Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne Procesowe

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 3.22
Telefon 32 3591865
Wewnętrzny 1865
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 13.00 - 13.45 oraz 16.00 - 16.45

 

Bibliografia

 • Tymczasowe aresztowanie w procesie karnym II Rzeczypospolitej / Radosław Koper. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 317-327 2020

 • Pozyskiwanie przez dziennikarzy informacji o procesie karnym w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej / Radosław Koper. // W: Istota i zasady procesu karnego 25 lat później : księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - S. 135-146 2020

 • Zasada jawności a jawność wewnętrzna w procesie karnym / Radosław Koper. // Stud. Prawn. - 2019, z. 2, s. 129-152 2019

 • Świadek i jego zeznania w postępowaniu w sprawach o wykroczenia / Radosław Koper. // W: Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo - rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - S. 529-538 2019

 • System prawa karnego procesowego. [T.] 8, cz. 4, Dowody / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Marcin Adamczyk, Michał Błoński, Łukasz Cora, Dorota Czerwińska, Dagmara Gruszecka, Ryszard Jaworski, Jerzy Kasprzak, Monika Klejnowska, Radosław Koper, Karolina Kremens, Michał Kurowski, Martyna Kusak, Arkadiusz Lach, Tadeusz Widła, Paweł Wiliński, Kazimierz Zgryzek, Marcin Żak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c k.p.k. / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2019, nr 5, s. 73-88 2019

 • Przesłuchanie małoletniego świadka na podstawie art. 185b KPK / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2019, nr 4, s. 199-205 2019

 • Proces karny / redakcja naukowa Jarosław Zagrodnik; autorzy : Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - 2. wydanie, stan prawny na 5 października 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Podmiotowe i przedmiotowe granice stosowania podsłuchu w procesie karnym / Radosław Koper. // Ius Novum. - 2019, nr 1, s. 26-44 2019

 • Orzekanie kasatoryjne a przeprowadzanie dowodów przez sąd odwoławczy w procesie karnym. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 14 marca 2018 r., IV KS 4/18 : [glosa] / Radosław Koper. // Orzecz. Sądów Pol. - 2019, z. 6, s.79-87 2019

 • Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2019, nr 1, s. 5-25 2019

 • Śledztwo dziennikarskie : anachronizm czy utylitaryzm? / Radosław Koper. // Zesz. Prasozn. - 2018, nr 3, s. 388-403 2018

 • Sens i bezsens reguł ne peius w procesie karnym / Radosław Koper. // Palestra. - 2018, nr 1/2, s. 28-35 2018

 • Reguła in dubio pro reo a ochrona interesów pokrzywdzonego w procesie karnym / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2018, nr 6, s. 5-16 2018

 • Przymusowe poszukiwanie, wydobycie i odebranie dowodów w procesie karnym a tajemnica dziennikarska / Radosław Koper. // Forum Praw. - 2018, nr 6, s. 3-17 2018

 • Problem dopuszczalności stosowania podstępu wobec świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2018, nr 7/8, s. 24-47 2018

 • Porozumiewanie się oskarżonego tymczasowo aresztowanego z obrońcą : (dopuszczalność i zakres ograniczeń) / Radosław Koper. // Palestra. - 2018, nr 11, s. 39-47 2018

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / red. Andrzej Sakowicz ; aut.: Katarzyna T. Boratyńska, Paweł Czarnecki, Radosław Koper, Jacek Kosonoga, Kamil Mamak, Janusz Raglewski, Piotr Rogoziński, Agnieszka Sadło-Nowak, Andrzej Sakowicz, Dariusz Stachurski, Andrzej Światłowski, Małgorzata Wąsek-Wiaderek. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. 2018

 • Jawność rozprawy głównej w procesie karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2016 roku / Radosław Koper. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2018, z. 2, s. 75-87 2018

 • Jawność rozprawy głównej a gwarancje przewidziane w Konstytucji / Radosław Koper. // Probl. Prawa Kar. - T. 2 (28), 2018, s. 225-237 2018

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 października 2016 r. : III KK 127/16 / Radosław Koper. // Orzecz. Sądów Pol. - 2018, z. 5, s. 52-60. 2018

 • Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko ; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka / pod red. Radosława Kopera. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Brak wątpliwości dotyczących okoliczności przestępstwa i winy jako warunek stosowania regulacji konsensualnych w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 162-177 2017

 • Dwa tryby skazania bez rozprawy w procesie karnym / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 10, s. 27-46 2016

 • Prawo do obrony osoby podejrzanej / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 2, s. 17-33 2016

 • Postępowanie karne : dynamika postępowania : (podręcznik dla kierunku administracja) / pod redakcją Roberta Netczuka ; [aut].: Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Robert Netczuk, Przemysław Piątek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Obecność osoby wskazanej przez pokrzywdzonego podczas czynności procesu karnego z jego udziałem / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2016, [nr] 22, s. 1193-1199 2016

 • Gromadzenie prywatnych dowodów przez pokrzywdzonego a proces karny / Radosław Koper. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 267-282 2016

 • Granice mocy wiążącej wyroków karnych w postępowaniu cywilnym / Radosław Koper. // Stud. Praw. - 2016, nr 1, s. 127-152 2016

 • Dopuszczalność badań psychiatrycznych świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Ius Novum. - 2015, nr 3, s. 11-30 2015

 • Problem dowodowego wykorzystania "opinii prywatnej" w procesie karnym / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2015, nr 24, s. 1293-1300 2015

 • Dopuszczalność badania świadka w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Radosław Koper. // W: Administracja publiczna : aktualne wyzwania. - Katowice : AM Poligrafia, 2015. - S. 277-290 2015

 • Istota i charakter prawny regulacji określonej w art. 59a k.k. / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2015, nr 1, s. 92-105 2015

 • Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Radosław Koper. - Stan prawny na 1 grudnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Glosa do wyroku SN z 22 stycznia 2014 r. : IV KK 313/13 [o obowiązku pouczenia świadka, art. 191 par. 2 k.p.k.] / Radosław Koper. // Palestra. - 2015, nr 1-2, s. 120-126 2015

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 16 grudnia 2014 r. : V KZ 50/14 / Radosław Koper. // Orzecz. Sądów Pol. - 2015, z. 6, s. 912-917 2015

 • Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Prz. Polic. - 2014, nr 1, s. 19-41 2014

 • Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. / Radosław Koper. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 10, s. 505-511 2014

 • Warunki umorzenia postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. / Radosław Koper. // Ius Novum. - 2014, nr 3, s. 11-27 2014

 • W sprawie regulacji stosowania środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym / Radosław Koper. // Prz. Polic. - 2014, nr 4, s. 49-67 2014

 • Uwarunkowania ochrony wolności osobistej świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Stud. Praw. - 2014, z. 1, s. 155-180 2014

 • Stosowanie aresztowania wobec świadka w procesie karnym / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2014, nr 5, s. 5-24 2014

 • Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2014, [nr] 11/12, s. 14-31 2014

 • O nowej formie konsensualizmu w procesie karnym : (art. 338a i 343a k.p.k.) / Radosław Koper. // Palestra. - 2014, nr 7/8, s. 7-16 2014

 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. : (sygn. akt SK 3/12) / Radosław Koper. // Prz. Sejm. - 2014, [nr] 1, s. 146-156 2014

 • Terminy tymczasowego aresztowania a realizacja prawa do obrony / Radosław Koper. // W: Z problematyki funkcji procesu karnego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - S. 325-334 2013

 • Samoistność pozycji obrońcy w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 854-868 2013

 • Problem karnoprocesowego wykorzystania dowodów zebranych w toku kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy / Radosław Koper. // W: Kontrola działalności gospodarczej. - Warszawa : Ośrodek Badań Studiów, Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013. - S. 117-134 2013

 • Podstawy i terminy tymczasowego aresztowania w świetle Konstytucji / Radosław Koper. // Państ. Prawo. - 2013, z. 5, s. 3-16 2013

 • Jawność zewnętrzna postępowania sądowego / Radosław Koper. // W: Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego : zagadnienie prawa polskiego i obcego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 105-118 2013

 • Zakres ochrony prawa do prywatności na tle wywiadu środowiskowego w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Problemy z sądową ochroną praw człowieka. T. 2. - Olsztyn : Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. - S. 235-248 2012

 • Status radcy prawnego w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Publicznoprawny status radcy prawnego. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2012. - S. 127-144 2012

 • Proces karny : przebieg postępowania / pod red. Kazimierza Marszała ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. - Wyd. 2. - Katowice : Volumen, 2012. 2012

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Interakcje prawa karnego materialnego i procesowego w aspekcie poszanowania prywatności / Radosław Koper. // W: Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 2. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 1657-1672 2012

 • Granice ochrony tajemnicy dziennikarskiej w procesie karnym / Radosław Koper. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2012, z. 2, s. 85-96 2012

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r. : sygn. I KZP 26/11 (dot. jawności posiedzenia) / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 2012, nr 11, s. 169-180 2012

 • Ochrona życia rodzinnego pokrzywdzonego w procesie karnym / Radosław Koper. // W: Iudicium et Scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 235-250 2011

 • Konstytucyjnoprawne źródła zasady legalizmu / Radosław Koper. // W: Funkcje procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Janusza Tylmana. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 183-196 2011

 • Proces karny : kazusy i ćwiczenia / Red. Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek ; aut. Adam Górski, Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk, Michał Rusinek, Katarzyna Sychta, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym / Radosław Koper. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. 2010

 • Publikacja treści wyroku w prasie a interes pokrzywdzonego / Radosław Koper, Arkadiusz Ludwiczek, Katarzyna Sychta. // W: System wymiaru sprawiedliwości a media. - Białystok : Temida 2, 2009. - S. 50-69 2009

 • Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia : zagadnienia wybrane / Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik. // W: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer buisiness, 2009. - S. 187-233 2009

 • Uchylenie zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny / Radosław Koper. // Probl. Prawa Kar. - T. 26 (2008), s. 94-110 2008

 • Problem horyzontalnego działania prawa do prywatności na tle Konstytucji RP oraz ustawodawstwa karnoprocesowego. / Radosław Koper. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 15-34 2008

 • Zakaz prasowej antycypacji rozstrzygnięć w sprawach karnych / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2007, nr 3, s. 130-147 2007

 • Relacjonowanie w mediach spraw karnych a zasada domniemania niewinności oskarżonego / Radosław Koper. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 75-84 2007

 • [Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 k.p.k - recenzja] / Radosław Koper. // Wojs. Prze. Praw - 2006, nr 2, s. 169-175 2006

 • Dostęp dziennikarzy do akt sprawy karnej / Radosław Koper. // Diar. Praw. - 2006, nr 1, s. 84-100 2006

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 V 2005 r. : (II k.k. 531/04) / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2006, nr 2, s. 169-175 2006

 • Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny. Cz. 2 / Radosław Koper. // Palestra. - 2005, nr 9/10, s. 45-57 2005

 • Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny. Cz. 1 / Radosław Koper. // Palestra. - 2005, nr 7/8, s. 44-52 2005

 • Instytucja skazania bez rozprawy / Radosław Koper. // W: Współczesne problemy procedury karnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 11-12 maj 2004 rok. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005. - S. 76-81 2005

 • Formy i zakres odpowiedzialności karnej oskarżonego w trybie skazania bez rozprawy / Radosław Koper. // Stud. Praw. - 2004, nr 3, s. 139-162 2004

 • Skorowidz rzeczowy / Radosław Koper. // W: Kodeks postępowania karnego. T. 3, Komentarz do artykułów 468-682. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - S. 593-624 2004

 • Konsensualizm we włoskim procesie karnym / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2004, nr 3, s. 56-65 2004

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 VII 2003 r. / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2004, nr 4, s. 159-164 2004

 • Dopuszczalność stosowania instytucji skazania bez rozprawy w sprawach o przestepstwa ścigane z oskarżenia prywatnego / Radosław Koper. // W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. - Katowice : UŚl., 2003. - S. 165-176 2003

 • Stosowanie instytucji skazania bez rozprawy w sprawach złożonych / Radosław Koper. // Wojsk. Prz. Praw. - 2002, nr 4, s. 89-103 2002

 • Skazanie oskarżonego bez rozprawy a zasady procesowe / Radosław Koper. // Stud. Prawn. - 2002, z. 4, s. 121-142 2002

 • Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2002, nr 6, s. 72-89 2002

 • Zgoda oskarżonego jako warunek skazania bez rozprawy / Radosław Koper. // Palestra. - 2001, nr 5/6, s. 7-18 2001

 • Ograniczenie postępowania dowodowego na podstawie art. 335 E 2 k.p.k. / Radosław Koper. // Probl. Prawa Kar. - T. 24 (2001), s. 78-88 2001

 • Glosa do uchwały z 8 II 2000 r. : I KZP 52/99 / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 2001, nr 2, s. 158-165 2001

 • Warunki skazania oskarżonego wyrokiem bez rozprawy / Radosław Koper. // Prz. Sąd. - 1999, nr 5, s. 72-85 1999

 • Postępowanie mediacyjne a skazanie oskarżonego bez rozprawy / Radosław Koper. // Prokur. Prawo. - 1999, nr 11, s. 57-71 1999 88 lp