Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Anna Hołda-Wydrzyńska

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.36
Telefon  32 359 2019
Wewnętrzny  2019
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, 11.30 -13.00

 

Bibliografia

 • Dostępność audiowizualnych usług medialnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Media Społecz. - Nr 8 (2018), s. 153-168 2018

 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 229-270 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Protection of literary and artistic titles under Trademark Law / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 9 (2017), s. 27-37 2017

 • Prawo własności przemysłowej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 271-304 2017

 • CEIDG a ochrona danych osobowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016. - S. 93-108 2016

 • Prywatyzacja zadań Policji w zakresie ochrony osób i mienia : sprawa Agencji Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki" / Anna Hołda-Wydrzyńska, Anna Lichosik. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 189-204 2016

 • Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji z 7.11.2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - S. 561-570 2016

 • Place Brand as a Tool of Building Competitive Advantage : Place Branding - Conception and Consideration / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Local government in selected Central and Eastern European countries : experiences, reforms and determinants of development. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2016. - S. 359-374 2016

 • Personal data protection for sole traders / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 19-26 2016

 • Mediacja w sprawach gospodarczych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka - teoria - perspektywy. - [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki, 2015. - S. 157-188 2015

 • Chronione symbole w prawie znaków towarowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Disputatio (Gdań.). - T. 19 (2015), s. 46-60 2015

 • Wyłączenie statku powietrznego spod zajęcia z tytułu roszczeń patentowych jako przykład środka mającego na celu ułatwienie żeglugi międzynarodowej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 155-172 2015

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Protokół pokontrolny w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2015, nr 1, s. 13-17 2015

 • Mediation in civil cases as an example of alternative dispute resolution in the polish law / Anna Hołda-Wydrzyńska, Konrad Sączek. // W: Czytania Demidowskie : materiały corocznej międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 9-10 października 2014 r. - Tuła : "Papirus", 2014. - S. 333-341 2014

 • Cyfrowo wykluczeni : czyli problem dostosowywania stron internetowych administracji publicznej do standardów dostępności / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Niepełnosprawność (Warsz.). - 2013, z. 1, s. 53-70 2013

 • Zakończenie kontroli / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 177-193 2013

 • Tytuł utworu objęty prawem wyłącznym jako przedmiot ochrony prawnej w polskim prawie znaków towarowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. 2013

 • Tytuł utworu jako przedmiot ochrony prawnej w niemieckim prawie znaków towarowych / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - 2013, z. 3, s. 121-137 2013

 • Środki ochrony prawnej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 138-176 2013

 • Szczególne uprawnienia kontrolne organów wykonawczych gminy / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 194-208 2013

 • Sprzeciw na czynności kontrolne w orzecznictwie sądów administracyjnych : wybrane zagadnienia / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 260-269 2013

 • 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / pod red. Jana Grabowskiego, Katarzyny Pokryszki, Anny Hołdy-Wydrzyńskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. 2013

 • Publiczne Prawo Gospodarcze : zbiór ustaw / Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik. - Katowice : Wydawnictwo GWSH, 2012. 2012

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 9 (2011), s. 109-127 2011

 • The title covered by the exclusive right as the subject of the legal protection / Anna Hołda-Wydrzyńska. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 26-38 2011

 • Regulamin korzystania ze znaków towarowych używanych wspólnie jako instrument prawnego oddziaływania państwa na prywatnoprawną sferę działania przedsiębiorców / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 35-62 2011

 • Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich i jej wpływ na obowiązek używania znaku towarowego w polskim prawie własności przemysłowej / Anna Hołda-Wydrzyńska. // W: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. - S. 205-216 2011 30 lp