Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. prof. UŚ Radosław Koper

Katedra Prawa Karnego Procesowego

 

Stanowisko          
profesor nadzwyczajny
Pokój 3.22
Telefon 32 3591865
Wewnętrzny 1865
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 13.30 - 15.00.

 

Bibliografia

 • Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c k.p.k. / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2019, nr 5, s. 73-88 2019

 • Przesłuchanie małoletniego świadka na podstawie art. 185b KPK / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2019, nr 4, s. 199-205 2019

 • Podmiotowe i przedmiotowe granice stosowania podsłuchu w procesie karnym / Radosław Koper. // Ius Novum. - 2019, nr 1, s. 26-44 2019

 • Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2019, nr 1, s. 5-25 2019

 • Śledztwo dziennikarskie : anachronizm czy utylitaryzm? / Radosław Koper. // Zesz. Prasozn. - 2018, nr 3, s. 388-403 2018

 • Sens i bezsens reguł ne peius w procesie karnym / Radosław Koper. // Palestra. - 2018, nr 1/2, s. 28-35 2018

 • Reguła in dubio pro reo a ochrona interesów pokrzywdzonego w procesie karnym / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2018, nr 6, s. 5-16 2018

 • Problem dopuszczalności stosowania podstępu wobec świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2018, nr 7/8, s. 24-47 2018

 • Porozumiewanie się oskarżonego tymczasowo aresztowanego z obrońcą : (dopuszczalność i zakres ograniczeń) / Radosław Koper. // Palestra. - 2018, nr 11, s. 39-47 2018

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / red. Andrzej Sakowicz ; aut.: Katarzyna T. Boratyńska, Paweł Czarnecki, Radosław Koper, Jacek Kosonoga, Kamil Mamak, Janusz Raglewski, Piotr Rogoziński, Agnieszka Sadło-Nowak, Andrzej Sakowicz, Dariusz Stachurski, Andrzej Światłowski, Małgorzata Wąsek-Wiaderek. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. 2018

 • Jawność rozprawy głównej w procesie karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2016 roku / Radosław Koper. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2018, z. 2, s. 75-87 2018

 • Jawność rozprawy głównej a gwarancje przewidziane w Konstytucji / Radosław Koper. // Probl. Prawa Kar. - T. 2 (28), 2018, s. 225-237 2018

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 października 2016 r. : III KK 127/16 / Radosław Koper. // Orzecz. Sądów Pol. - 2018, z. 5, s. 52-60. 2018

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka / pod red. Radosława Kopera. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Brak wątpliwości dotyczących okoliczności przestępstwa i winy jako warunek stosowania regulacji konsensualnych w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 162-177 2017

 • Dwa tryby skazania bez rozprawy w procesie karnym / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 10, s. 27-46 2016

 • Prawo do obrony osoby podejrzanej / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 2, s. 17-33 2016

 • Postępowanie karne : dynamika postępowania : (podręcznik dla kierunku administracja) / pod redakcją Roberta Netczuka ; [aut].: Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Robert Netczuk, Przemysław Piątek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Obecność osoby wskazanej przez pokrzywdzonego podczas czynności procesu karnego z jego udziałem / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 22, s. 1193-1199 2016

 • Gromadzenie prywatnych dowodów przez pokrzywdzonego a proces karny / Radosław Koper. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 267-282 2016

 • Granice mocy wiążącej wyroków karnych w postępowaniu cywilnym / Radosław Koper. // Stud. Praw. - 2016, nr 1, s. 127-152 2016

 • Dopuszczalność badań psychiatrycznych świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Ius Novum. - 2015, nr 3, s. 11-30 2015

 • Problem dowodowego wykorzystania "opinii prywatnej" w procesie karnym / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2015, nr 24, s. 1293-1300 2015

 • Dopuszczalność badania świadka w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Radosław Koper. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 277-290 2015

 • Istota i charakter prawny regulacji określonej w art. 59a k.k. / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2015, nr 1, s. 92-105 2015

 • Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Radosław Koper. - Stan prawny na 1 grudnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Glosa do wyroku SN z 22 stycznia 2014 r. : IV KK 313/13 [o obowiązku pouczenia świadka, art. 191 par. 2 k.p.k.] / Radosław Koper. // Palestra. - 2015, nr 1-2, s. 120-126 2015

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 16 grudnia 2014 r. : V KZ 50/14 / Radosław Koper. // Orzecz. Sądów Pol. - 2015, z. 6, s. 912-917 2015

 • Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Prz. Polic. - 2014, nr 1, s. 19-41 2014

 • Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 10, s. 505-511 2014

 • Warunki umorzenia postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. / Radosław Koper. // Ius Novum. - 2014, nr 3, s. 11-27 2014

 • W sprawie regulacji stosowania środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym / Radosław Koper. // Prz. Polic. - 2014, nr 4, s. 49-67 2014

 • Uwarunkowania ochrony wolności osobistej świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Stud. Praw. - 2014, z. 1, s. 155-180 2014

 • Stosowanie aresztowania wobec świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2014, nr 5, s. 5-24 2014

 • Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2014, [nr] 11/12, s. 14-31 2014

 • O nowej formie konsensualizmu w procesie karnym : (art. 338a i 343a k.p.k.) / Radosław Koper. // Palestra. - 2014, nr 7/8, s. 7-16 2014

 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. : (sygn. akt SK 3/12) / Radosław Koper. // Prz. Sejm. - 2014, [nr] 1, s. 146-156 2014

 • Terminy tymczasowego aresztowania a realizacja prawa do obrony / Radosław Koper. // W: Z problematyki funkcji procesu karnego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - S. 325-334 2013

 • Samoistność pozycji obrońcy w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 854-868 2013

 • Problem karnoprocesowego wykorzystania dowodów zebranych w toku kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy / Radosław Koper. // W: Kontrola działalności gospodarczej. - Warszawa : Ośrodek Badań Studiów, Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. - S. 117-134 2013

 • Podstawy i terminy tymczasowego aresztowania w świetle Konstytucji / Radosław Koper. // Państ. Prawo. - 2013, z. 5, s. 3-16 2013

 • Jawność zewnętrzna postępowania sądowego / Radosław Koper. // W: Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego : zagadnienie prawa polskiego i obcego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 105-118 2013

 • Zakres ochrony prawa do prywatności na tle wywiadu środowiskowego w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Problemy z sądową ochroną praw człowieka. T. 2. - Olsztyn : Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. - S. 235-248 2012

 • Status radcy prawnego w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Publicznoprawny status radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2012. - S. 127-144 2012

 • Proces karny : przebieg postępowania / pod red. Kazimierza Marszała ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2. - Katowice : Volumen, 2012. 2012

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Interakcje prawa karnego materialnego i procesowego w aspekcie poszanowania prywatności / Radosław Koper. // W: Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 2. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 1657-1672 2012

 • Granice ochrony tajemnicy dziennikarskiej w procesie karnym / Radosław Koper. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2012, z. 2, s. 85-96 2012

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r. : sygn. I KZP 26/11 (dot. jawności posiedzenia) / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2012, nr 11, s. 169-180 2012

 • Ochrona życia rodzinnego pokrzywdzonego w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Iudicium et Scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 235-250 2011

 • Konstytucyjnoprawne źródła zasady legalizmu / Radosław Koper. // W: Funkcje procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Janusza Tylmana. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 183-196 2011

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym / Radosław Koper. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. 2010

 • Publikacja treści wyroku w prasie a interes pokrzywdzonego / Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Katarzyna Sychta. // W: System wymiaru sprawiedliwości a media. - Białystok : Temida 2, 2009. - S. 50-69 2009

 • Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia : zagadnienia wybrane / Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik. // W: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer buisiness, 2009. - S. 187-233 2009

 • Uchylenie zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny / Radosław Koper. // Probl. Prawa Kar. - T. 26 (2008), s. 94-110 2008

 • Problem horyzontalnego działania prawa do prywatności na tle Konstytucji RP oraz ustawodawstwa karnoprocesowego. / Radosław Koper. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 15-34 2008

 • Zakaz prasowej antycypacji rozstrzygnięć w sprawach karnych / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2007, nr 3, s. 130-147 2007

 • Relacjonowanie w mediach spraw karnych a zasada domniemania niewinności oskarżonego / Radosław Koper. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 75-84 2007

 • [Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 k.p.k - recenzja] / Radosław Koper. // Wojs. Prze. Praw - 2006, nr 2, s. 169-175 2006

 • Dostęp dziennikarzy do akt sprawy karnej / Radosław Koper. // Diar. Praw. - 2006, nr 1, s. 84-100 2006

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 V 2005 r. : (II k.k. 531/04) / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2006, nr 2, s. 169-175 2006

 • Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny. Cz. 2 / Radosław Koper. // Palestra. - 2005, nr 9/10, s. 45-57 2005

 • Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny. Cz. 1 / Radosław Koper. // Palestra. - 2005, nr 7/8, s. 44-52 2005

 • Instytucja skazania bez rozprawy / Radosław Koper. // W: Współczesne problemy procedury karnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 11-12 maj 2004 rok. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005. - S. 76-81 2005

 • Formy i zakres odpowiedzialności karnej oskarżonego w trybie skazania bez rozprawy / Radosław Koper. // Stud. Praw. - 2004, nr 3, s. 139-162 2004

 • Skorowidz rzeczowy / Radosław Koper. // W: Kodeks postępowania karnego. T. 3, Komentarz do artykułów 468-682. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - S. 593-624 2004

 • Konsensualizm we włoskim procesie karnym / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2004, nr 3, s. 56-65 2004

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 VII 2003 r. / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2004, nr 4, s. 159-164 2004

 • Dopuszczalność stosowania instytucji skazania bez rozprawy w sprawach o przestepstwa ścigane z oskarżenia prywatnego / Radosław Koper. // W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. - Katowice : UŚl., 2003. - S. 165-176 2003

 • Stosowanie instytucji skazania bez rozprawy w sprawach złożonych / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2002, nr 4, s. 89-103 2002

 • Skazanie oskarżonego bez rozprawy a zasady procesowe / Radosław Koper. // Stud. Prawn. - 2002, z. 4, s. 121-142 2002

 • Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2002, nr 6, s. 72-89 2002

 • Zgoda oskarżonego jako warunek skazania bez rozprawy / Radosław Koper. // Palestra. - 2001, nr 5/6, s. 7-18 2001

 • Ograniczenie postępowania dowodowego na podstawie art. 335 E 2 k.p.k. / Radosław Koper. // Probl. Prawa Kar. - T. 24 (2001), s. 78-88 2001

 • Glosa do uchwały z 8 II 2000 r. : I KZP 52/99 / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2001, nr 2, s. 158-165 2001

 • Warunki skazania oskarżonego wyrokiem bez rozprawy / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 1999, nr 5, s. 72-85 1999

 • Postępowanie mediacyjne a skazanie oskarżonego bez rozprawy / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 1999, nr 11, s. 57-71 1999 80 lp