Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Górnicze i Ochrony Środowiska

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 1.34
Telefon 32 3591586
Wewnętrzny 1586
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżur

 w semestrze letnim: środa, godz. 13.00 - 13.45.

 

Bibliografia

 • Kilka uwag o wymaganiach adresowanych do osób ubiegających się o pełnienie stanowisk w ramach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej / Ryszard Mikosz. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 582-593 2020

 • Prawo naftowe / Ryszard Mikosz. // W: Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczpospolitej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - S. 418-448 2019

 • Korzystanie ze środowiska : (kilka uwag na tle art. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska) / Ryszard Mikosz. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2019, nr 1, s. 85-103 2019

 • Profesor Antoni Agopszowicz : twórca teoretycznych podstaw systemu prawnego górnictwa / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 149-155 2018

 • Odpowiedzialność za szkodę w środowisku spowodowaną działalnością regulowaną Prawem geologicznym i górniczym (zagadnienia wybrane) / Ryszard Mikosz. // W: Administracja a środowisko : prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. - Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. - S. 237-250 2018

 • Bezczynność sejmiku województwa w sprawie planu działań krótkoterminowych / Ryszard Mikosz. // W: Prawne instrumenty ochrony powietrza : wybrane zagadnienia. - Katowice : Grupa Infomax, 2018. - S. 52-64 2018

 • Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju : zagadnienia prawne / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski; aut. Grzegorz Dobrowolski, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Wydobywanie kopalin przez właściciela nieruchomości rolnej / Ryszard Mikosz. // W: Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileszowa Profesor Teresy Kurowskiej. - Warszawa : Fundacja FAPA, 2018. - S. 405-418 2018

 • Własność górnicza : ewolucja stanu prawnego / Ryszard Mikosz. // W: Rozważania o... - Katowice : Grupa INFOMAX, 2018. - S. 237-250 2018

 • Korzystanie z cudzej nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność uregulowaną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / Ryszard Mikosz. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 287-298 2017

 • Kilka uwag o wzajemnych relacjach między własnością górniczą a własnością gruntową / Ryszard Mikosz. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1193-1206 2017

 • Ochrona przyrody na obszarach wiejskich : zagadnienia wybrane / Ryszard Mikosz. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 14 (2016), s. 245-258 2016

 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski ; [aut.]: Ryszard Mikosz, Aleksander Lipiński, Grzegorz Dobrowolski, Gabriel Radecki. - Katowice : Agencja Reklamowa TOP, 2016. 2016

 • Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za szkody wyrządzone działalnością uregulowaną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / Ryszard Mikosz. // W: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 213-220 2016

 • Otulina parku narodowego : wybrane zagadnienia prawne / Ryszard Mikosz. // W: Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - S. 159-168 2015

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego w gruntach rolnych i leśnych / Ryszard Mikosz. // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : 2015, rozszerzone abstrakty, Wrocław, 14-16.09.2015. - Wrocław : Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. - S. 355-357 2015

 • Ochrona złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju / Ryszard Mikosz. // Biul. Państw. Inst. Geol. (1989). - Nr 465 (2015), s. 13-20 2015

 • National parks buffer zone : selected legal issues / Ryszard Mikosz. // W: Chosen problems of nature conservation in Polish and international law. - Warszawa : Polish Economics Publishers, 2015. - S. 106-117 2015

 • Bezpieczeństwo energetyczne a przepisy prawa geologicznego i górniczego : zarys problematyki / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2015, nr 2, s. 267-278 2015

 • Granice wolności wypowiedzi sędziego / Ryszard Mikosz. // W: Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych. - Stan prawny na 2 marca 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 56-82 2015

 • Utrzymanie czystości i porządku w gminach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego : kilka uwag w związku z wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. / Ryszard Mikosz. // W: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie. - Wrocław : Presscom, 2015. - S. 11-24 2015

 • Geologia i górnictwo a planowanie przestrzenne / Ryszard Mikosz. // W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji : wybrane zagadnienia. - Katowice : [Infomax, Marasik-Bielejec, E., Bielejec, G.], 2014. - S. 326-337 2014

 • Implementation and enforcement of EU environmental law in the Visegrad countries / Veronika Tomoszkova, Gyula Bandai, Filip Dienstbier, Grzegorz Dobrowolski, Istvan Hoffman, Sona Kosiciarova, Aleksander Lipiński, Michal Maslen, Ryszard Mikosz, Lana Ofak, Gabriel Radecki, Michal Sobotka, Zuzana Sprinz, Vojtech Stejskal. - Olomouc : Univerzita Palackeho, 2014. 2014

 • Zasada zrównoważonego rozwoju w orzecznictwie sądów administracyjnych / Ryszard Mikosz, Grzegorz Dobrowolski. // W: Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 113-126 2014

 • Prawo rzeczowe / red. Edward Gniewek ; aut.: Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Piotr Machnikowski, Ryszard Mikosz, Jerzy Pisuliński, Andrzej Stelmachowski, Kamil Zaradkiewicz. - 3. wyd., [stan prawny na 1 lutego 2013 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego / Ryszard Mikosz. // W: Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S. 11-21 2013

 • Prawa do informacji geologicznej : kilka uwag na tle nowego Prawa goelogicznego i górniczego / Ryszard Mikosz. // W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 673-687 2012

 • Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego / Ryszard Mikosz. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 157-169 2012

 • Ochrona terenów górniczych i "pogórniczych" za pomocą instrumentów uregulowanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze : zagadnienia wybrane / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. Gł. Inst. Gór., Gór. Śr. - 2011, no. 2/1, s. 341-351 2011

 • Tytuły prawne pozwalające na korzystanie z przestrzeni "pod" powierzchnią gruntu / Ryszard Mikosz. // W: Gospodarowanie przestrzenią "nad i "pod" gruntem : XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. - Katowice : Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 2011. - S. 45-56 2011

 • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wydobywania kopalin / Ryszard Mikosz. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2010, nr 5/6, s. 340-355 2010

 • Ewolucja prawnej regulacji dotyczącej korzystania z zasobów naturalnych wnętrza ziemi w kontekście przemian ustrojowych w Polsce / Ryszard Mikosz. // Gór. Geoinżynieria. - 2010, z. 3, s. 17-31 2010

 • Leksykon opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska - 2010 / Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki. - Stan prawny na maj 2010 r. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza UNIMEX, 2010. 2010

 • Użytkowanie górnicze : kilka uwag de lege ferrenda / Ryszard Mikosz. // W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 385-394 2010

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego : kilka uwag na tle projektu nowego prawa geologicznego i górniczego / Ryszard Mikosz. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 33 (2009), s. 38-40 2009

 • Granice koncesjonowania działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym / Ryszard Mikosz. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2009, nr 2, s. 39-58 2009

 • Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, orzecznictwo, wzory / Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2008. 2008

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego : uwagi na tle projektu nowego prawa geologicznego i górniczego / Ryszard Mikosz. // W: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska : 2008. - Kroczyce : Ecausa, 2008. - S. 143-158 2008

 • Koncesja na wydobywanie kopalin jako prawny instrument ochrony środowiska / Ryszard Mikosz. // Gospod. Surow. Miner. - Z. 24, [cz.] 2/4 (2008), s. 9-25 2008

 • Z problematyki rozporządzania prawem do informacji geologicznej / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 649-664 2008

 • Uprawnienia górnicze de lege ferenda : uwagi na tle nowego projektu nowego prawa geologicznego i górniczego / Ryszard Mikosz. // W: Prawo ochrony środowiska i prawo karne : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora W. Radeckiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - S. 173-184 2008

 • Prawa do przedmiotów materialnych nie będących rzeczami / Ryszard Mikosz. // W: Prawo rzeczowe. - wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - S. 899-944 2007

 • Obowiązek zapobiegania szkodom w środowisku / Ryszard Mikosz. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 217-230 2007

 • Granice prawa do sądu administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej / Ryszard Mikosz, Marek Zirk-Sadowski. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2007, nr 3, s. 35-44 2007

 • Antoni Agopszowicz - 1919-2006 : wspomnienie / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Państ. Prawo. - 2007, z. 5, s. 113-115 2007

 • Uwzględnienie przez organ administracji publicznej skargi wniesionej do sądu administracyjnego / Ryszard Mikosz. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2007, nr 5/6, s. 7-22 2007

 • Strona w postępowaniu dotyczącym koncesji na wydobywanie kopalin / Ryszard Mikosz. // W: Ratio est anima legis : księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego. - Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2007. - S. 275-290 2007

 • Prawne problemy wyceny złóż kopalin / Ryszard Mikosz. // W: Prawo i polityka w ochronie środowiska : studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera. - Wrocław : Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2006. - S. 97-105 2006

 • Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu geologii i górnictwa : zagadnienia wybrane / Ryszard Mikosz. // Gospod. Surow. Miner. - Z. 22 [Z. Spec. 2] (2006), s. 19-36 2006

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego / Ryszard Mikosz. - Stan prawny na 31 maja 2006 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. 2006

 • Prawo rzeczowe / red. Edward Gniewek ; Andrzej Cisek, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Ryszard Mikosz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. 2005

 • Orzekanie samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawach cywilnych / Ryszard Mikosz. // W: Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym. - Kraków : Zakamycze, 2005. - S. 67-85 2005

 • Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu górnictwa / Ryszard Mikosz. // W: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005. - Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2005. - S. 330-344 2005

 • Obowiązek zapobieżenia przez Skarb Państwa szkodzie grożącej wskutek działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym : zagadnienia wybrane / Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - 2005, nr 1, s. 9-12 2005

 • Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym / Ryszard Mikosz. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1193-1204 2005

 • Kilka uwag na temat legitymacji skargowej jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Ryszard Mikosz, Leszek Kiermaszek. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2005, nr 2/3, s. 24-37 2005

 • Reforma sądownictwa administracyjnego w Polsce / Ryszard Mikosz. // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 114-125 2004

 • Podstawowe problemy prawne gospodarowania zasobami wnętrza ziemi / Ryszard Mikosz. // Gospod. Surow. Miner. - Z. 20 [Z. Spec.] (2004), s. 5-15 2004

 • Konsekwencje uwzględnienia przez organ administracji publicznej skargi wniesionej do sądu administracyjnego : zagadnienia wybrane / Ryszard Mikosz. // W: Ius et lex : księga jublieuszowa profesora Andrzeja Kabata. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2004. - S. 288-296 2004

 • Kilka uwag w kwestii własności złóż kopalin / Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - 2004, nr 5, s. 47-51 2004

 • Ordynacja podatkowa a opłaty w prawie geologicznym i górniczym / Ryszard Mikosz. // Glosa. - 2003, nr 3, s. 18-20 2003

 • Granice przestrzenne nieruchomości gruntowych / Ryszard Mikosz. // W: Prawo rzeczowe. - Warszawa : C.H. Beck, 2003. - S. 274-288 2003

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2002 r : III SA 548/02 / Ryszard Mikosz. // Orzecz. Sądów Pol. - 2003, z. 5, s. 294-297 2003

 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Wyd. 2 zm., stan prawny na dzień 30 maja 2003 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2003. 2003

 • Nowelizacja przepisów prawa geologicznego i górniczego dotyczących opłat / Ryszard Mikosz. // Gospod. Surow. Miner. - Z. 18 (2002), s. 7-17 2002

 • Prawo do informacji geologicznej : (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2000, nr 11, s. 2-10 2000

 • Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa : z uwzględnieniem obszarów wymagających szczególnych zabiegów ochronnych / Antoni Agopszowicz, Grzegorz Dobrowolski, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz, Hanna Walczak-Zaremba. - Kraków : "Zakamycze", 2000. 2000

 • Gospodarka finansowa gmin w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia wybrane) / Ryszard Mikosz. // W: Rozprawy prawnicze. - Katowice : UŚl., 2000. - S. 89-101 2000

 • Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza / pod red. Ryszarda Mikosza. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. 2000

 • Naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w gruntach rolnych i leśnych (zagadnienia wybrane) / Ryszard Mikosz. // Rejent. - 1999, nr 9, s. 167-181 1999

 • Prawna ochrona środowiska w związku z budową i eksploatacją autostrad / Aleksnader Lipiński, Ryszard Mikosz. - stan prawny na dzień 31.03.1998. - Wrocław : Wydaw. Prawo Ochrony Środowiska, 1998. 1998

 • Glosa do postanowienia N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego] z 3 X 1997 r. : I SA 1333/97 / Ryszard Mikosz. // Orzecz. Sądów Pol. - 1998, z. 9, s. 450-452 1998

 • Stosunek ustawy o gospodarce nieruchomościami do prawa geologicznego i górniczego (zagadnienia wybrane) / Ryszard Mikosz. // Rejent. - 1998, nr 12, s. 105-121 1998

 • Odpowiednie stosowanie przepisów o własności nieruchomości gruntowej do własności złóż kopalin i innych fragmentów wnętrza ziemi / Ryszard Mikosz. // W: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej. - Kraków : Zakamycze, 1997. - S. 113-121 1997

 • Przedmiot prawa atomowego / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 16/17 (1995), s. 121-133 1995

 • Komentarz do ustawy prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Warszawa : "ABC", 1995. 1995

 • Instrumenty ochrony środowiska w nowym prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 1995. 1995

 • Szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego (niektóre problemy prawne okresu przejściowego) / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 16/17 (1995), s. 209-226 1995

 • Wybrane problemy obiegu informacji w związku z nową regulacją prawną dotyczącą korzystania z wnętrza ziemi / Ryszard Mikosz. // W: Stan prawny informacji o przestrzeni. Cz. 5. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1994. - S. 22-28 1994

 • Stosunki sąsiedzkie i odpowiedzialność za szkody w nowym prawie geologicznym i górniczym / Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - Wyd. Spec. 1994, s. 60-67 1994

 • Słownik definicji ustawowych obiektów systemu informacji o terenie / pod red. nauk. Grażyny Szpor ; oprac. zespół: Czesław Martysz, Andrzej Matan, Ryszard Mikosz, Piotr Strzępek, Grażyna Szpor. - Katowice : Stowarzyszenie Silgis Center, 1994. 1994

 • Regulacja prawna projektów zagospodarowania złoża / Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - 1993, nr 2, s. 5-8 1993

 • Kilka uwag o ochronie praw do złóż kopalin / Ryszard Mikosz. // W: Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. - S. 79-87 1993

 • Wybrane problemy prawne wykorzystywania odpadów / Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - 1993, nr 4, s. 32-36 1993

 • Ustawodawstwo geologiczno-górnicze a samorząd terytorialny w świetle obowiązującego stanu prawnego / Ryszard Mikosz. // Terra Cognoscenda. - Nr 6 (1993), s. 42-46 1993

 • Prawo geologiczne i górnicze : podstawowe założenia projektu ustawy / Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - 1992, nr 1, s. 10-13 1992

 • Nadzór nad działalnością we wnętrzu ziemi w projekcie prawa geologicznego i górniczego / Ryszard Mikosz. // W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych : aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne. - Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 1992. - S. 10-15 1992

 • Kilka uwag o użytkowaniu górniczym / Ryszard Mikosz. // W: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska : ofiarowane profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. - S. 174-185 1992

 • Ustawa z 9 marca 1991 roku o zmianie prawa górniczego / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 15 (1992), s. 7-35 1992

 • Prewencyjna ochrona praw rzeczowych / Ryszard Mikosz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. 1991

 • Prawo górnicze / oprac. Ryszard Mikosz. - Stan prawny na dzień 29 czerwca 1991 r. - Katowice : Oficyna Wydawnicza "Fundacja dla Uniwersytetu Śląskiego", 1991. 1991

 • Planowanie przestrzenne a górnictwo / Ryszard Mikosz. // Samorz. Teryt. - 1991, nr 11/12, s. 146-151 1991

 • Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1991, nr 3, s. 8-13 1991

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 1988 r. : SA/Ka 9/88 / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 14 (1991), s. 181-195 1991

 • Związki komunalne, porozumienia komunalen, stowarzyszenia gmin / Ryszard Mikosz. - Katowice : Wydział Wydawnictw, Szkolenia oraz Popularyzacji Prawa Zarządu Wojewódzkiego ZPP, 1991. 1991

 • Własność i dysponowanie zasobami naturalnymi wnętrza ziemi : (uwagi de lege ferenda) / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 14 (1991), s. 126-148 1991

 • Prawna ochrona środowiska w związku z poszukiwaniem kopalin / Antoni Agopszowicz, Teresa Kurowska, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Warszawa : Wydaw. SGGW-AR, 1990. 1990

 • Odpowiedzialność za szkody górnicze : (w związku z reformą prawa górniczego) / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Nowe Prawo. - 1990, nr 4-6, s. 44-62 1990

 • Ochrona środowiska w procesie tworzenia obszaru (terenu) górniczego / Czesław Martysz, Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 12 (1990), s. 37-58 1990

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 1986 r. : SA/Ka 63/86 / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 13 (1990), s. 91-103 1990

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 1986 r. : SA/Ka 411/86 / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 12 (1990), s. 69-83 1990

 • Glosa do orzeczenia Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych z dnia 29 stycznia 1982 r. : 917/IV/81 / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 31 (1990), s. 217-221 1990

 • Węzłowe problemy prawnej regulacji gospodarowania wnętrzem ziemi : (uwagi de lege ferenda) / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Państ. Prawo. - 1990, z. 2, s. 94-101 1990

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 1985 r. : nr SA/Ka 238/85 / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 25 (1989), s. 243-250 1989

 • Program przeciwdziałania ujemnemu oddziaływaniu na produkcję rolniczą lub leśną i jego stosunek do przepisów regulujących ochronę terenów górniczych / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 9 (1987), s. 25-40 1987

 • Niektóre instrumenty ochrony środowiska przed oddziaływaniem górnictwa / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 11 (1987), s. 64-83 1987

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 1982 r. : SA/Ka 299/82 / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 22 (1987), s. 279-284 1987

 • Glosa do orzeczenia Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych z dnia 16 kwietnia 1985 r. : 282/IV/85 / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 10 (1987), s. 66-83 1987

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1984 r. : IV CR 337/84 / Ryszard Mikosz. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1986, z. 6, s. 248-250 1986

 • Analiza i ocena stanu prawnego obowiązującego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie / Ryszard Mikosz, Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 8 (1986), s. 9-38 1986

 • Zbiór regulacji prawnych stanowiących podstawy wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w Polsce / Walerian Pańko, Ryszard Mikosz. // W: Materiały do kursu wykonywania ocen oddziaływania na środowisko. - Warszawa : Wydaw. Inst. Kształtowania Środowiska, 1985. - S. 18 1985

 • Glosa do orzeczenia Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych z dnia 19 lutego 1981 r. : nr 1249/II/80 / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 20 (1985), s. 268-274 1985

 • Glosa do orzeczenia Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych z dnia 20 czerwca 1979 r. : nr 157/V/79 / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 18 (1984), s. 42-54 1984

 • Szkody górnicze a wywłaszczenie nieruchomości / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 7 (1984), s. 42-54 1984

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1981 r. : I CR 469/80 / Ryszard Mikosz. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1983, z. 9, s. 464-466 1983

 • Uwagi do reformy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie / Bolesław M. Ćwiertniak, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Gór. - 1983, nr 2, s. 33-36 1983

 • Ugoda w sprawach o naprawienie szkód górniczych / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 6 (1983), s. 35-51 1983

 • Rozwój ustawodawstwa górniczego w Polsce w latach 1918-1939 / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 6 (1983), s. 83-105 1983

 • "Ograniczenia" własności (na przykładzie prawa górniczego) / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 5 (1985), s. 9-114 1982

 • Tereny górnicze w świetle ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska / Ryszard Mikosz. // W: Zagadnienia prawne ochrony środowiska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 157-171 1981

 • Ograniczenia własności gruntowej wynikające z prawa górniczego : (zarys problemu) / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Geologia. - T. 5 (1980), s. 63-90 1980

 • Wykonywanie rolniczej własności gruntowej na terenie górniczym / Ryszard Mikosz. // W: Organizacja przestrzenna rolnictwa rejonu uprzemysławianego : zagadnienia prawne. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980. - S. 64-84 1980

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wód / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 12 (1979), s. 77-86 1979

 • Obowiązki przedsiębiorstwa górniczego w zakresie naprawiania szkód górniczych / Ryszard Mikosz. // Państ. Prawo. - 1979, z. 4, s. 77-86 1979

 • Budownictwo zastępcze jako forma naprawienia szkody górniczej / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 3 (1979), s. 40-56 1979

 • Podmioty uprawnione do korzystania z wnętrza ziemi / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 2 (1978), s. 50-87 1978

 • Funkcja programu ochronyterenów górniczych w zakresie planowania przestrzennego / Ryszard Mikosz, Walerian Pańko. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1978, nr 10, s. 291-295 1978

 • Roszczenia najemcy lokalu o naprawienie szkody górniczej / Ryszard Mikosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 9 (1977), s. 71-84 1977

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracami geologicznymi / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 2 (1977), s. 78-90 1977

 • Korzystanie z cudzej nieruchomości przez przedsiębiorstwo górnicze / Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 1 (1977), s. 81-98 1977

 • Zatwierdzanie osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego / Ryszard Mikosz, Antoni Witosz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 10 (1977), s. 185-192 1977

 • Zasięg obowiązywania prawa górniczego / Ryszard Mikosz, Antoni Witosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Nr 1 (1977), s. 58-80 1977

 • Z problematyki naprawiania szkód górniczych / Ryszard Mikosz. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1977, z. 4, s. 77-86 1977

 • Glosa do orzeczenia G[łównej] K[omisji] A[rbitrażowej] z 16 I 1973 r. : III-12705/72 art. 41, 43 prawa górniczego : (Dz.U. 1961 nr 23, poz. 113; 1971 nr 12, poz. 115) / Ryszard Mikosz. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1974, z. 11, s. 505-507 1974 134 lp