• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Janusz Strzępka

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Gospodarcze i Handlowe

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 2.29
Telefon 32 3591215
Wewnętrzny 1215
Email  
Dyżury

w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00 - 14.00

 

Bibliografia

 • Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 2019

 • Odpowiedzialność za wady wykonawcy budowlanego w prawie cywilnym niemieckim / Janusz A. Strzępka. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2019, nr 11, s. 24-29 2019

 • Sukcesja administracyjnoprawna i procesowa przy podziale przez wydzielenie / Janusz Strzępka, Mateusz Żaba. // Prz. Prawa Handl. - 2018, nr 3, s. 9-18 2018

 • Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie (wybrane problemy materialnoprawne i procesowe) / Janusz A. Strzępka. // W: Państwo - konstytucja - prawo : księga pamiątkowa poświęcona sędziemu Trybunału Konstytucyjnego profesorowi Henrykowi Ciochowi. - Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2018. - S. 369-383 2018

 • Czynności prawne przenoszące własność gospodarstwa rolnego / Janusz A. Strzępka, Mateusz Żaba. // Rejent. - 2018, nr 4, s. 58-76 2018

 • Nauka prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968-2018 / Janusz A. Strzępka. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 195-235 2018

 • Zbycie gospodarstwa rolnego / Janusz A. Strzępka. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 475-486 2018

 • Wykonywanie umów o roboty budowlane / Mateusz Żaba, Janusz A. Strzępka. // W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : stanowienie, wykładnia i stosowanie. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2018. - S. 123-142 2018

 • Problemy nowelizacji przepisów umowy o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym / Janusz Strzępka. // W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2017. - S. 105-130 2017

 • Prawo umów handlowych / pod redakcją Mirosława Steca ; autorzy: Mirosław Bączyk, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Marcin Krajewski, Kazimierz Kruczalak, Jan Lic, Krzysztof Oplustil, Marcin Orlicki, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - 5 wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • O potrzebie zmian regulacji umowy o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym / Janusz A. Strzępka. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 599-612 2017

 • Z problematyki umów o roboty remontowe i remontowo-montażowe / Janusz A. Strzępka. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 423-432 2017

 • Umowy o roboty budowlane i remontowe w Kodeksie cywilnym / Janusz A. Strzępka. // W: Ochrona konsumenta na rynku usług. - Warszawa : C.H.Beck, 2016. - S. 203-219 2016

 • Umowa o wykonanie remontu budynków lub budowli : art. 658 KC / Janusz A. Strzępka. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 20, s. 1079-1092 2016

 • Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce : problemy węzłowe / red. Monika Jagielska, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski, Rafał Biskup ; aut. : Marcin Czugan, Katarzyna Dębińska-Domagała, Małgorzata Ganczar, Lesław Góral, Monika Jagielska, Yuriy O. Karyagin, Wolodymyr Kossak, Piotr Kukuryk, Jan Olszewski, Beata Pachuca-Smulska, Krzysztof Podgórski, Marek Radwański, Elżbiera Sługocka-Krupa, Janusz A. Strzępka, Alicja Sytek, Agnieszka Szczekała, Marcin Trzebiatowski, Dmytro Valenynovic, Viktor Vitalijovic, Ewa Wójtowicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. 2016

 • Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonków w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej / Wojciech Wyrzykowski, Janusz A. Strzępka. // W: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych. - Stan prawny na 15 sierpnia 2016 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 297-313 2016

 • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło : problemy rękojmi wady / Janusz A. Strzępka. // Monit. Praw. - 2015, nr 15, s. 793-804 2015

 • Odpowiedzialność za wady w umowach o roboty budowlane / Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. // W: Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie : księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 403-417 2015

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. 2015

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Jan Lic, Krzysztof Oplustil, Marcin Orlicki, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - Wyd. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2014. 2014

 • FIDIC a umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym : wybrane problemy. Ogólna charakterystyka warunków kontraktowych FIDIC / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 402-411 2013

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2013. 2013

 • Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. Cz. 1 / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 16, s. 861-869 2013

 • Wybrane problemy stosowania miedzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. Cz. 2 / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 17, s. 915-922 2013

 • Umowy ramowe w projekcie kodeksu cywilnego / Janusz A. Strzępka. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 381-402 2012

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2012. 2012

 • Zgoda inwestora na zawarcie umowy o wykonawstwo / Janusz A. Strzępka. // Monit. Praw. - 2012, [nr] 21, s. 1123-1134 2012

 • Prawo zobowiązań : część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski, Józef Frąckowiak, Wojciech Jan Katner, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Jacek Napierała, Mirosław Nesterowicz, Adam Olejniczak, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Mirosław Stec, Leopold Stecki, Andrzej Stelmachowski, Janusz Strzępka, Leszek Ogiegło. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. 2011

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Krzysztof Oplustil, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Wacław Uruszczak, Stanisław Włodyka, Piotr Zapadka. - Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Umowy ramowe w typologii umów / Janusz A. Strzępka. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2010, z. 3, s. 1-22 2010

 • Rękojmia za wady prac projektowych / Janusz A. Strzępka. // Monit. Praw. - 2010, [nr] 17, s. 933-942 2010

 • Regulacja umów budowlanych w przyszłym Kodeksie cywilnym / Janusz A. Strzępka. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 407-422 2010

 • Z problematyki umów o prace projektowe / Janusz A. Strzępka. // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2010. - S. 514-522 2010

 • Wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane : wybrane problemy wynagrodzenia ryczałtowego / Janusz A. Strzępka. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 1004-1017 2010

 • Umowa o prace projektowe w budownictwie. Cz. 2 / Janusz A. Strzępka. // Monit. Praw. - 2009, nr 24, s. 1311-1321 2009

 • Umowa o prace projektowe w budownictwie. Cz. 1 / Janusz A. Strzępka. // Monit. Praw. - 2009, nr 23, s. 1255-1264 2009

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Janusz A. Strzępka ; aut.: Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 2009

 • Umowa o roboty budowlane w znowelizowanym kodeksie cywilnym : wybrane problemy / Janusz A. Strzępka, Ewa A. Zielińska. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 473-494 2008

 • Zagadnienia legislacyjne umów inwestycyjnych w kodeksie cywilnym / Janusz Strzępka. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 21, s. 1127-1138 2008

 • Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego : de lege lata i de lege ferenda. Cz. 2 / Janusz A. Strzępka, Ewa A. Zielińska. // Monit. Praw. - 2007, [nr] 11, s. 596-602 2007

 • Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego : de lege lata i de lege ferenda. Cz. 1 / Janusz A. Strzępka, Ewa A. Zielińska. // Monit. Praw. - 2007, [nr] 10, s. 535-544 2007

 • Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa / Janusz A. Strzępka. // W: Współczesne problemy prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 347-358 2007

 • Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Krzysztof Oplustil, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Wacław Uruszczak, Stanisław Włodyka. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. 2006

 • Pełnomocnictwo a status członka zarządu / Piotr Pinior, Janusz A. Strzępka. // Prawo Spółek. - 2006, nr 10, s. 2-9 2006

 • Kodeks spółek handlowych : suplement do tomu II : komentarz, orzecznictwo do artykułów 301-633 / red. Janusz A. Strzępka ; aut. Piotr Pinior, Wojciech Popiołek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. 2006

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym / Janusz A. Strzępka. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1393-1406 2005

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości / Janusz A. Strzępka. // W: Prawo prywatne czasu przemian : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. - Poznań : Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2005. - S. 523-538 2005

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo do artykułów 301-633. T. 2 / red. Janusz A. Strzępka ; aut. Janusz A. Strzępka, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Ewa Zielińska. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. 2005

 • Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w upadłości / Janusz A. Strzępka. // Prawo Spółek. - 2004, nr 10, s. 30-38 2004

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 2004, nr 5, s. 23-32 2004

 • Prawo zobowiązań : część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski, Leszek Ogiegło, Ewa Rott-Pietrzyk, Janusz Strzępka [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. 2004

 • Umowy o roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie cywilnym : odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy / Janusz A. Strzępka, Ewa A. Zielińska. // Monit. Praw. - 2003, [nr] 21, s. 975-983 2003

 • Umowa o roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie cywilnym / Janusz A. Strzępka, Ewa A. Zielińska. // Monit. Praw. - 2003, [nr] 21, s. 975-983 2003

 • Układ w postępowaniu upadłościowym / Janusz A. Strzępka, Adrian Klank. // Rejent. - 2003, nr 6, s. 197-214 2003

 • Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo / [pod. red. Janusza A. Strzępki] ; [aut.:] Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska, Wojciech Popiołek, Piotr Pinior, Hanna Urbańczyk. - 2 wyd. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. 2003

 • Zabezpieczenie przez spółkę dominującą zobowiązań zaciągniętych przez spółki zależne / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 2003, nr 1, s. 2-9 2003

 • Uwagi do artykułu o znaczeniu prawnym absolutorium w spółce kapitałowej / Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. // Prz. Prawa Handl. - 2002, nr 8, s. 47-48 2002

 • Fundator - osoba prawna w prawie fundacyjnym / Janusz A. Strzępka. // Prawo Spółek. - 2002, nr 6, s. 32-38 2002

 • Glosa do uchwały Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r. : III CZP 63/01 / Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. // Państ. Prawo. - 2002, z. 10, s. 477-485 2002

 • Glosa do uchwały Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 11 I 2002 r. : III CZP 63/01 / Janusz A. Strzępka, Ewa A. Zielińska. // Orzecz. Sądów Pol. - 2002, nr 10, s. 481-485 2002

 • Z problematyki prawnej umowy o roboty budowlane / Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. // Prz. Prawa Handl. - 2002, nr 12, s. 13-23 2002

 • Umowy powiernicze w procesie budowlanym / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 2001, nr 4, s. 32-39 2001

 • Prawo umów w obrocie gospodarczym / pod red. Stanisława Włodyki ; aut.: Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz, Wojciech J. Katner, Alfred Klein, Kazimierz Kruczalak, Mirosław Stec, Janusz Strzępka, Grzegorz Tracz, Wacław Uruszczak, Stanisław Włodyka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. 2001

 • Prawo umów budowlanych / pod red. Janusza A. Strzępki ; [aut.] Janusz Strzępka, Ewa Zielińska, Beata Sagan. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H. Beck, 2001. 2001

 • Obowiązywanie układu / Janusz A. Strzępka. // W: Wokół problematyki cywilnoprocesowej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - S. 234-240 2001

 • Konsekwencje legislacyjne wyodrębnienia osobowych spółek handlowych / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 2001, nr 9, s. 2-11 2001

 • Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym / pod red. Janusza Strzępki ; oprac. Janusz Strzępka, Ewa Zielińska, Ireneusz Pindel. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999. 1999

 • Prawo upadłościowe i układowe w orzecznictwie sądowym 1934-1997 / Ireneusz Pindel, Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. - Wyd. 2 rozsz. i zakual. - Warszawa : C. H. Beck, 1999. 1999

 • Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym 1934-1997 / pod red. Janusza Strzępki ; [oprac. Ewa Zielińska]. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H. Beck, 1999. 1999

 • Zbywanie nieruchomości w postepowaniu likwidacyjnym spółek kapitałowych / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 1998, nr 1, s. 12-20 1998

 • Układ a umowy poręczenia / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 1997, nr 5, s. 24-31 1997

 • Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu likwidacyjnym spółek kapitałowych / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 1997, nr 1, s. 13-24 1997

 • Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym / pod red. Janusza Strzępki ; oprac. Janusz Strzępka, Ewa Zielińska, Ireneusz Pindel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1997. 1997

 • Problematyka cywilnoprawna przenoszenia własności gospodarstwa rolnego na następcę / Janusz Strzępka. // W: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej. - Kraków : Zakamycze, 1997. - S. 221-231 1997

 • Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym : 1934-1996 / red. Janusz Strzępka ; [oprac. Ewa Zielińska]. - Warszawa : C.H. Beck, 1997. 1997

 • Wierzytelności w postępowaniu układowym / Janusz Strzępka. // Prawo Spółek. - 1997, nr 7, s. 16-23 1997

 • Prawo upadłościowe i układowe w orzecznictwie sądowym 1936-1995 / Ireneusz Pindel, Janusz Strzępka, Ewa Zielińska. - Warszawa : C. H. Beck, 1996. 1996

 • Problematyka cywilnoprawna przenoszenia własności gospodarstwa rolnego na następcę / Janusz Strzępka. // W: Problematyka prawna nieruchomości w praktyce notarialnej. - Lublin : Krajowa Izba Notarialna, 1995. - S. 191-200 1995

 • Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Janusz Strzępka. // W: Prawo umów w obrocie gospodarczym. - Kraków : Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 1994. - S. [217]-231 1994

 • [Prawo handlowe - recenzja] / Janusz Strzępka. // Państ. Prawo. - 1994, z. 12, s. 93-94 1994

 • Rękojmia za wady i współodpowiedzialność w procesie budowlanym : (studium prawnoporównawcze) / Janusz Strzępka. - Katowice : "Polbod", 1993. 1993

 • Prawo o fundacjach : komentarz / Beata Sagan, Janusz Strzępka. - Katowice : Wydawnictwo dr-a Andrzeja Abramskiego, 1993. 1993

 • Obrót cywilnoprawny nieruchomościami / Janusz Strzępka. // Terra Cognoscenda. - Nr 6 (1993), s. 6-11 1993

 • Cywilnoprawna problematyka przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych / Janusz Strzępka. // W: Rozważania o państwie i prawie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 186-192 1993

 • Prawo upadłościowe; Prawo układowe : zbiór orzecznictwa / red. nacz. Janusz Strzępka. - Katowice : Wydawnictwo A. Abramskiego, 1992. 1992

 • Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym : zbiór orzecznictwa : stan prawny na 31 lipca 1992 r. / [red.] Janusz Strzępka. - Katowice : Wydaw. dr-a Andrzeja Adamskiego, 1992. 1992

 • Prawo handlowe : zbiór orzecznictwa / [red.] Janusz Strzępka. - Katowice : Wydawnictwo dr-a Andrzeja Abramskiego, 1992. 1992

 • Odpowiedzialność architekta i wykonawcy budowlanego w systemie angielskiego Case Law / Janusz Strzępka. // W: Prace prawnicze wydane dla uczczenia pracy naukowej Karola Gandora. - Katowice : UŚl., 1992. - S. 203-217 1992

 • Odpowiedzialność jednostki projektowania i przedsiębiorstwa budowlanego za wady świadczenia umownego w ustawodawstwie i orzecznictwie niektórych państw socjalistycznych / Janusz Strzępka. // Stud. Praw. - 1990, nr 1, s. 47-89 1990

 • Die Verantwortlichkeit der beteiligten eines bauprozesses fur mangel in der vertragsleistung in der gesetzgebung von DDR und BDR / Janusz Strzępka. // Rzesz. Zesz. Nauk., Prawo-Ekon.-Rol. - 1990, nr 8, s. 187-219 1990

 • Glosa do orzeczenia G[łównej] K[omisji] A[rbitrażowej] z 11 listopada 1986 r. : DO-5583/86 / Janusz Strzępka. // Państ. Prawo. - 1989, z. 5, s. 150-156 1989

 • Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umów w budownictwie w Republice Federalnej Niemiec / Janusz Strzępka. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 13 (1989), s. 114-131 1989

 • Charakterystyka stosunków umownych w dziedzinie projektowania inwestycji w wybranych krajach socjalistycznych / Janusz Strzępka. // Stud. Praw. - 1989, nr 1, s. 195-219 1989

 • Odpowiedzialność za jakość świadczenia umownego w procesie inwestycyjnym / Janusz Strzępka. - Lublin : [s.n.], 1988. 1988

 • Koncepcja teoretyczna konstrukcji solidarności w prawie cywilnym Polski i Republiki Federalnej Niemiec / Janusz Strzępka. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - Vol. 34 (1987), s. 333-351 1987

 • Problematyka cywilnoprawna współodpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego / Janusz Strzępka. // Stud. Praw. - 1986, nr 3/4, s. 249-306 1986

 • Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego za nienależyte wykonanie zobowiązań w obrocie uspołecznionym / Janusz Strzępka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1985. 1985

 • Zagadnienie odpowiedzialności cywilnoprawnej jednostki projektowania i wykonawcy z tytułu wad inwestycji wynikłych z wad projektu technicznego / Janusz Strzępka. // Stud. Praw. - 1984, nr 1/2, s. 181-225 1984

 • Glosa do orzeczenia G[łównej] K[omisji] A[rbitrażowej] z 21 lutego 1980 r. : DO-376/80 / Janusz Strzępka. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1983, z. 10, s. 485-490 1983

 • System zaopatrzenia materiałowo-technicznego : wybrane zagadnienia / Janusz Strzępka. // W: Prawno-gospodarcze położenie przedsiębiorstwa państwowego w warunkach wdrażania reformy gospodarczej. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1982. - S. 40-63 1982

 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmii w umowach o prace projektowe / Janusz Strzępka. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - Vol. 29 (1982), s. 189-206 1982

 • Glosa do orzeczenia G[łównej] K[omisji] A[rbitrażowej] z 28 stycznia 1980 r. : IP-9631/79 / Janusz Strzępka. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1982, z. 3-4, s. 91-96 1982

 • Umowy o prace geodezyjne i kartograficzne w obrocie uspołecznionym : wybrane zagadnienia prawne / Janusz Strzępka. // Państ. Prawo. - 1980, z. 3, s. 115-125 1980

 • Le symposium au sujet des problems des limites du droit civil et du droit administratif / Janusz Strzępka. // Droit Pol. Contemp. - 1980, nr 1, s. 92-95 1980

 • Odpowiedzialność za wady prac geodezyjnych i kartograficznych / Janusz Strzępka. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1980, nr 8/9, s. 236-243 1980

 • Glosa do orzeczenia G[łównej] K[omisji] A[rbitrażowej] z 26 września 1978 r. : OT-5063/78 / Janusz Strzępka. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1980, z. 2, s. 90-95 1980

 • Plan a system umów długoterminowych w obrocie uspołecznionym / Janusz Strzępka. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1979, nr 7, s. 185-196 1979

 • Z problematyki zagadnień wspólnych prawa cywilnego i administracyjnego / Janusz Strzępka, Jan Mazurek. // Nowe Prawo. - 1979, nr 12, s. 73-74 1979

 • Z problematyki prawnej koordynacji gospodarczej / Janusz Strzępka. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - V. 26 (1979), s. 173-196 1979

 • Umowy przedwstepne w obrocie uspołecznionym / Janusz Strzępka. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1978. 1978

 • Glosa do orzeczenia G[łównej] K[omisji] A[rbitrażowej] z 18 maja 1976 r : DO-2393/76 / Janusz Strzępka. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1978, z. 11, s. 510-515 1978

 • Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym / Janusz Strzępka. // Państ. Prawo. - 1977, z. 4, s. 79-91 1977

 • Umowy długoterminowe w obrocie gospodarczym / Janusz Strzępka. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - V. 23 (1976), s. 303-328 1976

 • Porozumienia gospodarcze w systemie umów / Janusz Strzępka. // Państ. Prawo. - 1975, z. 2, s. 66-75 1975

 • Z problematyki zawierania umów w obrocie uspołecznionym : uwagi do art. 72 k.c. / Janusz Strzępka. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1975, z. 4, s. 63-77 1975

 • Charakter prawny porozumień o współpracy / Janusz Strzępka. // Państ. Prawo. - 1975, z. 4, s. 93-104 1975

 • Z problematyki integracji prawa cywiklnego / Janusz Strzępka, Ryszard Skubisz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1973, nr 1, s. 23-26 1973

 • Glosa do orzeczenia G[łównej] K[omisji] A[rbitrażowej] z 13 kwietnia 1970 r. : BO-2206/70 / Janusz Strzępka. // Państ. Prawo. - 1972, z. 6, s. 173-177 1972

 • Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 1969 r. : III CZP 120/68 / Janusz Strzępka, Stanisław Buczkowski. // Państ. Prawo. - 1971, z. 6, s. 174-179 1971 119 lp