Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska

Katedra Postępowania Cywilnego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  30
Telefon  323591836
Wewnętrzny  1836
Email
Dyżury w semestrze letnim: wtorki, godz. 13.40-15.10

 

Bibliografia

 • Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puśkar v. Finanćne riaditelstvo Slovenskej republiky, Kriminalny urad finanćnej spravy / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2019, nr 2, s. 258-272 2019

 • Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu" a polski wymiar sprawiedliwości : rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associaęao Sindical dos Juízes Portugueses* / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Iustitia (Warsz.). - 2018, nr 2, s. 61-76 2018

 • Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Podmioty w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 177-210 2018

 • Judicial independence as part of the “court of law” concept versus the Law on the organisation of common courts amended in 2015-2018 / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Judicial management versus independence of judiciary. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 83-115 2018

 • Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2017, nr 2, s. 267-275 2017

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji / Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Radosław Flejszar. // W: Mediacja : teoria, normy, praktyka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 125-162 2017

 • Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawalnych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 609-622 2017

 • Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych : Wrocław, 19.09.2015 r. / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2016, nr 2, s. 184-185 2016

 • Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym : granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2016, nr 3, s. 393-406 2016

 • Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Iustitia (Warsz.). - 2016, nr 4, s. 198-203 2016

 • Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Sine ira et studio : Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 70-100 2016

 • Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory czynności sądowych i pism procesowych / red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz ; aut.: Łukasz Błaszczak, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Marek Jaślikowski, Berenika Kaczmarek-Templin, Agata Harast-Sidowska, Krystian Markiewicz, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Piotr Rylski, Marta Szczocarz-Krysiak, Katarzyna Zawiślak, Tomasz Zawiślak, Tadeusz Zembrzuski. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Czy koszty procesu cywilnego podlegają zabezpieczeniuw postępowaniu zabezpieczającym? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 1, s. 93-99 2015

 • Udział podmiotów innych niż materialne uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego : zagadnienia wybrane / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2015, nr 3, s. 356-382 2015

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji / Karol Weitz, Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka - teoria - perspektywy. - [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki, 2015. - S. 11-58 2015

 • Czy stowarzyszenia zwykłe maja zdolność sądową? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 4, s. 252-262 2014

 • Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą? / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 3, s. 397-402 2014

 • Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządowych w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 549-576 2014

 • Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Postępowania Cywilnego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii : Freiburg, 26-29 marca 2014 r. / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 3, s. 431-445 2014

 • Przedmiot procesu a badanie wstępne braków formalnych i opłaty żądania ewentualnego / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Monit. Praw. - 2014, [nr] 11, s. 589-593 2014

 • Dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 3, s. 161-163 2013

 • Zwolnienie od kosztów sądowych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 11, s. 597-601 2013

 • Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego ; aut.: Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Elwira Marszałkowska-Krześ, Piotr Pogonowski, Piotr Rylski, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski. - 2. wyd. [stan prawny na dzień 1 października 2013 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • O niezależność władzy sądowniczej? : glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2012 r. / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 4, s. 175-189 2013

 • Kodeks postępowania cywilnego : art. 1-729. T. 1, Komentarz / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Agata Harast, Janusz Jankowski, Miłosz Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 2013

 • Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 2012

 • Udział organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym : uwagi de lege lata oraz de lege ferenda / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - S. 237-276 2011

 • Pojęcie konsumenta w europejskim prawie konsumenckim a w europejskim prawie procesowym cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Współczesne przemiany postępowania cywilnego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 282-330 2010

 • Wyrok z uznania / Katarzyna Gajda. // W: Wokół problematyki orzeczeń. - Toruń : TNOiK, 2007. - S. 97-106 2007

 • Rozwiązywanie indywidualnych sporów konsumenckich / Katarzyna Gajda. // W: Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego : Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.). - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. - S. 107-150 2006

 • Dochodzenie roszczeń konsumenckich / Katarzyna Gajda. // W: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 531-641 2005 31 lp