan prawny na 30 listopada 2013 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. 2014

 • Wybrane aspekty odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu / Helena Szewczyk. // Bezp. Pr. - 2014, nr 11, s. 22-25 2014

 • Układ zbiorowy pracy jako źródło dyferencjacji warunków zatrudnienia / Helena Szewczyk. // Monit. Prawa Pr. - 2014, nr 5, s. 229-236 2014

 • Pracownicy i pracodawcy jako twórcy rozwiązań prawnych : zarys problematyki / Helena Szewczyk. // Rocz. Nauk Prawnych. - T. 3 (2013), s. 89-113 2013

 • Dopuszczalność wykorzystywania danych biometrycznych pracowników i kandydatów do pracy w stosunkach pracy / Helena Szewczyk. // W: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : zbiór studiów. T. 2. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2013. - S. 93-107 2013

 • Ochrona praw nabytych w prawie urzędniczym / Helena Szewczyk. // W: Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego : księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry. - Białystok : Temida 2, 2013. - S. 422-438 2013

 • Obowiązek współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składniki zobowiązaniowych stosunków pracy / Helena Szewczyk. // Monit. Prawa Pr. - 2013, [nr] 4, s. 173-178 2013

 • Modele służby publicznej i ich przydatność dla polskiego porządku prawnego / Helena Szewczyk. // W: Służba publiczna : stan obecny, wyzwania i oczekiwania. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 269-296 2013

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r. : II PK 203/11 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2013, z. 12, s. 854-858 2013

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. : I PZP 1/11 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2013, z. 4, s. 269-272 2013

 • Układy zbiorowe pracy w służbie publicznej / Helena Szewczyk. // W: Układy zbiorowe pracy : w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 379-399 2013

 • Reforma systemu szkolnictwa wyższego w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych : wybrane problemy / Helena Szewczyk. // W: Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 108-115 2013

 • Prawo urzędnicze a przemiany cywilizacyjne / Helena Szewczyk. // W: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 769-787 2013

 • Prawo pracy jako instrument prawny wpływający na wysoką wydajność oraz należytą jakość pracy w warunkach społecznej gospodarki rynkowej / Helena Szewczyk. // W: Prawo pracy : refleksje i poszukiwania : księga jubileuszowa profesora Jerzego Wratnego. - Warszawa : IPISS, 2013. - S. 95-104 2013

 • Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na przynależność związkową / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2013, nr 4, s. 19-27 2013

 • Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na religię oraz przekonania (światopogląd) w prawie wspólnotowym oraz w prawie polskim / Helena Szewczyk. // W: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2012. - S. 53-73 2012

 • Ochrona przed molestowaniem w zatrudnieniu w prawie wspólnotowym i polskim / Helena Szewczyk. // Palestra. - 2012, nr 7/8, s. 21-27 2012

 • Definicja mobbingu w stosunkach pracy / Helena Szewczyk. // Kontrola Państ. - 2012, nr 4, s. 119-130 2012

 • Mobbing w stosunkach pracy : zagadnienia prawne / Helena Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. 2012

 • Kategoria praw słusznie nabytych w polskim prawie urzędniczym / Helena Szewczyk. // W: Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 164-183 2012

 • Glosa do wyroku SN z 6 kwietnia 2011 r. : II PK 262/10 (dot. odmowy udzielenia pełnomocnictw do wykonywania funkcji przez pracownika samorządowego; stosunku pracy z wyboru; dyskryminacji ze względu na przekonania polityczne) / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2012, z. 11, s. 788-791 2012

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 kwietnia 2011 r. : II PK 262-10 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2012, z. 11, s. 788-792 2012

 • Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 2012, nr 11, s. 62-74 2012

 • Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 2012

 • Status prawny osoby bezrobotnej prowadzącej działalność rolniczą / Helena Szewczyk. // W: Bezrobocie i polityka zatrudnienia. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 89-102 2012

 • Rolnicze choroby zawodowe i parazawodowe / Helena Szewczyk. // Wieś Rol. - 2012, nr 3, s. 97-112 2012

 • Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników / Helena Szewczyk. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2011, z. 3, s. 227-240 2011

 • Molestowanie i molestowanie seksualne jako formy dyskryminalcji w zatrudnieniu w świetle prawa współnotowego oraz Kodeksu pracy / Helena Szewczyk. // Monit. Praw. - 2011, nr 2, s. 77-87 2011

 • Choroby zawodowe i parazawodowe pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy / Helena Szewczyk. // Forum Praw. - 2011, nr 2, s. 59-73 2011

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2009 r. : I PK 85/09 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2011, z. 11, s. 835-838 2011

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2010 r. : I PK 203/09 / Helena Szewczyk. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2011, nr 2, s. 179-186 2011

 • Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2010 r. : I PZP 5/09 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2011, z. 5, s. 361-364 2011

 • Zatrudnianie na wolnych stanowiskach w służbie cywilnej : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Helena Szewczyk. // Rocz. Nauk Prawnych. - T. 21 (2011), nr 1, s. 7-27 2011

 • W sprawie neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej / Helena Szewczyk. // Prz. Prawa Publicznego. - 2011, nr 11, s. 75-86 2011

 • Regulacja statusu prawnego nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych a rozwój nauki : wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. // W: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Warszawa , 26-28 maja 2011 r. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 444-456 2011

 • Prawne pojęcie rolniczej choroby zawodowej / Helena Szewczyk. // Prz. Prawa Rol. - 2010, nr 2, s. 211-226 2010

 • Pojęcie choroby parazawodowej (pracowniczej) / Helena Szewczyk. // Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego. - T. 2 (2010), s. 79-90 2010

 • Ochrona dóbr osobistych pracownika : uwagi de lege lata i de lege ferenda. [Cz. 2] / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2010, nr 2, s. 6-14 2010

 • Ochrona dóbr osobistych pracownika : uwagi de lege lata i de lege ferenda. [Cz. 1] / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2010, nr 1, s. 2-9 2010

 • Nabór do służby cywilnej w świetle ustawy z 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej / Helena Szewczyk. // Prz. Prawa Publicznego. - 2010, nr 7/8, s. 154-172 2010

 • Wolność koalicji w pracowniczym i niepracowniczym zatrudnieniu / Helena Szewczyk. // Stud. Praw. - 2010, nr 2, s. 117-133 2010

 • Stosunki pracy w służbie cywilnej / Helena Szewczyk. - Stan prawny na 1 maja 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • [Prawo urzędnicze - recenzja] / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2010, nr 4, s. 45-46 2010

 • Dyrektywa nr 97/ 81/WE dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin w świetle prawa wspólnotowego i polskiego / Helena Szewczyk. // Stud. Eur. (Warsz.). - 2009, nr 3, s. 107-124 2009

 • Pojęcie mobbingu w świetle art. 94 (3) Kodeksu pracy / Helena Szewczyk. // W: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego : referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2009. - S. 119-125 2009

 • Pojęcie choroby zawodowej w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych / Helena Szewczyk. // Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego. - T. 1 (2009), s. 91-102 2009

 • Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na pracownicze zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy / Helena Szewczyk. // Stud. Zakr. Prawa Pracy Polityki Społecz. - [R.] (2009), s. 501-511 2009

 • Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej / Helena Szewczyk. // W: Patologie w administracji publicznej. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 499-518 2009

 • Prawne aspekty dyskryminacji na rynku pracy ze względu na orientację seksualną / Helena Szewczyk. // W: Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - S. 329-342 2008

 • Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną w polskim prawie pracy / Helena Szewczyk. // W: Socialni prace : mezi pomoci a kontrolou. - Hradec Kralove : Gaudeamus, 2008. - S. 320-327 2008

 • Zatrudnianie na wysokich stanowiskach w administracji rządowej w świetle ustawy z 24 sierpnia2006 r. o państwowym zasobie kadrowym / Helena Szewczyk. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 10, s. 15-34 2008

 • Propozycja samorządowej służby cywilnej / Helena Szewczyk. // W: Stosunki pracy pracowników samorządowych. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 141-158 2008

 • Prawne problemy chorób zawodowych / Helena Szewczyk. // Polit. Społ. - 2007, nr 7, s. 7-11 2007

 • Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika / Helena Szewczyk. // Państ. Prawo. - 2007, z. 11, s. 69-81 2007

 • Podstawowe problemy reformy prawa służby cywilnej w nowym ustroju społeczno-gospodarczym / Helena Szewczyk. // Stud. Praw. - 2007, z. 1, s. 5-23 2007

 • Ochrona trwałości zatrudnienia w gospodarce rynkowej : wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. // W: Studia z prawa pracy : księga pamiątkowa ku czci docenta Jerzego Logi. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. - S. 245-259 2007

 • Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. - Stan prawny na 1 marca 2007 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. 2007

 • Niektóre aspekty ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym / Helena Szewczyk. // W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2007. - S. 403-417 2007

 • Molestowanie seksualne w miejscu pracy jako przejaw dyskryminacji pracownika / Helena Szewczyk. // W: Upowszechnienie norm prawa dotyczących dyskryminacji a kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich w stosunkach pracy : materiały z konferencji. - Katowice : Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność, 2007. - S. 37-53 2007

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2005 r. : II PK 321/04 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2007, z. 2, s. 128-131 2007

 • Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Praw Publicznych z dnia 29 czerwca 2006 r. : III PZP 1/06 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2007, z. 12, s. 911-914 2007

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 13 X 2005 r. : II PK 337/04, art. 476 par. 1pkt 1 k.p.c. / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2007, z. 7/8, s. 577-579 2007

 • Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy / Helena Szewczyk. // Kwart. Prawa Publicznego. - 2006, nr 2, s. 253-276 2006

 • Ochrona dóbr osobistych pracownika w Konstytucji RP / Helena Szewczyk. // Hum. Zesz. Nauk. - T. 10 (2006), s. 77-88 2006

 • Neue gesetzliche Regelung zum Mobbing im Polnischen Arbeitsgesetzbuch / Helena Szewczyk. // Z. Ausl. Int. Arb.- Soz.r. - 2006, h. 1, s. 30-50 2006

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2004 roku : II PK 79/04 / Helena Szewczyk. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2006, nr 1, s. 135-141 2006

 • Zatrudnienie w służbie cywilnej : monografia / Helena Szewczyk. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. 2006

 • Wolność sumienia i religii w stosunkach zatrudnienia. / Helena Szewczyk. // Stud. Zakr. Prawa Pracy Polityki Społecz. - [R.] 2006, s. 21-41 2006

 • Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej / Helena Szewczyk. // W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 89-102 2006

 • Problem mobbingu v zamestnani / Helena Szewczyk. // W: Promeny klienta : sluzeb socialni prace. - Hradec Kralove : Gaudeamus, 2006. - S. 347-350 2006

 • [Prawo pracy - recenzja] / Helena Szewczyk. // Monit. Prawa Pr. - 2006, nr 1, s. 280 2006

 • Prawne problemy wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie / Helena Szewczyk. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 16 (2005), s. 148-173 2005

 • Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2004 r. : II PZP 3/04 / Helena Szewczyk. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2005, nr 4, s. 125-131 2005

 • Zatrudnienie pracowników samorządowych na podstawie wyboru : wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 2005, nr 3, s. 40-51 2005

 • Zagadnienia prawne zatrudnienia w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 2005, nr 12, s. 5-20 2005

 • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy / Helena Szewczyk. // Stud. Praw. - 2005, z. 2, s. 33-83 2005

 • Charakter prawny umowy na czas wykonywania określonej pracy / Helena Szewczyk. // Monit. Prawa Pr. - 2004, [nr] 8, s. 212-216 2004

 • Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w postaci rozstroju zdrowia i odszkodowanie za szkodę wywołaną mobbingiem w stosunkach pracy / Helena Szewczyk. // Stud. Zakr. Prawa Pracy Polityki Społecz. - [R.] 2003/2004 (2004), s. 137-154 2004

 • Glosa do wyroku z 16 listopada 2000 r. : I PKN 537/00 / Helena Szewczyk. // Państ. Prawo. - 2003, z. 4, s. 126-129 2003

 • Stres jako przyczyna wypadków przy pracy / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 31-38 2003

 • Obowiązki równego traktowania i niedyskryminacji pracowników / Helena Szewczyk. // Monit. Praw. - 2002, [nr] 11, s. 487-490 2002

 • Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2002, nr 6, s. 2-12 2002

 • Zakres pojęcia "wolność" w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy (zarys problematyki) / Helena Szewczyk. // Stud. Praw. - 2002, z. 1, s. 145-165 2002

 • Z problematyki zatrudnienia na podstawie wyboru / Helena Szewczyk. // Stud. Zakr. Prawa Pracy Polityki Społecz. - [R.] 2001/2002 (2002), s. 297-314 2002

 • Regulacja prawna szczególnych obowiązków członków korpusu służby cywilnej a ograniczenie zasady równego dostępu do służby publicznej / Helena Szewczyk. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 15 (2002), s. 84-110 2002

 • Prawo pracownika do godności / Helena Szewczyk. // Państ. Prawo. - 2001, z. 11, s. 40-51 2001

 • Prawo do prywatności a ujawnianie danych o wynagrodzeniu pracownika / Helena Szewczyk. // Monit. Praw. - 2001, [nr] 6, s. 339-344 2001

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 lipca 1999 r. : I PKN 168/99 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2001, z. 9, s. 429-434 2001

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 lipca 1999 r. : I PKN 110/99 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 2001, z. 9, s. 426-429 2001

 • Zagadnienie wzmożonej ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowania urzędnikowi służby cywilnej / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2001, nr 11, s. 24-34 2001

 • Z problematyki zbiorowych sporów pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. // W: Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne : (z aktualnych zagadnień). - Opole : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2001. - S. 271-286 2001

 • Umowa przedwstępna w polskim prawie pracy / Helena Szewczyk. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 14 (2001), s. 43-64 2001

 • Prawo do pracy jako prawo człowieka / Helena Szewczyk. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 7 (2000), s. 129-138 2000

 • Ograniczenia prawa do pracy w samorządzie po wejściu w życie reformy administracji publicznej / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 2000, nr 11, s. 52-59 2000

 • Zbiorowe prawo pracy w samorządzie terytorialnym : wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 2000, nr 9, s. 2-12 2000

 • [Die Europaisierung des deutschen Arbeitsrechts und der geschlechterspezifische Gleichbehandlungsgrundsatz - recenzja] / Helena Szewczyk. // Państ. Prawo. - 2000, z. 11, s. 102-104 2000

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 maja 1998 r. : I PKN 134/98 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 1999, z. 12, s. 591-583 1999

 • Zakres pojęcia "pracownik samorządowy" po wejściu w życie reformy administracji publicznej / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 1999, nr 12, s.18-27 1999

 • Wybór jako podstawa prawna nawiązania stosunku pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. // Pr. Zabezp. Społ. - 1999, nr 7/8, s. 40-46 1999

 • Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce / Helena Szewczyk. // Eduk. Praw. - 1999, nr 5, s. 2-6 1999

 • [Prawo pracy w samorządzie terytorialnym - recenzja] / Helena Szewczyk. // Państ. Prawo. - 1999, z. 12, s. 96-97 1999

 • Powszechna ochrona trwałości umownego stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy / Helena Szewczyk. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 13 (1998), s. 21-66 1998

 • Odwołanie ze stanowisk obsadzonych na podstawie aktu wyboru w strukturach samorządu gminnego / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 1998, nr 7/8, s. 3-14 1998

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 11 III 1997 r. : I PKN 34/97 / Helena Szewczyk. // Orzecz. Sądów Pol. - 1998, z. 11, s. 573-575 1998

 • [Das Entlassungsrecht - recenzja] / Helena Szewczyk. // Polit. Społ. - 1998, nr 5/6, s. 37-38 1998

 • Stabilizacja zatrudnienia pracowników samorządowych pełniących funkcje z wyboru oraz powołania / Helena Szewczyk. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 12 (1997), s. 42-85 1997

 • Ochrona trwałości stosunku pracy mianowanego pracownika samorządowego / Helena Szewczyk. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 11 (1994), s. 102-140 1994

 • Z problematyki ochrony prawnej rodziny w ubezpieczeniu społecznym rolników / Helena Szewczyk, Wiesław Koczur. // W: Rodzina współczesna : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29 maja - 1czerwca 1994 r. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 87-96 1994

 • Niektóre problemy zabezpieczenia emerytalno-rentowego rolników / Helena Szewczyk. // Wieś Państwo. - 1992, nr 1, s. 89-105 1992

 • [Zwłoka zakładu pracy w wykonywaniu obowiązków wobec pracownika - recenzja] / Helena Szewczyk. // Polit. Społ. - 1992, nr 4, s. 25-26 1992

 • Zakres działania Województwa Śląskiego jako jednostki autonomiczno-samorządowej / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 6, s. 3-11 1992

 • Społeczno-prawne aspekty bezrobocia wśród rolników / Helena Szewczyk, Jolanta Bernais. // Wieś Państwo. - 1992, nr 4, s. 123-130 1992

 • Problemy personalne w samorządzie / Helena Szewczyk. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 9, s. 3-13 1992

 • Status prawny pracowników samorządowych : wybrane problemy / Helena Szewczyk, Wiesław Koczur. // Polit. Społ. - 1991, nr 5/6, s. 10-15 1991

 • O ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych / Helena Szewczyk, Wiesław Koczur. // Polit. Społ. - 1990, nr 9, s. 3-6 1990 157 lp