Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor
Pokój 2.13
Telefon 32 3591211
Wewnętrzny 1211
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  urlop w r.ak. 2019/2020

 

Bibliografia

 • Umowa leasingu : [komentarz do art. 709[1]-709[18]] / Bernadetta Fuchs. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764[9]). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 507-567 2018

 • Przepisy ogólne : [komentarz do art. 353-365] / Bernadetta Fuchs. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 23-117 2018

 • Znaczenie Międzynarodowej Izby Handlowej dla praktyki międzynarodowego obrotu handlowego na przykładzie reguł INCONTERMS / Bernadetta Fuchs. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 71-78 2017

 • Znaczenie Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego UNIDROIT dla praktyki międzynarodowego obrotu handlowego / Bernadetta Fuchs. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 861-874 2017

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Haskie reguły wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych / Bernadetta Fuchs. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 17 (2015), s. 7-25 2015

 • Arbitraż : między teorią a praktyką / pod red. nauk. Jana Olszewskiego i Bernadetty Fuchs. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. 2014

 • Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w nowej ustawie - Prawo prywatne międzynarodowe / Bernadetta Fuchs. // W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 69-81 2013

 • Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot / Bernadetta Fuchs. // Acta Univ. Lodz., Fol. Iurid. - T. 72 (2013), s. 101-116 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Forma aktu notarialnego dla umowy przenoszącej własność nieruchomości położonej w Polsce / Bernadetta Fuchs. // W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. - Białystok : Temida 2, 2012. - S. 385-402 2012

 • Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny / Bernadetta Fuchs. // W: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. - S. 153-168 2012

 • O potrzebie ustawowej regulacji umów nienazwanych na przykładzie umowy franchisingu / Bernadetta Fuchs. // W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 327-346 2012

 • Culpa in contrahendo a obowiązek ujawnienia informacji na etapie przedkontraktowym / Bernadetta Fuchs. // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 299-315 2012

 • Timesharing w świetle ustawy z 16 września 2011 roku / Bernadetta Fuchs. // Rejent. - 2011, nr 12, s. 9-28 2011

 • Kolizyjnoprawna ochrona strony słabszej stosunku do ubezpieczenia / Bernadetta Fuchs, Monika Jagielska. // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 32-44 2011

 • Ograniczenie swobody umów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów / Bernadetta Fuchs. // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane. - Stan prawny na 15 lipca 2010 r.. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - S. 287-298 2010

 • Lex mercatoria : od średniowiecza po XXI wiek / Bernadetta Fuchs. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 877-890 2010

 • Kształtowanie treści umowy zawieranej w międzynarodowym obrocie handlowym / Bernadetta Fuchs. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 125-140 2010

 • Timesharing w prawie wspólnotowym : wnioski dla polskiego ustawodawcy / Bernadetta Fuchs. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 11-32 2009

 • Prawo właściwe dla umowy o pracę w świetle konwencji rzymskiej oraz rozporządzenia "Rzym I" / Bernadetta Fuchs. // Eur. Prz. Sądowy. - 2009, nr 12, s. 4-8 2009

 • Normy kolizyjne dla umów ubezpieczenia w prawie wspólnotowym i w prawie polskim : zagadnienia wybrane / Bernadetta Fuchs. // Rejent. - 2009, nr 1, s. 9-32 2009

 • Franchising z perspektywy prawa bankowego / Bernadetta Fuchs. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 203-224 2008

 • Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym i jej znaczenie dla prawa prywatnego międzynarodowego / Bernadetta Fuchs. // W: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2007. - S. 39-60 2007

 • Umowa franchisingu w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego / Bernadetta Fuchs. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 511-524 2007

 • Prawo kartelowe a prawo prywatne międzynarodowe / Bernadetta Fuchs. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śąskiego, 2006. 2006

 • Międzynarodowe prawo handlowe / aut. Andrzej Tynel, Jan Funk, Vladimir Chvalej, Bernadetta Fuchs ; red. Maksymilian Pazdan. - Wyd. 2 zaktualizowane i rozsz. - Warszawa : "Difin", 2006. 2006

 • Umowa consultingu / Bernadetta Fuchs. // Rejent. - 2005, nr 9, s. 142-162 2005

 • Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping / Bernadetta Fuchs. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 407-424 2005

 • Czy potrzebna jest ustawowa regulacja franczyzy? / Bernadetta Fuchs. // Franch. Info. - 2004, z. 8, s. 44-45 2004

 • Zmiany w niemieckim prawie zobowiazań / Bernadetta Fuchs. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - T. 27 (2003), s. 41-42 2003

 • Umowy franchisingu w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących firmy / Bernadetta Fuchs. // Prz. Prawa Handl. - 2003, nr 9, s. 17-19 2003

 • Statut kontraktowy a przepisy wymuszające swoje zastosowanie / Bernadetta Fuchs. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 2003

 • O niektórych zmianach w kodeksie cywilnym / Bernadetta Fuchs. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Z. 17 (2003), s. 26-33 2003

 • Timesharing w prawie polskim : (uwagi na tle ustawy z dnia 13 lipca 2000 r.) / Bernadetta Fuchs. // Rejent. - 2001, nr 4, s. 40-55 2001

 • Timesharing w obrocie międzynarodowym : aspekty kolizyjnoprawne / Bernadeta Fuchs. // Rejent. - 2001, nr 7/8, s. 49-59 2001

 • Słynne procesy franchisingowe "Pronuptia de Paris" : część I / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2001, nr 1, s. 16-17 2001

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część VIII / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2001, nr 1, s. 20-21 2001

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część IX / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2001, nr 2, s. 20-22 2001

 • Transfer technologii a przepisy Unii Europejskiej chroniące wolną konkurencję / Bernadeta Fuchs. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 216-234 2000

 • Przepisy wymuszające swoją właściwość w przyszłej kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego / Bernadetta Fuchs. // Kwart. Prawa Pryw. - 2000, z. 3, s. 653-677 2000

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część VII / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2000, nr 5, s. 22-23 2000

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część VI / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2000, nr 4, s. 22-23 2000

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część V / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2000, nr 3, s. 23-24 2000

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część IV / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2000, nr 2, s. 23-24 2000

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część III / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 2000, nr 1, s. 28-29 2000

 • Następczy wybór prawa / Bernadetta Fuchs. // W: Valeat aequitas : księga pamiątkowa ofiarowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 107-121 2000

 • Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym / Bernadetta Fuchs. - Kraków : "Zakamycze", 2000. 2000

 • Z franchisingiem na co dzień? / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 1999, nr 2, s. 5-6 1999

 • Franchising : dobry pomysł na własną działalność gospodarczą / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 1999, nr 1, s. 5-6 1999

 • Umowa just-in-time / Bernadeta Fuchs. // Rejent. - 1999, nr 9, s. 53-78 1999

 • Timesharing w prawie prywatnym międzynarodowym / Bernadetta Fuchs. // Gdań. Stud. Praw. - T. 5 (1999), s. 89-105 1999

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część II / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 1999, nr 2, s. 28-29 1999

 • Negocjowanie umowy franchisingu : część I / Bernadetta Fuchs. // Franchising (Warsz.). - 1999, nr 1, s. 28-29 1999

 • Umowy franchisingowe : stan prawny na 15 października 1997 r. / Bernadeta Fuchs. - Kraków : Zakamycze, 1998. 1998

 • Franchising : wzory umów z komentarzem / Bernadetta Fuchs. - Gdańsk : "Info-Trade", 1997. 1997

 • Timesharing / Bernadeta Fuchs. // Rejent. - 1997, nr 4, s. 33-51 1997

 • Prawo właściwe dla umów franchisingowych / Bernadeta Fuchs. // Kwart. Prawa Pryw. - 1997, z. 1, s. 59-95 1997

 • [Handelsgesellschaften in Osteuropa - recenzja] / Bernadetta Fuchs. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1995, nr 10, s. 15 1995

 • Pojęcie umowy franchisingowej / Bernadetta Fuchs. // Rejent. - 1995, nr 9, s. 157-177 1995

 • Umowa franchisingowa / Bernadetta Fuchs. // W: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych (Cedzyna 27.IX-1.X.1994 r.). - Kielce : [b.w.], 1994. - S. 47-65 1994

 • Umowy franchisingowe a prawo kartelowe EWG / Bernadeta Fuchs. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 17 (1993), s. 45-60 1993

 • [Der Einfluss des GWB auf vertragliche Vetriebsformen von Markenwaren, unter besonderer Berucksichtigung des Franchise-Vertrages - recenzja] / Bernadeta Fuchs. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 17 (1993), s. 174-175 1993

 • [Die Inhaltskontrolle von Franchise-Vertragen - recenzja] / Bernadeta Fuchs. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 17 (1993), s. 177-178 1993

 • [Personlichkeitsverletzungen im IPR - recenzja] / Bernadeta Fuchs. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 16 (1992), s. 149-150 1992

 • [Management - und Consulting-Vertrage - recenzja] / Bernadeta Fuchs. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 14 (1990), s. 129-131 1990

 • [Der Managementvertrag als internationales Kooperationsinstrument - recenzja] / Bernadeta Fuchs. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 13 (1989), s. 178-180 1989 67 lp