• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne i Kryminologia

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 3.16
Telefon 32 3591301
Wewnętrzny 1852
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: środa, 13.00 - 13.45

Dodatkowe dyżury w weekendy:
23.02 - godz. 11.20-12.20
28.03 - godz. 9.30-10.30
25.04 - godz. 11.30-12.30
16.05 - godz. 11.30-12.30
6.06 - godz. 11.30-12.30
13.06 - godz. 11.30-12.30

 

Bibliografia

 • Zaniedbanie osób starszych a prawo karne / Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. // Niebieska Linia. - 2019, [nr] 5, s. 24-27 2019

 • Prisoners' rights : pre-trial detention vs. deprivation of liberty / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Bek. // Int. J. Forens. Sci. - Vol. 4 (2019), iss. 2, s. 1-11 2019

 • Polskie prawo karne wobec problemów etycznych związanych z transplantologią / Olga Sitarz. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2019, nr 1, s. 51-62 2019

 • Politycznokryminalne znaczenie czynnego żalu okazanego przez sprawcę po dokonaniu przestępstwa niealimentacji : (art. 209 § 4 i § 5 k.k.) / Olga Sitarz. // Probl. Prawa Kar. - T. 2 (2018), s. 137-154 2019

 • Czynny żal okazany na etapie usiłowania : glosa do postanowienia SN z dnia 7 marca 2017 r., V KK 406/16 / Olga Sitarz. // Państ. Prawo. - 2019, z. 6, s. 150-156 2019

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego : analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych / Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Poltext, 2019. 2019

 • The multiformity of domestic violence and the problem of the admissibility of mediation / Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch. - Ryga : Scholars' Press, 2019. 2019

 • Kształtowanie środków penalnych a prawo pokrzywdzonego i sprawcy do samostanowienia / Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • Kryminologiczny obraz dzieciobójstwa a jego kryminalizacja i typizacja / Olga Sitarz. // W: Po co nam kryminologia? : Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2019. - S. 581-596. 2019

 • Kryminalizacja zachowań na przedpolu naruszenia dobra prawnego w ujęciu historycznym / Olga Sitarz. // W: Kara kryminalna : perspektywa historyczna i penologiczna. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. - S. 47-63 2019

 • Karnoprawne konsekwencje różnych postaci czynnego żalu okazanego przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia / Olga Sitarz. // W: Racjonalna sankcja karna w systemie prawa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Euro Prawo, 2019. - S. 289-302 2019

 • The impact of international treaties on the shape of national criminal law on the basis of Article 48(1) of the Istanbul Convention / Dominika Bek, Olga Sitarz. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 52 (2019), s. 37-54 2019

 • Can criminal law instruments implement the concept of restorative justice? / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Bek. // Int. J. Forens. Sci. - 2019, iss. 2, art. no. 166, s. 1-11 2019

 • Granice kryminalizacji zachowań związanych z komercjalizacją obrotu komórkami, tkankami i narządami / Olga Sitarz. // Prz. Prawa Med. - 2019, nr 1, s. 17-30 2019

 • Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym : czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych? / Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. // Arch. Kryminol. - Vol. 41, iss. 1 (2019), s. 297-323 2019

 • Zasadność zakazu obowiązkowej mediacji w sprawach przemocy domowej : krytyczna analiza przepisu art. 48 ust. 1 tzw. konwencji stambulskiej / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Stud. Prawn. - 2018, nr 1, s. 105-129 2018

 • Wybrane problemy czynnego żalu okazanego przez współdziałającego / Olga Sitarz. // W: Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną : pokłosie XIV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. - S. 65-85 2018

 • Prawo karne jutra : między pragmatyzmem a dogmatyzmem / red. Wojciech Zalewski; aut. : Dominika Bek, Ewa Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Teresa Dukiet-Nagórska, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Kalisz, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Krzysztof Krajewski, Dorota Rondalska, Olga Sitarz, Piotr Stępniak, Jarosław Utrat-Milecki, Jarosław Warylewski, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Wyd. 2 Stan prawny na 31 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC / Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. // Arch. Kryminol. - T. 40 (2018), s. 459-493 2018

 • O spójny system sankcji karnych przestępstw i wykroczeń naruszających lub narażających to samo dobro prawne / Olga Sitarz // W: Współczesne przekształcenia sankcji karnych : zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018. - S. 333-347 2018

 • Mediation and domestic violence : theoretical reflection on the Polish background / Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch. // Int. J. Criminal Justice Sci. - 2018, iss. 2, s. 356-369 2018

 • Mediacja w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec członków społeczności akademickiej / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Forum Praw. - 2018, nr 5, s. 34-49 2018

 • Kodeks karny ze schematami / Olga Sitarz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Zabieg Kristellera w świetle przepisów prawa karnego / Olga Sitarz, Jakub Hanc. // Prawo Med. - 2017, nr 2, s. 56-73 2017

 • Wpływ klauzuli sumienia i obrony przez kulturę na ocenę elementów struktury przestępstwa / Olga Sitarz, Dominika Bek, Jakub Hanc. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2017, nr 2, s. 60-79 2017

 • Przestępstwo znieważenia zwłok : aspekty dogmatyczne i praktyczne / Jakub Hanc, Olga Sitarz. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2017, z. 2, s. 53-78 2017

 • Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Arch. Kryminol. - T. 39 (2017), s. 117-148 2017

 • Płeć sprawcy a odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Chorzowskie Stud. Polit. - Nr 14 (2017), s. 65-82 2017

 • Ograniczenia możliwości przeprowadzenia mediacji wynikające z podstawowych zasad prawa karnego materialnego / Olga Sitarz. // W: Z problematyki wiktymologii : księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 337-348 2017

 • Czy zasadnie i skutecznie ustawodawca podwyższył poziom ochrony małoletnich? : krytyczna analiza nowelizacji Kodeksu karnego z 23 marca 2017 r. / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Forum Praw. - 2017, nr 6, s. 8-24 2017

 • Jak mamy się bronić? : rozmowa z dr hab. Olgą Sitarz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego / Olga Sitarz ; rozm. przepr. Małgorzata Kłoskowicz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2017, nr 10, s. 6-7 2017

 • Funkcje prawa karnego a typy zmodyfikowane na przykładzie przestępstw przeciwko życiu / Olga Sitarz. // W: Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 247-256 2017

 • Dobrowolność czynnego żalu związanego z usiłowaniem udolnym i nieudolnym : (uwagi na tle uchwały siedmiu sędziów SN z dnia 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16) / Olga Sitarz. // Probl. Prawa Kar. - T. 1 (2017), s. 185-204 2017

 • Dobrowolna sterylizacja : czy czas na zmianę prawa? / Olga Sitarz. // W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017. - S. 305-313 2017

 • Dlaczego praca jest potrzebna / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Forum Penit. - 2017, nr 8, s. 14-15 2017

 • Uwagi do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 4, s. 144-158 2016

 • Czynny żal związany z handlem ludźmi / Olga Sitarz. // W: Prawo wobec problemów społecznych : księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. - S. 359-368 2016

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Czynny żal w polskim prawie karnym (powszechnym) w świetle założeń sprawiedliwości naprawczej / Olga Sitarz. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 126-152 2016

 • Kazusy. Prawo karne : schematy rozwiązań : komiksy / Olga Sitarz. - Warszawa : Wydawnictwo od.nowa, 2016. 2016

 • Znaczenie normy wywodzonej z przepisu art. 53 par. 3 k.k. dla (dyrektyw) sądowego wymiaru kary / Olga Sitarz. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 64-80 2016

 • Zmiana ustawy karnej w kontekście wyboru zasady intertemporalnej : art. 1 par. 1 a art. 4 par. 1 k.k. / Olga Sitarz. // Prz. Sąd. - 2015, nr 3, s. 7-24 2015

 • Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / red. nauk. Artur Biłgorajski ; autorzy: Artur Biłgorajski, Łukasz Chojniak, Anna Chorążewska, Jakub Dąbrowski, Anna Demenko, Monika Florczak-Wątor, Wiesław Greń, Anna Kalisz, Damian Malinowski, Jan Podkowik, Jacek Potulski, Jacek Sadomski, Olga Sitarz, Mariusz Śladkowski, Sławomir Tkacz, Piotr Wasilewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym : analiza dogmatyczna i kryminologiczna / Olga Sitarz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • Prawa osób tymczasowo aresztowanych na tle uprawnień przysługujących osobom odbywającym karę pozbawienia wolności / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Wojsk. Prz. Praw. - 2015, nr 3, s. 89-120 2015

 • Post-perpetration active repentance and restorative justice / Olga Sitarz, Leszek Wilk. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 137-150 2015

 • O problemie niekaralności ofiar handlu ludźmi raz jeszcze / Olga Sitarz. // W: Niekaralność ofiar handlu ludźmi : nowe perspektywy. - Warszawa : Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, 2015. - S. 63-71 2015

 • O mediacji w ogólności / Olga Sitarz. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 13-38 2015

 • Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych / red. nauk. Olga Sitarz. - Warszawa : Difin SA, 2015. 2015

 • Mediacja w sprawach karnych : krok po kroku / Olga Sitarz, Dominika Bek. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 79-175 2015

 • Materialne prawo wykroczeń : część ogólna / Olga Sitarz. - Warszawa : Difin SA, 2015. 2015

 • Kodeks karny ze schematami / Olga Sitarz. - Wyd. 2, stan prawny 8 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. 2015

 • Granice wolności wypowiedzi mediatora / Olga Sitarz. // W: Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych. - Stan prawny na 2 marca 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 332-355 2015

 • Active repentance at the stage of preparation for or attempt at an offence and restorative justice / Olga Sitarz. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 115-136 2015

 • Teza uchwały z 20.6.2012 r., I KZP 9/12 (pojednanie rodzica z dzieckiem, czyli sprawcy przestępstwa z małoletnim pokrzywdzonym) : glosa Olgi Sitarz i Dominiki Bek / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Państ. Prawo. - 2014, z. 9, s. 133-139 2014

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2014. 2014

 • Na ile przepisy prawa karnego dotyczące handlu ludźmi pozwalają na skuteczną ich ochronę? / Olga Sitarz. // W: Ofiary handlu ludźmi. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 71-82 2014

 • Mediacja z udziałem małoletniego / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Arch. Kryminol. - T. 36 (2014), s. 363-388 2014

 • Kodeks karny : tekst ustawy + schematy / Olga Sitarz. - Stan prawny: wrzesień 2014 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. 2014

 • Glosa do uchwały z 20.6.2012 r. : I KZP 9/12 / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Państ. Prawo. - 2014, z. 9, s. 133-139 2014

 • Spotkanie sceptyka i entuzjasty mediacji / Olga Sitarz, Dominika Lorek. // Eduk. Praw. - 2013, nr 5, s. 24-27 2013

 • O niekaralności ofiar handlu ludźmi : czyli polskie prawo karne materialne wobec zobowiązania wynikającego z art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar / Olga Sitarz. // W: Niekaralność ofiar handlu ludźmi : wstępna diagnoza problemu. - Warszawa : Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, 2013. - S. 13-24 2013

 • Kodeks karny ze schematami / Olga Sitarz. - Wyd. 6, stan prawny: wrzesień 2013 roku. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Kodeks karny ze schematami / Olga Sitarz. - Wyd. 5, stan prawny: luty 2013 r. - Warszawa : LexisNexis, 2013. 2013

 • Formy stadialne w prawie wykroczeń / Olga Sitarz. // W: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej : księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 742-753 2013

 • Znajomość prawa karnego w zakresie czynnego żalu w społeczeństwie polskim / Olga Sitarz. // W: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty : księga jubileuszowa profesora Teodora Szymanowskiego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. - S. 921-942 2013

 • Szkolenie psów przez skazanych na karę pozbawienia wolności jako program aktywacji zawodowej i ekologicznej / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // W: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2012. - S. 328-341 2012

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk. - Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 sierpnia 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2012. 2012

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 2, Opinie skazanych oraz sędziów i prokuratorów / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 4, s. 123-148 2012

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 1 / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 3, s. 133-152 2012

 • Kodeks karny ze schematami / Olga Sitarz. - Wyd. 4 poprawione i zaktualizowane. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Usiłowanie ukończone i nieukończone : próba nowego spojrzenia / Olga Sitarz. // Państ. Prawo. - 2011, z. 6, s. 88-97 2011

 • Kryminalizacja odpłatnych czynności związanych z transplantacją : (art. 43 i 44 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów) / Olga Sitarz. // W: Handel narządami : spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej. - Warszawa : Ośrodek Badań Handlu Ludźmi. Uniwersytet Warszawski, 2011. - S. 25-42 2011

 • Znaczenie wykładni dla ustalania granic kryminalizacji / Olga Sitarz, Dominika Lorek, Piotr Zawiejski. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 171-186 2011

 • Wątpliwości i kontrowersje wokół definicji handlu ludźmi / Olga Sitarz. // Arch. Kryminol. - T. 32 (2010), s. 329-344 2010

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 15 sierpnia 2010 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2010. 2010

 • Kodeks karny ze schematami / Olga Sitarz. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Funkcje i znaczenie przepisu art. 295 par. 1 k.k. / Olga Sitarz. // W: Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 167-187 2010

 • Zmiana przepisów dotyczących przedawnienia i warunkowego przedterminowego zwolnienia w świetle art. 4 par. 1 k.k. / Olga Sitarz. // W: Metodologia pracy w SPP. - Warszawa : C. H. Beck, 2009. - S. 287-298 2009

 • Ochrona dziecka : ofiary handlu ludźmi w prawie polskim na tle regulacji wybranych krajów (Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia, Kosowo, Wielka Brytania) / Olga Sitarz. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 12 (2009), s. 36-51 2009

 • Czynny żal jako instrument polityki kryminalnej i karnej / Olga Sitarz. // Arch. Kryminol. - T. 31 (2009), s. 159-172 2009

 • Mediacje w sprawach karnych : niewykorzystane szanse? / Olga Sitarz. // W: Arbitraż i mediacja : aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. - Materiały Konferencyjne (Nałęczów Zdrój, 8-10 maja 2009 r.). - Rzeszów : TNOiK Bonus Liber, 2009. - S. 335-347 2009

 • Culture Deference a polskie prawo karne / Olga Sitarz. // Arch. Kryminol. - T. 29/30 (2007-2008), s. 643-657 2009

 • Zmiana przepisów dotyczących przedawnienia i warunkowego zwolnienia w świetle art. 4 par. 1 kk / Olga Sitarz. // W: Prawo karne. - Warszawa : Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 2008. - S. 129-140 2008

 • Problem implementacji przepisów prawa międzynarodowego dotyczącego handlu dziećmi / Olga Sitarz. // W: Handel dziećmi : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. - S. 15-28 2008

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. 2008

 • Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego / Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik. // Arch. Kryminol. - T. 28 (2005/2006), s. 367-374 2006

 • Prawa człowieka skazanego na karę pozbawienia wolności w orzecznictwie ETS / Olga Sitarz. // W: Kary długoterminowe : polityka karna - wykonywanie - warunkowe zwolnienia. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2006. - S. 195-217 2006

 • Pojęcie dokumentu na tle art. 115 kodeksu karnego / Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik. // W: Zmiany w polskim prawie karnym : po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 47-59 2006

 • Kilka refleksji na temat likwidacji tzw. czynów przepołowionych / Olga Sitarz. // Prokur. Prawo. - 2006, [nr] 11, s. 168-171 2006

 • Granica wieku odpowiedzialności karnej : dwugłos / Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik. // W: Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Sto", 2006. - S. 117-127 2006

 • Węzłowe zagadnienia aktualnej polityki kryminalnej : sprawozdanie z ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa karnego i Kryminologii [Szczyrk 8-10.10.2004] / Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik. // Państ. Prawo. - 2005, nr 1, s. 113-114 2005

 • Prawo dziecka do życia w świetle art. 149 kodeksu karnego / Olga Sitarz. // Prz. Sąd. - 2004, [nr] 2, s. 68-90 2004

 • Ochrona wolności sumienia i wyznania dziecka w polskim prawie karnym / Olga Sitarz. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 9-15 2004

 • Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. 2004

 • Ochrona dziecka w polskim prawie karnym na tle Konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. 2004

 • Ochrona dziecka przed wyzyskiem w polskim prawie karnym na tle postanowień konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. // Prokur. Prawo. - 2004, nr 7-8, s. 34-52 2004

 • Ochrona dziecka przed przemocą w polskim prawie karnym / Olga Sitarz. // Państ. Prawo. - 2004, z. 4, s. 69-81 2004

 • Prawo dziecka do życia w rodzinie : zwalczanie handlu ludźmi. Artykuł 35 Konwencji o prawach dziecka a polskie prawo karne / Olga Sitarz. // W: Raport Handel ludźmi : prawo polskie na tle standardów międzynarodowych. - Kraków : Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć, 2003. - S. 161-176 2003

 • Znaczenie prawa międzynarodowego dla ochrony praw dziecka w prawie karnym jako prawie wewnętrznym / Olga Sitarz. // W: U progu nowych kodyfikacji karnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 119-137 1999

 • Obowiązek naprawienia szkody i nawiązka jako środki karne w projekcie kodeksu karnego / Olga Sitarz. // W: Problemy nauk penalnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - S. 152-161 1996

 • Podstawowe pojęcia prawa karnego : (konferencja na Uniwersytecie Śląskim, Katowice 6 XII 1993) / Borysław Madeja, Olga Sitarz. // Państ. Prawo. - 1994, z. 4, s. 104-105 1994 103 lp