Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Witold Kurowski

 

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.09a
Telefon 32 359 18 98
Wewnętrzny 1898
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 

Na konsultacje zapraszam po uprzednim mailowym umówieniu terminu.

 

 

Bibliografia

 • Kolizyjnoprawna problematyka skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich : projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018) 96 final) / Witold Kurowski. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 25 (2019), s. 64-90 2019

 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.w sprawie Sähköalojen ammattiliitto ry c/a Elektrobudowa Spółka Akcyjna (C‑396/13) / Witold Kurowski. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 24 (2019), s. 191-209 2019

 • Umowa komisu : [komentarz do art. 765-773] / Witold Kurowski. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 5, Zobowiązania : część szczególna (art. 765-921 [z indeksem] 16). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 25-56 2019

 • Poręczenie : [komentarz do art. 876-887] / Witold Kurowski. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 5, Zobowiązania : część szczególna (art. 765-921 [z indeksem] 16). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 532-582 2019

 • Zmiana wierzyciela lub dłużnika / Witold Kurowski. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 1034-1129 2018

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu : [komentarz do art. 498-525] / Witold Kurowski. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 998-1129 2018

 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia wybrane / Witold Kurowski. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 79-96 2017

 • Dopuszczalność zajęcia oraz przelewu wierzytelności o wynagrodzenie za pracę : uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie Sahkoalojen ammattiliitto ry p. Elektrobudowa S.A. / Witold Kurowski. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 229-244 2017

 • Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym / Witold Kurowski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. 2016

 • Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego "O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego : Katowice, 23-24 października 2015 roku" / Agata Kozioł, Witold Kurowski. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 18 (2016), s. 99-112 2016

 • H. Patrick Glenn (1940-2014) : wspomnienie / Witold Kurowski. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 7-9 2015

 • Uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatuty / Jadwiga Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maksymilian Pazdan, Marek Świerczyński, Maciej Zachariasiewicz, Witold Kurowski, Krzysztof Pacuła. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 67-93 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Związanie osoby trzeciej skutkami zapisu na sąd polubowny : głos w dyskusji na przykładzie dłużników solidarnych / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014. - S. 469-479 2014

 • Prawo właściwe do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich / Witold Kurowski. // W: Znad granicy, ponad granicami : księga dedykowana profesorowi Dieterowi Martiny. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 153-168 2014

 • W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) / Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 12 (2013), s. 165-198 2013

 • Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku : uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym / Maksymilian Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 141-164 2013

 • Nowe kolizyjnoprawne unormowanie podmiotowych zmian stosunku zobowiązaniowego na tle rozporządzenia "Rzym I" i polskiej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe / Witold Kurowski. // W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 142-150 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Prawo właściwe do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika : glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2010 r. (I ACa 1063/05) / Witold Kurowski. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 10 (2012), s. 167-173 2012

 • Kilka uwag o służebności przesyłu. Cz. 2 / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // Świat Nieruchomości. - 2011, nr 2, s. 50-55 2011

 • Kilka uwag o służebności przesyłu. Cz. 1 / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // Świat Nieruchomości. - 2011, nr 1, s. 12-17 2011

 • Profesor dr hab. Maksymilian Pazdan uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego / Witold Kurowski. // Rejent. - 2011, nr 11, s. 112-114 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Przekształcenia podmiotowe stosunku zobowiązaniowego : uwagi na tle Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL) z uwzględnieniem projektu Common Frame of Reference (DCFR) / Witold Kurowski. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - S. 201-212 2010

 • Prawo właściwe dla przelewu wierzytelności na podstawie art. 12 konwencji rzymskiej z 1980 r. / Witold Kurowski. // Eur. Prz. Sądowy. - 2010, nr 2, s. 13-20 2010

 • Wygaśnięcie zobowiązania w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 roku / Witold Kurowski, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 5 (2009), s. 41-56 2009

 • Prawo właściwe dla subrogacji oraz wzajemnych roszczeń współodpowiedzialnych w konwencji rzymskiej / Witold Kurowski. // Eur. Prz. Sądowy. - 2009, nr 4, s. 16-20 2009

 • Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową / Jacek Zrałek, Witold Kurowski. // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 3, s. 135-148 2008

 • Podmiotowe zmiany stosunku zobowiązaniowego na tle projektu rozporządzenia Rzym I / Witold Kurowski. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 611-622 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego : II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Katowice-Wisła, 28-30.09.2006 r. / Witold Kurowski. // Państ. Prawo. - 2007, z. 2, s. 128-130 2007

 • Prawo właściwe dla przelewu wierzytelności : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r. (III CK 80/02) / Witold Kurowski. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 1 (2007), s. 145-150 2007

 • Stosunki między współspadkobiercami przed działem spadku : uwagi de lege ferenda / Witold Kurowski. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 133-148 2006

 • Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym / Witold Kurowski. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym : uwagi "de lege ferenda" / Witold Kurowski. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 159-172 2005

 • Przelew wierzytelności w handlu międzynarodowym : wprowadzenie / Witold Kurowski. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 4, s. 1133-1143 2004

 • Co dalej z kodyfikacją prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce? / Witold Kurowski. // Kwart. Prawa Pryw. - 2003, nr 4, s. 927-936 2003

 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza oraz spółki komandytowo-akcyjnej przez akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa : art. 118, 138 k.s.h. / Witold Kurowski. // W: Kodeks spółek handlowych. - Poznań : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2001. - S. 385-405 2001

 • Faktoring jako kompleks umów / Witold Kurowski. // Rejent. - 1999, nr 9, s. 148-166 1999 40 lp