Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Grzegorz Gorczyński

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.9
Telefon 32 3591803
Wewnętrzny 1803
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: środa 13. 00 - 13.45, 15.15 -16.00

Bibliografia

 • Przyjęcie i odrzucenie spadku : [komentarz do art. 1012-1024] / Grzegorz Gorczyński. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 6, Spadki (art. 922-1087). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 530-636 2019

 • Odpowiedzialność za długi spadkowe : [komentarz do art. 1030-1034[3]] / Grzegorz Gorczyński. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 6, Spadki (art. 922-1087). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 669-788 2019

 • Osoby prawne : [komentarz do art. 33-43] / Grzegorz Gorczyński. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 149-303 2018

 • Zmiana cen rynkowych a umowa międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz do wyroku belgijskiego Sądu Kasacyjnego z 19.06.2009 r. w sprawie Scafom International v. Lorraine Tubes / Grzegorz Gorczyński. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 887-906 2017

 • Założenia systemu odpowiedzialności za długi spadkowe w projekcie kodeksu cywilnego / Grzegorz Gorczyński. // Rejent. - 2017, nr 9, s. 77-101 2017

 • Egzekucja z majątku spadkowego : ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe / redakcja naukowa Mariusz Załucki ; Jakub Biernat, Katarzyna A. Dadańska, Adam Doliwa, Katarzyna Gawełko-Bazan, Piotr Gil, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Daniel Karkut, Justyna Ptak-Głogowska, Stanisław Różański, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marcin Sala-Szczypiński, Kamil Szpyt, Renata Świrgoń-Skok, Mariusz Załucki. - Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • O ograniczonej odpowiedzialności spadkobierców : czyli skoro miało być tak dobrze, dlaczego jest tak źle? / Grzegorz Gorczyński. // W: Egzekucja z majątku spadkowego : ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 138-154 2016

 • Klauzula rebus sic stantibus w XXI wieku / Grzegorz Gorczyński. // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 186-212 2015

 • Istota polecenia testamentowego i jego zaskarżalność / Grzegorz Gorczyński. // W: Non omnis moriar : osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka : zagadnienia wybrane. T. 1. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 281-297 2015

 • Z problematyki uznania zagranicznej osoby prawnej / Grzegorz Gorczyński. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 197-223 2015

 • Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych / pod red. Wojciecha Popiołka ; [aut.]: Grzegorz Gorczyński, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zawiejski, Ewa Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Private autonomy and the public law / Grzegorz Gorczyński. // W: Private autonomy in Germany and Poland in the Common European Sales Law. - Munich : Sellier European Law Publishers, 2012. - S. 53-62 2012

 • Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku : uwagi de lege ferenda / Grzegorz Gorczyński. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 131-142 2012

 • Iuris cogentis and iuris dispositivi provisions in contract law and in corporate law / Grzegorz Gorczyński. // W: Interpretation in Polish, German and European Private Law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. - S. 77-99 2011

 • Czynności które nie zostały dokonane / Grzegorz Gorczyński. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 63-80 2011

 • Regulacja wpływu zmiany okoliczności na wykonywanie zobowiązań w Kodeksie cywilnym : ocena i perspektywy / Grzegorz Gorczyński. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 123-136 2010

 • Przedsiębiorcą się jest czy bywa? : uwagi o pojęciu przedsiębiorcy / Grzegorz Gorczyński. // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2010. - S. 109-117 2010

 • Wspólnota mieszkaniowa jako "jednostka organizacyjna" w rozumieniu art. 33 par. 1 k.c. / Grzegorz Gorczyński. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 33-50 2009

 • W poszukiwaniu kryterium rozgraniczającego zakres zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego / Grzegorz Gorczyński. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 4 (2009), s. 69-87 2009

 • Tortious liability of commercial partnerships and their partners in Polish Law / Grzegorz Gorczyński. // W: Tort Law in Poland : Germany and Europe. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2009. - S. 89-104 2009

 • Status spółki jawnej i jej wspólników w postępowaniu cywilnym / Grzegorz Gorczyński. // Prz. Prawa Handl. - 2010, nr 1, s. 28-35 2009

 • Spółka jawna jako podmiot prawa / Grzegorz Gorczyński. - Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2009. 2009

 • Prawo spółek i osób prawnych a konwencja rzymska : komentarz do konwencyjnego wyłączenia / Grzegorz Gorczyński. // Eur. Prz. Sądowy. - 2009, nr 7, s. 15-22 2009

 • Kolizyjna ocena spółek i osób prawnych w świetle prawa wspólnotowego / Grzegorz Gorczyński. // Eur. Prz. Sądowy. - 2009, nr 11, s. 10-18 2009

 • Wspólnota mieszkaniowa - zdolność nabywania praw i obowiązków do własnego majątku : glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07 / Grzegorz Gorczyński. // Monit. Praw. - 2008, nr 16, s. 886-891 2008

 • Umowa spółki jawnej / Grzegorz Gorczyński. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 353-370 2008

 • Sąd cywilny a tajemnica bankowa / Grzegorz Gorczyński. // Prawo Bank. - 2007, nr 12, s. 42-59 2007

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 IV 2004 r. : III CZP10/04 / Grzegorz Gorczyński. // Rejent. - 2005, nr 10, s. 165-172 2005

 • W obronie dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu i wspólnikowi handlowej spółki osobowej / Grzegorz Gorczyński. // Prawo Spółek. - 2005, z. 3, s. 24-34 2005

 • Kilka uwag na temat waloryzacji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 358 [1] par. 3 KC. Cz. II / Grzegorz Gorczyński. // Monit. Praw. - 2004, nr 22, s. 1037-1041 2004

 • Kilka uwag na temat waloryzacji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 358 [1] par. 3 KC. Cz. I / Grzegorz Gorczyński. // Monit. Praw. - 2004, [nr] 21, s. 983-987 2004

 • Kilka uwag o tzw. zbyciu członkostwa w handlowych spółkach osobowych (na tle art. 10 k.s.h.) / Grzegorz Gorczyński. // Prawo Spółek. - 2001, nr 7/8, s. 13-23 2001

 • Zasada walutowości w polskim prawie cywilnym / Grzegorz Gorczyński. // Rejent. - 2001, nr 3, s. 58-87 2001 34 lp