Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Anna Łabno

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Konstytucyjne

Kierownik zespołu badawczego

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 1.49
Telefon 32 3591789
Wewnętrzny 1789
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek 13.00 -13.45 oraz 17.00 -17.30

 

Bibliografia

 • Konsekwencje odmowy lub odroczenia opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie przez zgromadzenie sędziowskie lub kolegium sądu, ze szczególnym uwzględnieniem ważności przedstawienia w takiej sytuacji kandydatur przez prezesa właściwego sądu Krajowej Radzie Sądownictwa [opinia] / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2019, nr 5, s. 129-135 2019

 • Wspomnienie o Panu Profesorze Eugeniuszu Zwierzchowskim / Anna Łabno. // Prz. Prawa Konst. - 2018, nr 3, s. 181-183 2018

 • Uniwersytet w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 r. : wybrane zagadnienia / Anna Łabno. // Kryt. Prawa. - T. 10, nr 2 (2018), s. 185-198 2018

 • Państwo solidarne / red. Anna Łabno. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. 2018

 • Eugeniusz Zwierzchowski (1929-2018) : wspomnienie / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2018, [nr] 3, s. 17-19 2018

 • Bogusław Banaszak (1955-2015) : wspomnienie / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2018, nr 1, s. 7-10 2018

 • Zasada solidarności jako aksjologiczna podstawa ustroju rolnego w Polsce : aspekty konstytucyjne / Anna Łabno. // W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017. - S. 379-394 2017

 • W sprawie konsekwencji blokowania obrad Sejmu oraz możliwości przywrócenia porządku na sali obrad : [opinia trzecia] / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2017, nr 1, s. 221-227 2017

 • Krajowa Rada Sądownictwa : pozycja ustrojowa i możliwość reformy : wybrane zagadnienia / Anna Łabno. // W: Aktualne problemy konstytucji : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Bogusława Banaszaka. - Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2017. - S. 438-449 2017

 • Wielka Encyklopedia Prawa. T. 6, Prawo konstytucyjne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Anna Łabno. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016. 2016

 • O potrzebie konstytucyjnej regulacji idei solidarności / Anna Łabno. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 39/40 (2016), s. 51-54 2016

 • Idea solidarności w konstytucjonalizmie naszych czasów / Anna Łabno. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 67-102 2015

 • Zasada solidarności w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. : podstawowe założenia / Anna Łabno. // W: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015. - S. 195-208 2015

 • Samorząd terytorialny w świetle niektórych zasad Konstytucji Rzeczpospolitej z 1997 r. konstytuujących ideę państwa : zarys problematyki / Anna Łabno. // W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania. - Warszawa : Instytut Prawa Rozwojowego, 2015. - S. 255-269 2015

 • Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Joao Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Seves. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym / pod red. Anny Łabno. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. 2015

 • Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe / pod red. Anny Łabno. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. 2015

 • The Sejm of the Poland and the representation of interests / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2014, nr 3, s. 25-46 2014

 • Od pluralizmu do solidarności : krótkie rozważania o potrzebie wspólnoty / Anna Łabno. // W: Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2014. - S. 164-179 2014

 • Na przełomie epok : początki "nowoczesnego" państwa w Portugalii / Anna Łabno. // Stud. Iurid. Lub. - 2014, t. 22, s. 109-120 2014

 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym / red. Ryszard M. Małajny ; aut.: Artur Biłgorajski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Mariusz Jagielski, Anna Łabno, Ryszard M. Małajny. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Armia w systemie politycznym Portugalii w latach 1910-1974 / Anna Łabno. // W: Ustroje : historia i współczesność : Polska - Europa - Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 403-414 2013

 • Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki / pod red. Anny Łabno. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. 2012

 • Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka / Anna Łabno. // Prz. Prawa Konst. - 2012, nr 4, s. 39-60 2012

 • Prawa kobiet w Hiszpanii / Anna Łabno. // W: Prawa kobiet we współczesnym świecie. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. - S. 208-219 2011

 • Europeizacja Konstytucji Portugalii z 1976 roku / Anna Łabno. // W: Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. - S. 227-252 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Kognicja trybunałów konstytucyjnych Hiszpanii i Portugalii w zakresie prawa Unii Europejskiej / Anna Łabno. // Zesz. Praw. Biura Analiz Sejm. (Online). - [Z.] (2011), s. 26-35 2011

 • Zasady zmiany Konstytucji Portugalii / Anna Łabno. // W: Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. - Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2010. - S. 167-179 2010

 • Glosa do wyroku hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2008 r. (nr 12/2008) / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2010, nr 6, s. 175-191 2010

 • Istota zasady proporcjonalności / Anna Łabno. // W: Zasada proporcjonalności w prawie karnym. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 17-36 2010

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej a reprezentacja interesów / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2009, [nr] 3, s. 101-120 2009

 • Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja / red. Anna Łabno, Eugeniusz Zwierzchowski. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. 2009

 • Zasady zmiany Konstytucji Republiki Portugalii / Anna Łabno. // W: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 275-281 2008

 • [System rządów Rzeczypospolitej Polskiej - recenzja] / Anna Łabno. // Prz. Sejm. - 2008, nr 1, s. 175-184 2008

 • Republika Portugalska / Anna Łabno. // W: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 319-334 2007

 • Rekrutacja na piątkę : rozmowa z prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Anną Łabno / Anna Łabno ; rozm. przepr. Maria Sztuka. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2007, nr 2, s. 10-11 2007

 • Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Portugalii / Anna Łabno. // W: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 139-148 2007

 • Konstytucyjne aspekty ustalania wieku emerytalnego górników : ekspertyza prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sporządzona dla NSZZ Solidarność Górników / Anna Łabno, Andrzej Bisztyga. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 23 (2007), s. 122-132 2007

 • Zasada równości i zakaz dyskryminacji / Anna Łabno. // W: Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. - S. 35-51 2006

 • Ochrona dóbr kultury w rozwiązaniach konstytucyjnych : rozważania na przykładzie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. i wybranych konstytucji państw obcych / Anna Łabno. // Hum. Zesz. Nauk. - T. 10 (2006), s. 17-23 2006

 • Kształtowanie absolwenta : jaka przyszłość uniwersytetów? / Anna Łabno ; rozm. przepr. Iwona Kolasińska. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2006, nr 2, s. 4 2006

 • Zdrowie górników musi być chronione : trzy pytania do prof. Anny Łabno i dr. Andrzeja Bisztygi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego / Anna Łabno, Andrzej Bisztyga. // Gaz. Prawna. - 2005, nr 210, s. 26 2005

 • Parlamentaryzm zracjonalizowany : przyczynek do dyskusji / Anna Łabno. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 65 (2005), s. 7-22 2005

 • Wprowadzenie do rozważań nad koncepcją własności w europejskich konstytucjach ostatniej dekady XX wieku / Anna Łabno, Krzysztof Skotnicki. // W: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2004. - S. 12 2004

 • Ograniczenia wolności i praw człowieka w polskiej konstytucji i w prawie europejskim / Anna Łabno. // Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu. - T. 1, nr 3 (2004), s. 67-80 2004

 • Sprawiedliwość jako najwyższa wartość porządku prawnego : rozważania na tle art. 1 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. / Anna Łabno. // W: Prawo a wartości : księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - S. 177-185 2003

 • Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego : rozważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989-2002 / Anna Łabno. // W: Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003. - S. 37-49 2003

 • Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii / Jordi Sole Tura, Miguel A. Aparicio Perez ; przeł. Anna Łabno. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. 2003

 • System konstytucyjny Portugalii / Anna Łabno. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. 2002

 • Skarga konstytucyjna w Konstytucji III RP / Anna Łabno. // W: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. - S. 765-788 2002

 • Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP / Anna Łabno. // W: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2002. - S. 693-709 2002

 • [Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym - recenzja] / Anna Łabno. // Stud. Praw.-Ekon. - 2001, t. 63, s. 115-119 2001

 • Trybunał Konstytucyjny w Potugalii / Anna Łabno. // W: Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku. T. 3, Hiszpania, Portugalia, Turcja. - Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1999. - S. 113-130 1999

 • Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii / Anna Łabno. // W: Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku. T. 3, Hiszpania, Portugalia, Turcja. - Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1999. - S. 9-34 1999

 • Sądy konstytucyjne w Europie : według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku. T. 3, Hiszpania, Portugalia, Turcja / oprac. Anna Łabno, Eugeniusz Zwierzchowski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. 1999

 • [Prawo konstytucyjne - recenzja] / Anna Łabno. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1999, z. 3/4, s. 281-283 1999

 • O współczesnych tendencjach regulacji pozycji głowy państwa na przykładzie Hiszpanii i Portugalii / Anna Łabno. // W: W kręgu zagadnień konstytucyjnych : Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 247-262 1999

 • Wejście w życie konstytucji na przykładzie rozwiązań portugalskich i hiszpańskich w aspekcie stosunku ustawodawstwo przedkonstytucyjne - nowa konstytucja / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Wejście w życie nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej : XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa. - Toruń : Dom Organizatora, 1998. - S. 8 1998

 • "Stare prawo" i nowa konstytucja (niekonstytucyjność wtórna) / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Konstytucja : Trybunał Konstytucyjny. - Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1998. - S. 2-15 1998

 • Standardy stosowania praw i wolności człowieka w konstytucjach Hiszpanii i Portugalii : przyczynek do rozważań nad rozwiązaniami polskimi / Anna Łabno. // W: Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP. - Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1998. - S. 3-29 1998

 • Skarga konstytucyjna w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w 1998 roku / Anna Łabno. // Biul. Tryb. Konst. - 1998, nr 3/4, s. 79-82 1998

 • Skarga konstytucyjna w Hiszpanii / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Konstytucja : Trybunał Konstytucyjny. - Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1998. - S. 127-147 1998

 • Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP : wybrane zagadnienia stosowania i ochrony / red. Anna Łabno. - Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1998. 1998

 • Zasada bezpośredniego obowiązywania konstytucyjnych praw i wolności jednostki : analiza prawno-porównawcza / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa kontrola. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. - S. 64-81 1997

 • Iberyjska droga do demokracji : studium prawnokonstytucyjne / Anna Łabno-Jabłońska. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996. 1996

 • Zasada socjalnego i demokratycznego państwa prawnego a koncepcja praw i wolności w Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. : wybrane zagadnienia / Anna Łabno-Jabłońska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 1 (1994), s. 75-95 1994

 • Zgromadzenie Republiki Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993. 1993

 • Prezydent Portugalii w rozwiązaniach konstytucyjnych i w praktyce politycznej (1976-1992) / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Instytucja prezydenta we współczesnym świecie : materiały na konferencję 22-23 lutego 1993 r. - Warszawa : Senat RP, 1993. - S. 21-28 1993

 • Prawo konstytucyjne RP : (w zarysie). T. 4 / Anna Łabno-Jabłońska, Stanisław Sagan. - Katowice : Wydaw. Prawnicze "Polbod", 1993. 1993

 • Parlamentaryzm zracjonalizowany w konstytucjonalizmie portugalskim / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. - S. 71-78 1993

 • Parlament w systemie ustrojowym Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Parlament w demokracjach zachodnich. - Warszawa : Uniw. Warsz., 1993. - S. 57-85 1993

 • Nowa konstytucyjna regulacja prawa własności w Polsce / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. - S. 26-40 1993

 • Ewolucja prawno-politycznej pozycji prezydenta w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. // Stud. Praw. - 1990, z. 1, s. 167-202 1990

 • Portugalia / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej. - Warszawa : PWN, 1990. - S. 207-232 1990

 • Rzecznik Sprawiedliwości w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. // W: Rzecznik praw obywatelskich. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. - S. 179-199 1989

 • Od rządów autorytarnych do demokracji parlamentarnej : rewolucja portugalska 1974-1976 / Anna Łabno-Jabłońska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. 1989

 • Pozycja prawnoustrojowa, zadania oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Anna Łabno-Jabłońska. // Nowe Prawo. - 1988, [nr] 10/12, s. 3-14 1988

 • Sytuacja prawna złóż kopalin w świetle art. 12 ust. 1 Konstytucji / Anna Łabno-Jabłońska. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 11 (1987), s. 7-26 1987

 • Nowelizacja konstytucji portugalskiej / Anna Łabno-Jabłońska. // Państ. Prawo. - 1984, z. 4, s. 79-91 1984

 • Sytuacja prawno-polityczna regionów autonomicznych w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 8 (1983), s. 99-116 1983

 • Kształtowanie podstaw prawnych ustroju politycznego Ludowej Republiki Angoli / Anna Łabno. // Stud. Nauk Polit. - 1980, nr 6, s. 131-144 1980 82 lp