Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Anna Jaworska-Wieloch

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne i Kryminologia

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  3.25
Telefon  32 359 2007
Wewnętrzny  1961
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim: środa, godz. 13.00 - 13.45 oraz 18.45 - 19.30

 

Bibliografia

 • Prawo karne wobec naruszeń praw i wolności osób starszych / Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. - Warszawa : C. H. Beck, 2020. 2020

 • Kształtowanie środków penalnych a prawo pokrzywdzonego i sprawcy do samostanowienia / Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 2019

 • Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym : czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych? / Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. // Arch. Kryminol. - Vol. 41, iss. 1 (2019), s. 297-323 2019

 • Zaniedbanie osób starszych a prawo karne / Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. // Niebieska Linia. - 2019, [nr] 5, s. 24-27 2019

 • Wpływ wcześniejszej karalności na postępowanie wykonawcze / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Racjonalna sankcja karna w systemie prawa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Euro Prawo, 2019. - S. 359-373 2019

 • Wiktymologiczne i prawnokarne aspekty przemocy wobec osoby starszej / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Arch. Kryminol. - T. 41, nr 2 (2019), s. 205-252 2019

 • Przyczynek do rozważań o publicznym bądź prywatnym charakterze orzeczenia restytucyjnego na tle porozumień dotyczących naprawienia szkody po wydaniu wyroku / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Kara kryminalna : perspektywa historyczna i penologiczna. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. - S.175-197 2019

 • Prisoners' rights : pre-trial detention vs. deprivation of liberty / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Bek. // Int. J. Forens. Sci. - Vol. 4 (2019), iss. 2, s. 1-11 2019

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego : analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych / Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Poltext, 2019. 2019

 • The multiformity of domestic violence and the problem of the admissibility of mediation / Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch. - Ryga : Scholars' Press, 2019. 2019

 • Can criminal law instruments implement the concept of restorative justice? / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Bek. // Int. J. Forens. Sci. - 2019, iss. 2, art. no. 166, s. 1-11 2019

 • Kilka uwag o potrzebie zachowania spójności pomiędzy prawem karnym a innymi dziedzinami prawa / Anna Jaworska-Wieloch. // Probl. Prawa Kar. - T. 2 (2018), s. 27-42 2018

 • Historia Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego / Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 1 (2018), s. 165-193 2018

 • Prawo karne jutra : między pragmatyzmem a dogmatyzmem / red. Wojciech Zalewski; aut. : Dominika Bek, Ewa Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Teresa Dukiet-Nagórska, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Kalisz, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Krzysztof Krajewski, Dorota Rondalska, Olga Sitarz, Piotr Stępniak, Jarosław Utrat-Milecki, Jarosław Warylewski, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Wyd. 2 Stan prawny na 31 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Prawnokarne problemy związane z umową leasingu na gruncie przestępstwa przywłaszczenia / Anna Jaworska-Wieloch. // Prz. Sąd. - 2018, nr 2, s. 68-81 2018

 • Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC / Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz. // Arch. Kryminol. - T. 40 (2018), s. 459-493 2018

 • O potrzebie zachowania spójności wokół nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Współczesne przekształcenia sankcji karnych : zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018. - S. 241-257 2018

 • Mediation and domestic violence : theoretical reflection on the Polish background / Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch. // Int. J. Criminal Justice Sci. - 2018, iss. 2, s. 356-369 2018

 • Raz jeszcze o odpowiedzialności za przywłaszczenie przedmiotu wchodzącego do majątku wspólnego małżonków / Anna Jaworska-Wieloch. // Probl. Prawa Kar. - T. 1 (2017), s. 103-118 2017

 • Dlaczego praca jest potrzebna / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Forum Penit. - 2017, nr 8, s. 14-15 2017

 • Problemy związane z zobowiązaniem skazanego do naprawienia szkody przy warunkowym zwolnieniu / Anna Jaworska-Wieloch. // Probacja. - 2017, nr1, s. 33-47 2017

 • Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Arch. Kryminol. - T. 39 (2017), s. 117-148 2017

 • Co ważniejsze: stabilność przesłanek negatywnego wyniku próby czy zasada chwytania ustawy w locie? : dylematy ustawodawcy wokół przepisów intertemporalnych dotyczących odwołania warunkowego zwolnienia / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017. - S. 233-242 2017

 • Płeć sprawcy a odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Chorzowskie Stud. Polit. - Nr 14 (2017), s. 65-82 2017

 • Sprawiedliwość naprawcza w postępowaniu wykonawczym / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 153-179 2016

 • Przymusowa egzekucja karnoprawnego orzeczenia o naprawieniu szkody / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 90-100 2016

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Odwołanie warunkowego zwolnienia / Anna Jaworska-Wieloch. - [Stan prawny na 30 czerwca 2016 r.]. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Znaczenie płci za kratami więzienia / Anna Jaworska-Wieloch. // Probacja. - 2015, nr 4, s. 69-83 2015

 • Selected aspects of enforcement of judical decisions awarding redress of a damage / Anna Jaworska-Wieloch. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 151-184 2015

 • Prawa osób tymczasowo aresztowanych na tle uprawnień przysługujących osobom odbywającym karę pozbawienia wolności / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Wojsk. Prz. Praw. - 2015, nr 3, s. 89-120 2015

 • Szczególne przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia przy środkach zabezpieczających / Anna Jaworska-Wieloch. // Probacja. - 2013, nr 2, s. 115-128 2013

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego. - Warrszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - S. 81-112 2013

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 1 / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 3, s. 133-152 2012

 • Szkolenie psów przez skazanych na karę pozbawienia wolności jako program aktywacji zawodowej i ekologicznej / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // W: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2012. - S. 328-341 2012

 • Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia na gruncie art. 155 k.k.w. / Anna Jaworska-Wieloch. // Probacja. - 2012, nr 2, s. 197-206 2012

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 2, Opinie skazanych oraz sędziów i prokuratorów / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 4, s. 123-148 2012

 • Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 maja 2009 r. : II AKzw 293/09 / Anna Jaworska-Wieloch. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2011, z. 4, s. 157-163 2011 39 lp