Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Cywilne

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  30
Telefon  323591836
Wewnętrzny  1836
Email
Dyżury urlop naukowy

 

Bibliografia

 • System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy : Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2020, nr 1, s. 68-80 2020

 • Między interesem publicznym a prywatnym : granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Cz. 2, Władza sądzenia a interes prawny / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Prz. Sąd. - 2020, nr 4, s. 5-22 2020

 • Między interesem publicznym a prywatnym : granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilny. Cz. 1, W poszukiwaniu pojęcia interesu / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Prz. Sąd. - 2020, nr 3, s. 20-55 2020

 • Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Komentarz do art. 1096-1217 / redakcja: Andrzej Marciniak ; aut: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. 2020

 • Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe : komentarz do zmian / T. 1 redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski ; autorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin. - Stan prawny na 7 listopada 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe : komentarz do zmian / T. 2 redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski ; autorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin. - Stan prawny na 7 listopada 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puśkar v. Finanćne riaditelstvo Slovenskej republiky, Kriminalny urad finanćnej spravy / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2019, nr 2, s. 258-272 2019

 • Notatka ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Muszyna, 21-22.09.2019 r. / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2019, nr 4, s. 557-559 2019

 • Nadużycie prawa w europejskim prawie procesowym cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Nadużycie prawa procesowego cywilnego. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 490-620 2019

 • Abuse of procedural rights in Polish and European civil procedure law and the notion of private and public interest / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Access Justice East. Eur. - Vol. 2, iss. 2 (2019), s. 53-85 2019

 • Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu" a polski wymiar sprawiedliwości : rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associaęao Sindical dos Juízes Portugueses* / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 2, s. 61-76 2018

 • Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Podmioty w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 177-210 2018

 • Judicial independence as part of the “court of law” concept versus the Law on the organisation of common courts amended in 2015-2018 / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Judicial management versus independence of judiciary. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 83-115 2018

 • Judical managment versus independence of judiciary / ed. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Katarzyna Gajda-Roszczynialska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2017, nr 2, s. 267-275 2017

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji / Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Radosław Flejszar. // W: Mediacja : teoria, normy, praktyka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 125-162 2017

 • Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawalnych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 609-622 2017

 • Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych : Wrocław, 19.09.2015 r. / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2016, nr 2, s. 184-185 2016

 • Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym : granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2016, nr 3, s. 393-406 2016

 • Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 4, s. 198-203 2016

 • Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Sine ira et studio : Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 70-100 2016

 • Czy koszty procesu cywilnego podlegają zabezpieczeniuw postępowaniu zabezpieczającym? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 1, s. 93-99 2015

 • Udział podmiotów innych niż materialne uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego : zagadnienia wybrane / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 3, s. 356-382 2015

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji / Karol Weitz, Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka - teoria - perspektywy. - [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki, 2015. - S. 11-58 2015

 • Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory czynności sądowych i pism procesowych / red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz ; aut.: Łukasz Błaszczak, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Marek Jaślikowski, Berenika Kaczmarek-Templin, Agata Harast-Sidowska, Krystian Markiewicz, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Piotr Rylski, Marta Szczocarz-Krysiak, Katarzyna Zawiślak, Tomasz Zawiślak, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Czy stowarzyszenia zwykłe maja zdolność sądową? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 4, s. 252-262 2014

 • Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 3, s. 397-402 2014

 • Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządowych w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 549-576 2014

 • Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Postępowania Cywilnego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii : Freiburg, 26-29 marca 2014 r. / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 3, s. 431-445 2014

 • Przedmiot procesu a badanie wstępne braków formalnych i opłaty żądania ewentualnego / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 11, s. 589-593 2014

 • Dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 3, s. 161-163 2013

 • Zwolnienie od kosztów sądowych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 11, s. 597-601 2013

 • Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego ; aut.: Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Elwira Marszałkowska-Krześ, Piotr Pogonowski, Piotr Rylski, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski. - 2. wyd. [stan prawny na dzień 1 października 2013 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • O niezależność władzy sądowniczej? : glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2012 r. / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 175-189 2013

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 1-729. T. 1, Komentarz / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Agata Harast, Janusz Jankowski, Miłosz Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 2012

 • Udział organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym : uwagi de lege lata oraz de lege ferenda / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - S. 237-276 2011

 • Pojęcie konsumenta w europejskim prawie konsumenckim a w europejskim prawie procesowym cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Współczesne przemiany postępowania cywilnego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 282-330 2010

 • Wyrok z uznania / Katarzyna Gajda. // W: Wokół problematyki orzeczeń. - Toruń : TNOiK, 2007. - S. 97-106 2007

 • Rozwiązywanie indywidualnych sporów konsumenckich / Katarzyna Gajda. // W: Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego : Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.). - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. - S. 107-150 2006

 • Dochodzenie roszczeń konsumenckich / Katarzyna Gajda. // W: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 531-641 2005 41 lp