Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Aleksandra Wentkowska

Instytut Nauk Prawnych, Teoria i Filozofia Prawa

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 3.8
Telefon 32 359 1698
Wewnętrzny 1698
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim:

Od dnia 2 marca do 30 kwietnia dyżury odbywać się będą w środy, w godz. 15.45- 17.15

Od dnia 4 maja dyżury odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 16.00- 17.30

 

 

Bibliografia

 • Kobieta (nie)pełnosprawna : działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz kobiet - ofiar przestępstw / Aleksandra Wentkowska. // W: Przypadki kryminalne : ciemna liczba przestępstw przeciwko kobietom. - Poznań : Wydawictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. - S. 251-270 2019

 • Rola "ombudsmanów policyjnych" w realizacji zasady democratic policing / Aleksandra Wentkowska. // Rocz. Adm. Prawa. - 2019, z. spec., s. 301-317 2019

 • Problem braku regulacji prawnych instytucji koronera z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich / Aleksandra Wentkowska. // W: Przypadki kryminalne : poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2018. - S. 85-96 2018

 • Quis custodiet ipsos custodes? : skargi na działania policji - konteksty prawnoporównawcze / Aleksandra Wentkowska. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2017. 2017

 • Commissioner of Human Rights as the Review Body of Police in Poland / Aleksandra Wentkowska. // W: Law and security : miscellanea. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. - S. 121-143 2017

 • [Challenges of Good Governance in the European Union : recenzja] / Aleksandra Wentkowska. // Common Mark. Law Rev. (Print). - 2017, iss. 6, s. 1905-1907 2017

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor ; [Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, Iwona Bogucka]. - 5. wyd. [popr. i uzup.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • "Wiem, że nazywam się Steven..." : czyli o systemie poszukiwań dzieci zaginionych / Aleksandra Wentkowska. // W: Przypadki kryminalne : rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2016. - S. 41-54 2016

 • Rzecznik praw obywatelskich a prywatyzacja zadań bezpieczeństwa publicznego : przegląd spraw / Aleksandra Wentkowska. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 55-66 2016

 • Psy w stajni Augiasza : czyli o regulacjach prawnych w sprawie psów ratowniczych / Aleksandra Wentkowska. // Kwart. Policyjny. - 2016, nr 3, s. 29-36 2016

 • Poszukiwanie osób zaginionych : system i metody działania w procedurach służb / Aleksandra Wentkowska. // W: Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 4 : Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - S. 97-132 2016

 • Poszukiwania osób zaginionych : system i metody działania w procedurach służb / Aleksandra Wentkowska. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2016. 2016

 • Organizacja grup poszukiwawczo-ratowniczych w województwie śląskim / Aleksandra Wentkowska, Tomasz Michalik. // W Akcji. - 2016, nr 2, s. 49-54 2016

 • Let us be judged by our actions Oversight Mechanisms of Policing in Comparative Outline / Aleksandra Wentkowska. // Pol. Int. Eur. Law. - 2016, Iss. 2, s. 45-72 2016

 • Standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjoinariuszy Policji / Aleksandra Wentkowska. // W: Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego : aspekty prawne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 59-90 2015

 • Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ skarg i kontroli nad działaniami Policji / Aleksandra Wentkowska. // W: Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. T. 3, Prawa i wolności a działania państwa. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 65-78 2015

 • Problem systemu zarządzania kryzysowego w badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich / Aleksandra Wentkowska. // W: Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 2 : Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 89-110 2015

 • Podmiotowość instytucji kontrolnych policji : rys prawnoporównawczy / Aleksandra Wentkowska. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 382-400 2015

 • Wspólne bezpieczeństwo europejskie? / Aleksandra Wentkowska. // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 346-357 2014

 • Prawo Unii Europejskiej / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. 2014

 • Zasada skoordynowanego współdziałania służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w europejskim systemie imprez masowych / Aleksandra Wentkowska. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 1 (2013), s. 38-53 2013

 • Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii / red. nauk. Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski ; aut.: Adam Bartoszek, Marzena Czarnecka, Joanna Krukowska-Korombel, Wojciech Lisiewicz, Grzegorz Matusik, Tomasz Ogłódek, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Śladkowski, Aleksandra Wentkowska, Leszek Wilk. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Ochrona dobra wspólnego w działaniach polskiego i europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich / Aleksandra Wentkowska. // W: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 435-450 2013

 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : wykładnia przepisów nowelizujących w świetle regulacji europejskich / Grzegorz Krawiec, Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska. - Warszawa : Rzecznik Praw Obywatelskich, 2012. 2012

 • O naturze teoretyczno-prawnej i uwikłaniach pojęcia "solidaryzm" / Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska. // W: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. 105-144 2012

 • Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. 2011

 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • Kształtowanie gwarancji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela : sprawozdanie z konferencji naukowej, Katowice, 24-25 V 2011 r. / Aleksandra Wentkowska, Tomasz Miłkowski. // Państ. Prawo. - 2011, z. 11, s. 115-116 2011

 • [O solidarności - recenzja] / Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 12 (2009), s. 221-224 2009

 • Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - [Stan prawny na dzień 1.09.2008 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. 2008

 • Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE : aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne / [pod red. Aleksandry Wentkowskiej]. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2005. 2005

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe : doktryna i praktyka w stosowaniu prawa wspólnotowego / Aleksandra Wentkowska. - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005. 2005

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości a Europejski Trybunał Praw Człowieka : konkurencyjność kompetencji czy współdziałanie / Aleksandra Wentkowska. // W: Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 339-356 2005

 • Współpraca między Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a sądami krajowymi w świetle doświadczeń francuskich / Aleksandra Wentkowska. // Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur. Porównawczego. - R. 1 (2003), s.61-79 2003

 • Ewolucja kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od Traktatu Amsterdamskiego / Aleksandra Wentkowska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 3 (2002), s. 79-89 2002

 • Ogólna charakterystyka pozycji ustrojowej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Aleksandra Wentkowska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 2 (2001), s. 102-113 2001

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - analiza porównawcza : wybrane zagadnienia / Aleksandra Wentkowska. // W: Europeizacja prawa krajowego : wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego. - Toruń : "Dom Organizatora", 2000. - S. 389-404 2000

 • Wpływ zasad wspólnotowego porządku prawnego na suwerenność państwa polskiego / Aleksandra Wentkowska. // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. - S. 113-133 1999

 • Federalistyczny kierunek rozwoju strukturalnego Wspólnot Europejskich a koncepcja H. Kelsena / Aleksandra Wentkowska. // W: Szkice o państwie i polityce. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998. - S. 33-45 1998

 • Zasada ochrony podstawowych praw i wolności w prawie Wspólnot Europejskich / Aleksandra Wentkowska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 5 (1998), s. 263-275 1998

 • Studia de lege et civitate / pod red. Aleksandry Wentkowskiej, Tomasza Pietrzykowskiego. - Katowice : Koło Nauk. Prawników, 1997. 1997

 • Pojęcie suwerenności : (wymiar prawny i faktyczny) / Aleksandra Wentkowska. // W: Studia De Lege et Civitate. - Katowice : Koło Nauk. Prawników, 1997. - S. 31-42 1997 42 lp