• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Wojciech Kowalski

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 2.08
Telefon 32 3592005
Wewnętrzny 2005
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: poniedziałek, godz.10.30-11.30

 

Bibliografia

 • Talerze z przedstawieniami statków gdańskich na tle fajansu angielskiego drugiej połowy XVIII wieku / Wojciech Kowalski. // Gdań. Stud. Muz. - Vol. 10 (2018), s. 95-111 2018

 • Charakter prawny rękopisu pamiętnika / Wojciech Kowalski. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1085-1095 2017

 • Underwater cultural heritage as res extra commercium under the 2001 UNESCO Underwater Cultural Heritage Convention? / Wojciech Kowalski. // W: The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage: how do we make it work? : Proceedings of the ICLAFI -ICUCH Symposium. - Amersfoort : Cultural Heritage Agency, [2017]. - S. 43-50 2017

 • Nederlandse maiolica and early Delftware illustrated by examples from Polish collections / Wojciech Kowalski. // W: Beautiful objects : personal adornments and decorations for secular and sacred interiors. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. - S. 81-103 2017

 • Art. 35 : Sprzedaż, zamiana, zastaw lub darowizna zabytków / Wojciech Kowalski. // W: Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli Eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. - S. 254-263 2017

 • Miejsca pamięci na tle UNESCO 1972 World Heritage Convention oraz kryterium VI Wytycznych Operacyjnych jej stosowania / Wojciech Kowalski. // Ochr. Dziedzictwa Kult. - Nr 4 (2017), s. 149-162 2017

 • Ratification of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, in Light of Directive 2014/60/UE on the Return of Cultural Objects Unlawfully Removed from the Territory of a Member State : The Perspective of Poland / Wojciech Kowalski. // Santander Art Cult. Law Rev. (Print). - 2016, nr 2, s. 165-178 2016

 • Klasyfikacja wartości zabytku w świetle prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Wojciech Kowalski. // W: Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków. - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016. - S. 79-90 2016

 • Wartość zabytku a wartość jego adaptacji modernizacji w świetle prawa autorskiego oraz prawa dziedzictwa kulturowego : wzmocnienie ochrony czy konkurencja tych wartości? / Wojciech Kowalski. // W: Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków. - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015. - S. 133-140 2015

 • Wartość jako kryterium kwalifikacyjne zabytku w prawie wewnętrznym i międzynarodowym / Wojciech Kowalski. // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy. - praca zbiorowa. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2015. - S. 111-136 2015

 • Pojęcie i zakres własności intelektualnej muzeów / Wojciech Kowalski. // W: Kolekcje i zbiory muzealne : problematyka prawna. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2015. - S. 165-185 2015

 • Monuments value as a criterion under national and international laws / Wojciech Kowalski. // W: Heritage value assessment systems - the problems and the current state of research. - Lublin : Lublin University of Technology, 2015. - S. 109-132 2015

 • Kwestia restytucji dzieł sztuki w Konwencji Haskiej z 1954 r. / Wojciech Kowalski. // W: Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego : 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. - S. 141-158 2015

 • Josiah Wedgwood i początki fajansu delikatnego na przykładzie obiektów z polskich zbiorów prywatnych / Wojciech Kowalski. // W: O rzeczach pięknych : rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015. - S. 121-147 2015

 • Dawne i współczesne uwarunkowania prawne kolekcjonerstwa w Polsce / Wojciech Kowalski. // W: Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku : szkice : materiały konferencji zorganizowanej w 2014 roku przez Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2015. - S. 204-219 2015

 • Strategia regulacji prawa ochrony dziedzictwa kulturowego / Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska. // W: Prawo ochrony zabytków. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - S. 56-80 2014

 • Art treasures and war : a study on the restitution of looted cultural property, pusuant to public international law / Wojciech Kowalski. - [Reissued]. - London : Institute of Art and Law, 2014. 2014

 • Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury : komentarz / pod red. Katarzyny Zalasińskiej ; aut.: Wojciech Kowalski, Katarzyna Piotrowska-Nosek, Hanna Schreiber, Katarzyna Zalasińska. - Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. 2014

 • Aktualne ramy prawne kolekcjonerstwa i muzealnictwa prywatnego / Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 3, Muzea a rynek sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. - S. 117-138 2014

 • Prawo do wyglądu muzealiów i ich fotografowania / Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska. // Państ. Prawo. - 2013, z. 2, s. 75-86 2013

 • Prawno-autorskie aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego / Wojciech Kowalski. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. - S. 179-198 2013

 • Tytuł prawny Polski do zabytków wywiezionych z Wrocławia pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej / Wojciech Kowalski. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 88 (2012), s. 57-80 2012

 • Ograniczenia prawne zmiany estetyki zabytku w trakcie jego konserwacji i restauracji / Wojciech Kowalski. // W: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2012. - S. 85-94 2012

 • Nabycie własności rzeczy ruchomej a non domino w prawie rzymskim i współczesne zmagania z problemem / Wojciech Kowalski. // W: Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012. - S. 77-104 2012

 • Legal framework of the conservation and restoration of modern and contemporary art / Wojciech Kowalski. // W: Innovative Approaches to the Complex Care of Contemporary Art. - London : Archetype Publications, 2012. - S. 34-53 2012

 • Rynek sztuki : aspekty prawne / pod red. Wojciecha Kowalskiego i Katarzyny Zalasińskiej. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • Własność intelektualna z perspektywy przedsiębiorcy / Wojciech Kowalski. // W: Własność intelektualna w przedsiębiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne. - Gliwice : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. - S. 8-20 2010

 • Trust and res extra commercium : in search of legal instruments to strengthen the protection of cultural heritage / Wojciech Kowalski. // W: Ius est ars boni et aequi : festschrift fur Stanisława Kalus. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - S. 227-242 2010

 • Problematyka prawna restytucji utraconego dziedzictwa kulturowego Polski / Wojciech Kowalski. // W: Prawna ochrona zabytków. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 68-95 2010

 • Problematyka prawna obrotu dobrami kultury / Wojciech Kowalski. // W: Rynek sztuki : aspekty prawne. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 24-42 2010

 • Okupacyjne "podstawy prawne" i organizacja grabieży dóbr kultury na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej / Wojciech Kowalski. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 211-228 2010

 • Leksykon prawa ochrony zabytków : 100 podstawowych pojęć / pod red. Kamila Zeidlera ; aut. leksykonu Tomasz Bąkowski, Anna Dobrzyn, Monika Drela, Bartłomiej Gadecki, Paulina Gwoździewicz, Olgierd Jakubowski, Anna Jurkowska-Zeidler, Anna Klimas, Wojciech Kowalski, Jerzy Menkes, Piotr Ogrodzki, Wojciech Paczuski, Władysław Pęksa, Wiesław Pływaczewski, Anna Przyborowska-Klimczak, Przemysław Rybiński, Wojciech Szafrański, Jacek Sobczak, Maciej Trzciński, Jerzy Zajadło, Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. 2010

 • Prawo ochrony zabytków w świecie aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski / Wojciech Kowalski. // W: Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. T. 3. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. - S. 73-92 2009

 • Wystawiennictwo sztuki nowoczesnej a ochrona integralności utworów / Wojciech Kowalski, Iwona Szmelter. // Muzealnictwo. - Nr 49 (2008), s. 20-41 2008

 • Prawna problematyka konserwacji zabytków / Wojciech Kowalski. // W: Współczesne problemy teorii konserwacji zabytków w Polsce. - Warszawa : Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, 2008. - S. 51-62 2008

 • Immunitet jurysdykcyjny dzieł sztuki pozyskanych na wystawę z zagranicy / Wojciech Kowalski. // W: Prawo muzeów. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - S. 153-167 2008

 • Die Restitution der kulturellen Kriegsverluste Polens / Wojciech Kowalski. // W: Kulturguter im Zweiten Weltkrieg : Verlagerung - Auffindung - Ruckfuhrung. - Magdeburg : Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste, 2007. - S. 235-266 2007

 • Chapter 11 : Poland / Wojciech Kowalski. // W: Legal protection of the underwater cultural heritage : national and international perspectives. - Wyd. 2. - The Hague : Martinus Nijkoff Publishers, 2006. - S. 229-246 2006

 • Restitution and reparations in the area of Polish cultural heritage : the legal regulations and the activities of the Polish authorities / Wojciech Kowalski. // W: Polish-German ralations and the effects of the Second World War. - Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 2006. - S. 69-94 2006

 • Problemy własnościowe i dobra kultury / Wojciech Kowalski. // W: Własność prywatna a dobro publiczne : problemy własnościowe i dobra kultury. - Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2006. - S. 9-15 2006

 • Ochrona podwodnych obiektów archeologicznych / Wojciech Kowalski, Iwona Pomian. // W: Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. - Kraków : Zakamycze, 2006. - S. 81-103 2006

 • Nabycie dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej / Wojciech Kowalski. // Państ. Prawo. - 2006, z. 7, s. 5-21 2006

 • An appraisal of the losses to Polish cultural heritage resulting the second world war / Wojciech Kowalski. // W: Polish-German ralations and the effects of the Second World War. - Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 2006. - S. 45-67 2006

 • Cywilnoprawne aspekty obrotu skaradzionymi dobrami kultury / Wojciech Kowalski. // W: Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. - Kraków : Zakamycze, 2006. - S. 55-80 2006

 • Repatriacja dóbr kultury / Wojciech Kowalski. // W: Dobra kultury i problemy własności : doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku. - Warszawa : Wydawictwo TRIO, 2005. - S. 163-192 2005

 • Kolizyjnoprawne problemy restytucji dóbr kultury / Wojciech Kowalski. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : Zakamycze, 2005. - 123-150 2005

 • Intellectual property and museums / Wojciech Kowalski. // W: Rechtsfragen der internationalen museumspraxis : kunstrechtssymposium in der Bucerius Law School am 21. und 22. Oktober 2005. - Koln : Carl Heymanns Verlag, 2005. - S. 47-69 2005

 • A comparative law analysis of the retained rights of artists / Wojciech Kowalski. // Vanderbilt J. Transnatl. Law. - Vol. 38, no. (2005), s. 1141-1175 2005

 • Problem szacunku szkód w zakresie polskiego dziedzictwa wyrządzonych Polsce podczas II wojny światowej przez agresora niemieckiego / Wojciech Kowalski. // W: Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich : 1944-2004. T. 1, Studia. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2004. - S. 55-80 2004

 • Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego / Wojciech Kowalski. - Kraków : "Zakamycze", 2004. 2004

 • Aspekty prawne najnowszej historii zwojów biblijnych z Qumran : dostęp do tekstów - własność manuskryptów - prawa autorskie do rekonstrukcji / Wojciech Kowalski. // W: Valeat aequitas. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 217-251 2000

 • Purchase of a Stolen Work of Art / Wojciech Kowalski. // W: Legal convergence in the enlarged Europe of the new millennium. - The Hague : Kluwer, 2000. - S. 89-108 2000

 • Droit moral or moral rights : an anglo-polish comparison / Wojciech Kowalski, Paul Torremans. // W: Legal convergence in the enlarged Europe of the new millennium. - The Hague : Kluwer, 2000. - S. 49-70 2000

 • Legal protection of the underwater cultural heritage : Poland / Wojciech Kowalski. // W: Legal protection of the underwater cultural heritage : national and international perspectives. - The Hague : Kluwer Law International, 1999. - S. 119-132 1999

 • Legal protection of the underwater cultural heritage : Poland / Wojciech Kowalski. // W: Legal protection of the underwater cultural heritage : national and international perspectives. - The Hague : Kluwer, 1999. - S. 119-132 1999

 • Legal Protection of the Underwater Cultural Heritage : National and International Perspectives. Poland / Wojciech Kowalski. // W: Legal protection of the underwater cultural heritage : national and international perspectives. - The Hague : Kluwer Law International, 1999. - S. 158-190 1999

 • Conservation of works of art under polish copyright law / Wojciech Kowalski. // Art Antiq. Law. - 1999, iss. 2, s. 119-128 1999

 • Repatriacja dóbr kultury w sytuacji cesji terytorialnej i rozpadu państw wielonarodowych / Wojciech Kowalski. - Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. 1998

 • Protecting the integrity of a complex heritage object / Wojciech Kowalski. // Art Antiq. Law. - 1998, iss. 3, s. 243-252 1998

 • Art treasures and war : a study on the restitution of looted cultural property, pusuant to public international law / Wojciech Kowalski. - London : Institute of Art and Law, 1998. 1998

 • Muzea wobec aktualnych problemów prawnych w obrocie dziełami sztuki / Wojciech Kowalski. // Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz., Zabytkozn. Konserw. - Z. 30 (1998), s. 7-21 1998

 • Under the polish hammer : auction practice and law in the emerging market economy / Wojciech Kowalski. // Art Antiq. Law. - 1997, iss. 1, s. 27-33 1997

 • Sytuacja prawna poniemieckich zbiorów bibliotecznych w Polsce / Wojciech Kowalski. // Prz. Bibl. - 1997, z. 1, s. 17-23 1997

 • Konwencja UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury / tł. Wojciech Kowalski. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1996. 1996

 • Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie włoskim / Wojciech Kowalski, P.Buchwald. // Ochr. Zabyt. - 1996,nr 1,s.1-7 1996

 • Spory o integralność polskiego dziedzictwa / Wojciech Kowalski. // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie. - Kraków : A E, 1995. - S.129-142. 1995

 • Ochrona integralności zespołów zabytkowych w Polsce : podstawy prawne i praktyka / Wojciech Kowalski. // Ochr. Zabyt. - 1995, nr 3/4, s. 253-258 1995

 • Vol et trafic d'oeuvres d'art en Pologne / Wojciech Kowalski. // Rev. Int. Police Crim. - No. 448/449 (1994), s. 11-16 1994

 • Podstawy europejskiej polityki ochrony dziedzictwa technicznego i przemysłowego / Wojciech Kowalski. // W: Rewitalizacja zabytków techniki : nowe życie w starych zakładach przemysłowych. - materiały z konferencji, Włocławek 9-10 czerwca 1994 roku. - Warszawa : Zespół Ekspertów ds. Architektury, Urbanistyki i Krajobrazu Kulturowego, 1994. - S. 35-39 1994

 • Podstawy europejskiej polityki ochrony dziedzictwa technicznego i przemysłowego / Wojciech Kowalski. // W: Rewitalizacja zabytków techniki : nowe życie w starych zakładach przemysłowych. - materiały z konferencji, Włocławek 9-10 czerwca 1994 roku. - Warszawa : Zespół Ekspertów ds. Architektury, Urbanistyki i Krajobrazu Kulturowego, 1994. - S. 35-39 1994

 • Liquidation of the effects of World War II in the area of culture / Wojciech Kowalski ; [przekł. z pol. Krystyna Cękalska]. - Warsaw : Institute of Culture, 1994. 1994

 • Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury / Wojciech Kowalski. - [Wyd. 2 rozsz. ]. - Warszawa : Instytut Kultury, 1994. 1994

 • Restytucja dzieł sztuki : studium z dziedziny prawa międzynarodowego / Wojciech Kowalski. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. 1993

 • Przestępczość a ochrona dziedzictwa kulturowego krajów Europy Centralnej i Wschodniej / Wojciech Kowalski. // Ochr. Zabyt. - 1993, nr 2, s. 148-154 1993

 • Polonica za granicą : problem prawny - problem kulturowy / Wojciech Kowalski. // Muzealnictwo. - Nr 35 (1993), s. 31-38 1993

 • Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie wewnętrznym państw Unii Europejskiej / Wojciech Kowalski, Danuta Skałuba. // Ochr. Zabyt. - 1993, nr 3, s. 264-269 1993

 • Fajans europejski XIX w : [katalog] / Wojciech Kowalski. - Gliwice : Muzeum, 1993. 1993

 • Zastita pokretne kulturne imovine od nezakonita izvoza : trenutacno stanje u Poljskoj / Wojciech Kowalski. // Inform. Museol. - 1992, nr 1/4, s. 54-56 1992

 • Likwidacja skutków wojny w dziedzinie kultury / Wojciech Kowalski. - Warszawa : Instytut Kultury, 1990. 1990

 • Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym / Wojciech Kowalski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. 1989

 • Organizacja ochrony zabytków / Wojciech Kowalski. // Ochr. Zabyt. - 1987, nr 4, s. 253-258 1987

 • Założenia polskiej koncepcji prawnej ochrony dziedzictwa architektonicznego / Halina Nieć, Wojciech Kowalski. - Kraków : PKrak., 1986. 1986

 • Miejsce ochrony dóbr kultury w sytemie prawa / Wojciech Kowalski. // Ochr. Zabyt. - 1986, nr 3, s. 171-178 1986

 • Restytucja dwóch obrazów Durera do zbiorów Weimaru / Wojciech Kowalski. // Muzealnictwo. - Nr 28/29 (1984), s. 104-111 1984

 • Praktyczna realizacja Konwencji Haskiej z 1954 r. / Wojciech Kowalski. // Ochr. Zabyt. - 1984, nr 3, s. 172-177 1984

 • Historic district law - prawo kompleksowej rewaloryzacji i ochrony zabytkowych zespołów staromiejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Wojciech Kowalski. // Ochr. Zabyt. - 1984, nr 1, s. 28-32 1984

 • Polish law and the licensor liability for the nonperformance or inadegmate perfomance of a licensing agreement / Wojciech Kowalski. // Int. Prot. Ind. Prop. - Vol. 3 (1983), s. 65-76 1983

 • [Ojczyzna dzieła sztuki - recenzja] / Wojciech Kowalski. // Państ. Prawo. - 1981, z. 5, s. 117-119 1981

 • [The international and national protection of movable cultural property - recenzja] / Wojciech Kowalski. // Spr. Międzynar. (Warsz.). - 1981, nr 5, s. 159-161 1981

 • Wpływ unieważnienia patentu na stosunek licencyjny / Wojciech Kowalski. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Wynalaz. i Patent. - Nr 4 (1978), s. 105-118 1978

 • Wybrane polskie publikacje ekonomiczne i prawnicze dotyczące umów licencyjnych / Wojciech Kowalski. // Zesz. Probl. Wynalaz. Racjon. - 1976, nr 1/2, s. 81-82 1976

 • Obowiązki licencjonodawcy / Wojciech Kowalski. // Zesz. Probl. Wynalaz. Racjon. - 1976, nr 1/2, s. 58-63 1976

 • Licencje a umowy "know-how" / Wojciech Kowalski. // Zesz. Probl. Wynalaz. Racjon. - 1976, nr 1/2, s. 45-50 1976 93 lp