Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

 

Stanowisko          
profesor zwyczajny
Pokój 3.16
Telefon 32 3591852
Wewnętrzny 1852
Email
Dyżury

 w semestrze letnim: poniedziałek, 15.00-16.30

 

Bibliografia

 • Prawo karne jutra : między pragmatyzmem a dogmatyzmem / red. Wojciech Zalewski; aut. : Dominika Bek, Ewa Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Teresa Dukiet-Nagórska, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Kalisz, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Krzysztof Krajewski, Dorota Rondalska, Olga Sitarz, Piotr Stępniak, Jarosław Utrat-Milecki, Jarosław Warylewski, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Wyd. 2 Stan prawny na 31 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego / Teresa Dukiet-Nagórska. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 43 (2017), s. 83-96 2017

 • Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Obowiązek naprawczy a specyfika prawa karnego / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 47-63 2016

 • O niektórych wyjątkach od zasady działania lekarza w oparciu o zgodę pacjenta i ocenach prawnokarnych tego dotyczących / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Prawo wobec problemów społecznych : księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 607-617 2016

 • O kompensacji uwag kilka / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. - S. 39-53 2016

 • Wielość czynów i przestępstw a wymiar kary / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 77-88 2015

 • The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law / ed. Teresa Dukiet-Nagórska. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. 2015

 • An attempt to assess the manner in which damage and its redress can be understood from the point of view of fundamental principles of criminal law / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 55-72 2015

 • Wykładnia przepisów prawnokarnych a konstytucyjne zasady tyczące odpowiedzialności karnej / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Między nauką a praktyką prawa karnego : księga jubileuszowa prof. Lecha Gardockiego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 49-92 2014

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2014. 2014

 • Uwagi o znaczeniu zasady proporcjonalności dla stanowienia prawa / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty : księga jubileuszowa profesora Teodora Szymanowskiego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. - S. 56-75 2013

 • Ujawnienie tajemnicy lekarskiej z perspektywy prawa karnego / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 101-123 2013

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk. - Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 sierpnia 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2012. 2012

 • Dobra osobiste a kontratyp szczególnych uprawnień z art. 16 ustawy o Policji / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 2. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 701-716 2012

 • O stanie prawa medycznego uwag kilka / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 2. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 492-510 2012

 • Ocena prawno-karna niektórych decyzji lekarskich powodowanych względami pozamedycznymi / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2011, nr 1, s. 25-39 2011

 • Znaczenie zasady proporcjonalności dla wykładni przepisów prawnokarnych / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Zasada proporcjonalności w prawie karnym. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 159-179 2010

 • Zasada proporcjonalności w prawie karnym / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Terapia odwykowa w polskim prawie karnym : uwagi o modelu / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Markowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 281-300 2010

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 15 sierpnia 2010 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2010. 2010

 • Prawnokarna ocena niedopełnienia przez notariusza obowiązku uzależnienia czynności notarialnej od uprzedniego uiszczenia opłaty sądowej i podatku od czynności cywilnoprawnych / Teresa Dukiet-Nagórska. // Rejent. - 2010, nr 2, s. 9-21 2010

 • Niepodjęcie-zaprzestanie terapii a prawo karne / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2010, nr 1, s. 36-54 2010

 • O istocie przestępstwa z art. 192 k.k. / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Aktualne problemy prawa karnego : księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2009. - S. 113-130 2009

 • Uwagi o prawnokarnej ochronie prawa człowieka do samostanowienia w sprawie zdrowia / Teresa Dukiet-Nagórska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 35-49 2008

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej ; [aut.]: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. 2008

 • O potrzebie wypracowania standardów postępowania dotyczących niepodjęcia terapii i jej zaprzestania / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2008, nr 2, s. 17-26 2008

 • Autonomia pacjenta a polskie prawo karne : stan prawny na 1 sierpnia 2008 r. / Teresa Dukiet-Nagórska. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Kilka uwag o karnomaterialnych aspektach immunitetu parlamentarnego / Teresa Dukiet-Nagórska. // Gdań. Stud. Praw. - T. 19 (2008), s. 97-112 2008

 • Z żałobnej karty : 2 kwietnia 2007 roku zmarła prof. zw. dr hab. Oktawia Górniok / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prokur. Prawo. - 2007, nr 6, s. 172-174 2007

 • Kilka uwag o zasadzie nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 35-50 2007

 • Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Sto", 2006. 2006

 • Ujawnianie tajemnicy bankowej / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Bank. - 2005, nr 4, s. 50-63 2005

 • Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2005, nr 2, s. 22-36 2005

 • Rodzaje umów outsourcingowych zawieranych przez banki / Teresa Dukiet-Nagórska. // Biul. Bank. - 2005, nr 11, s. 7-11 2005

 • Prawo pacjenta do informacji : uwagi ogólne. [Cz. 1] / Teresa Dukiet-Nagórska. // Pro Med. (Katow.). - 2005, nr 114, s. 12-13 2005

 • Prawo pacjenta do informacji. Cz. 5 / Teresa Dukiet-Nagórska. // Pro Med. (Katow.). - 2005, nr 119, s. 9-10 2005

 • Prawo pacjenta do informacji. Cz. 4 / Teresa Dukiet-Nagórska. // Pro Med. (Katow.). - 2005, nr 118, s. 14 2005

 • Prawo pacjenta do informacji. Cz. 3 / Teresa Dukiet-Nagórska. // Pro Med. (Katow.). - 2005, nr 117, s. 9 2005

 • Prawo pacjenta do informacji. Cz. 3, [Jakie elementy powinny znaleźć się w informacji udzielanej pacjentowi?] / Teresa Dukiet-Nagórska. // Medicus (Lub.). - 2005, nr 10, s. 10 2005

 • Prawo pacjenta do informacji. Cz. 2 / Teresa Dukiet-Nagórska. // Pro Med. (Katow.). - 2005, nr 116, s. 9-10 2005

 • Prawo pacjenta do informacji. Cz. 2, [Jakie elementy powinny znaleźć się w informacji udzielanej pacjentowi?] / Teresa Dukiet-Nagórska. // Medicus (Lub.). - 2005, nr 8/9, s. 18-19 2005

 • Prawo pacjenta do informacji. [Cz. 1] / Teresa Dukiet-Nagórska. // Medicus (Lub.). - 2005, nr 6/7, s. 18-19 2005

 • Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2004, nr 4, s. 5-22 2004

 • Rodzaje umów outsourcingowych zawieranych przez banki / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Bank. - 2004, nr 11, s. 41-48 2004

 • Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2004, nr 3, s. 5-16 2004

 • O ujawnianiu tajemnicy bankowej raz jeszcze / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Bank. - 2004, nr 3, s. 59-65 2004

 • Uwagi o pobieraniu krwi dla ustalenia poziomu zawartości alkoholu w organizmie osoby podejrzanej, która nie wyraża na to zgody / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2003, nr 13, s. 54-66 2003

 • Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. - Katowice : UŚl., 2003. - S. 51-61 2003

 • Uwagi na temat Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2002, nr 11, s. 20-30 2002

 • Uprawnienie banków do korzystania z ulg firm windykacyjnych / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Bank. - 2002, nr 11, s. 76-80 2002

 • Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Bank. - 2002, nr 3, s. 37-40 2002

 • O potrzebie nowelizacji prawa medycznego / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2002, nr 11, s. 7-19 2002

 • Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2002, nr 12, s. 4-19 2002

 • Kim jest strażnik gminny / Teresa Dukiet-Nagórska. // Rzeczpospolita. - 2002, nr 13, s. C5 2002

 • Obowiązki banków w związku z wymianą walut narodowych na euro / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Bank. - 2001, nr 12, s. 89-91 2001

 • Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2000, nr 6/7, s. 78-95 2000

 • Prawnokarne konsekwencje niepodjęcia interwencji lekarskiej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w sposób niewłaściwy na skutek niedostatku środków finansowych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Teresa Dukiet-Nagórska. // Prawo Med. - 2000, nr 6/7, s. 12-20 2000

 • Kilka refleksji na temat postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: U progu nowych kodyfikacji karnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 51-58 1999

 • Przestępstwo nieprawidłowego dokumentowania działalności gospodarczej określone w art. 9 [par.] 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 22 (1997), s. 24-36 1997

 • Przestępczość zawodowa w prawie obowiązującym i w projekcie kodeksu karnego / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Problemy nauk penalnych. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - S. 47-55 1996

 • Koncepcja ciągu przestępstw na gruncie obowiązującego stanu prawnego i projektu kodeksu karnego / Teresa Dukiet-Nagórska. // W: Problemy odpowiedzialności karnej : księga ku czci profesora Kazimierza Buchały. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. - S. 35-42 1994

 • O sposobie dowodzenia wieloczynowego charakteru przestępstw zbiorowych / Teresa Dukiet-Nagórska. // Państ. Prawo. - 1989, z. 9, s. 123-125 1989

 • Związek przyczynowy / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 13 (1987), s. 51 1987

 • Zbieg przepisów ustawy / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 13 (1987), s. 55-63 1987

 • Jedność, wielość czynów i przestępstw / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 13 (1987), s. 52-55 1987

 • Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym / Teresa Dukiet-Nagórska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987. 1987

 • Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego za rok 1982 / Leon Tyszkiewicz, Teresa Dukiet-Nagórska, Michał Kalitowski, Marek J. Lubelski. // Probl. Prawa Kar. - T. 13 (1987), s. 49-94 1987

 • Przestępstwa stypizowane przy użyciu znamienia "stałe źródło dochodu" jako typy kwalifikowane / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 12 (1986), s. 45-58 1986

 • Zbieg przepisów ustawy / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 10/11 (1985), s. 76-77 1985

 • Jedność, wielość czynów i przestępstw / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 10/11 (1985), s. 74-75 1985

 • Przestępstwo ciągłe / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 10/11 (1985), s. 109-113 1985

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 10/11 (1985), s. 136-149 1985

 • Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom gospodarczym i politycznym PRL / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 10/11 (1985), s. 128-129 1985

 • Jeszcze raz o przestępstwie ciągłym / Teresa Dukiet-Nagórska. // Nowe Prawo. - 1984, nr 6, s. 113-119 1984

 • Związek przyczynowy / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 8 (1983), s. 56 1983

 • Zbieg przepisów ustawy / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 8 (1983), s. 62-64 1983

 • Jedność, wielość czynów i przestępstw / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 8 (1983), s. 57-62 1983

 • Wieloczynowe przestępstwo ciągłe : ciąg przestępstw czy czyn ciągły? / Teresa Dukiet-Nagórska. // Nowe Prawo. - 1983, nr 1, s. 97-108 1983

 • W sprawie struktury przestępstwa ciągłego / Teresa Dukiet-Nagórska. // Nowe Prawo. - 1983, nr 5, s. 86-92 1983

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 8 (1983), s. 108-114 1983

 • Uwagi na temat kształtowania sądowego wymiaru kary w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej / Teresa Dukiet-Nagórska, Marek Lubelski. // Palestra. - 1982, nr 1/2, s. 71-86 1982

 • [Obrona konieczna w prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa Sądu Najwyższego - recenzja] / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 7 (1982), s. 115-123 1982

 • Niektóre warunki i formy kształtowania nawyku pracy osób nieuczących się i niepracujących / Teresa Dukiet-Nagórska. // Probl. Prawa Kar. - T. 7 (1982), s. 66-81 1982

 • Kradzież z włamaniem / Teresa Dukiet-Nagórska. // Nowe Prawo. - 1981, nr 10/12, s. 74-85 1981

 • Odpowiedzialność karna za sfałszowanie obrazu / Teresa Nagórska-Dukiet, Tadeusz Widła. // Nowe Prawo. - 1980, nr 4, s. 3-15 1980

 • Pasożytnictwo społeczne w świetle badań empirycznych / Teresa Dukiet-Nagórska. - Warszawa : Instytut Badania Prawa Sądowego, 1979. 1979

 • Pasożytnictwo społeczne w świetle badań ekologicznych : (na przykładzie Katowic) / Teresa Dukiet-Nagórska. // Służ. MO. - 1979, nr 6, s. 754-775 1979

 • Pasożyt : prawdy i mity / Teresa Dukiet-Nagórska. // Polityka. - 1978, nr 40, s. 7 1978

 • Wiedza o oskarżonym / Teresa Dukiet-Nagórska. // Gaz. Sąd. (1973). - 1975, nr 5, s. 9 1975

 • Problematyka odpowiedzialności karnej za wywołanie urazu psychicznego / Teresa Dukiet. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 6 (1975), s. 23-38 1975

 • Stosowanie kary ograniczenia wolności w praktyce sądowej / Teresa Dukiet, Michał Kalitowski. // Nowe Prawo. - 1972, nr 7/8, s. 1191-1199 1972

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1 X 1970 r. : Rw 985/70 / Teresa Dukiet. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1971, z. 11, s. 502-504 1971 95 lp