• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Anna Chorążewska

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Konstytucyjne

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.44
Telefon 32 3591535
Wewnętrzny 1535
Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: czwartek 13:00 – 13:45 oraz 16.30 - 17.15.

Bibliografia

 • The Principle of Protection of Local Self-Government in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 / Anna Chorążewska. // Prz. Prawa Konst. - 2019, nr 5, s. 249-270 2019

 • Zasada ochrony samorządności terytorialnej : studium konstytucyjne / Anna Chorążewska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej : studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych / Artur Biłgorajski, Anna Chorążewska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 2018

 • Sądowa ochrona samorządności terytorialnej w świetle Konstytucji RP z 1997 r. / Anna Chorążewska. // W: Sądowa kontrola administracji publicznej : doświadczenia, dylematy, perspektywy. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2017. - s. 53-76 2017

 • Konstytucyjna zasada państwa prawa a Prawo autorskie z 1952 r. : studium przypadku / Anna Chorążewska, Tomasz Bielesz. // Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Prawa Własności Intelektualnej. - Z. 136 (2017), s. 97-132 2017

 • O przedawnieniu karalności przestępstw skarbowych oraz przedawnieniu zobowiązań podatkowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego / Anna Chorążewska, Leszek Wilk. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 2, s. 126-154 2016

 • Znaczenie dowodu z opinii biegłego w sprawach z zakresu regulowania stosunków wodnych dla ochrony prawa własności : linia orzecznicza sądów administracyjnych / Anna Chorążewska. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2015, nr 4, s. 155-163 2015

 • Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / red. nauk. Artur Biłgorajski ; autorzy: Artur Biłgorajski, Łukasz Chojniak, Anna Chorążewska, Jakub Dąbrowski, Anna Demenko, Monika Florczak-Wątor, Wiesław Greń, Anna Kalisz, Damian Malinowski, Jan Podkowik, Jacek Potulski, Jacek Sadomski, Olga Sitarz, Mariusz Śladkowski, Sławomir Tkacz, Piotr Wasilewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów zaufania publicznego : rozważania na przykładzie zawodów: radcy prawnego i adwokata / Anna Chorążewska, Adrian Faruga. // W: Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 175-210 2014

 • Status prezydenta RP na tle modeli ustrojowych głowy państwa w systemie parlamentarnym / Anna Chorążewska. // Gdań. Stud. Praw. - T. 31 (2014), s. 763-780 2014

 • Sprzeciw wobec wpisu na listę radców prawnych / Michał Baczyński, Anna Chorążewska. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2014, nr 1, s. 107-130 2014

 • Konstytucyjna wolność słowa a prawo do krytyki pracodawcy / Anna Chorążewska. // W: Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 143-174 2014

 • Zasada samorządności terytorialnej na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku / Anna Chorążewska. // W: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński "Dom Organizatora", 2013. - S. 255-271 2013

 • Struktura parlamentu : uwagi na tle komparatystycznym / Anna Chorążewska. // W: Ustroje : historia i współczesność : Polska - Europa - Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 465-488 2013

 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym / red. Ryszard M. Małajny ; aut.: Artur Biłgorajski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Mariusz Jagielski, Anna Łabno, Ryszard M. Małajny. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Administracja publiczna : komentarz. T. 2, Ustrój administracji państwowej terenowej / red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz ; aut. Adam Balicki, Artur Biłgorajski, Anna Chorążewska, Dariusz Ćwik, Stanisław Dubaj, Łukasz Kojara, Grzegorz Kuca, Marcin Mazuryk, Katarzyna Mełgieś, Jaromir Miaskowski, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Andrzej Pogłódek, Przemysław Pytlak, Katarzyna Stanik-Filipowska, Bogumił Szmulik, Dominik Tyrawa, Arkadiusz Wagner. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 2012

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjnei / Anna Chorążewska, Joanna Jagoda. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 43-75 2012

 • Administracja publiczna : komentarz. T. 1, Ustrój administracji państwowej centralnej / red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz ; aut. Bogusław Banaszak, Mariusz Bidziński, Artur Biłgorajski, Marek Chmaj, Anna Chorążewska, Stanisław Dubaj, Wojciech Drobny, Paweł Fajgielski, Marian Grzybowski, Anna Jacek, Marian Kallas, Janusz Karp, Krzysztof Kędziora, Grzegorz Kuca, Marcin Mateńko, Marcin Mazuryk, Katarzyna Mełgieś, Jaromir Miaskowski, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Michał Mistygacz, Ryszard Mojak, Renata Maria Pal, Andrzej Pogłódek, Przemysław Pytlak, Aleksandra Słomkowska, Katarzyna Stanik-Filipowska, Bartłomiej Starzec, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek, Andrzej Tomasiak, Dominik Tyrawa, Marzena Wąsowska, Arkadiusz Wagner. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 2012

 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2009 r. : I OSK 1297/09 / Bogdan Dolnicki, Anna Chorążewska, Adrian Faruga. // Prz. Prawa Publicznego. - 2010, nr 3, s. 99-108 2010

 • Dualizm egzekutywy i jego konsekwencje : casus sporu o reprezentację Polski w Radzie Europejskiej / Anna Chorążewska. // W: Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych. - Warszawa : "Elipsa", 2010. - S. 29-52 2010

 • Kilka uwag o stanowieniu i wykładni przepisów prawa podatkowego / Anna Chorążewska, Bogdan Dolnicki. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 7/8, s. 58-78 2009

 • Instytucja Rady Gabinetowej w praktyce stosowania Konstytucji RP z 1997 r. / Anna Chorążewska. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 132-147 2009

 • Prawo do sądu : [glosa do postanowienia SN z dnia 16 października 2007 r., V CO 27/07] / Anna Chorążewska. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2009, nr 2, s. 165-175 2009

 • [Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych - recenzja] / Anna Chorążewska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 231-232 2008

 • Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Anna Chorążewska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 66-82 2008

 • Problematyka wykładni zasady równości na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Anna Chorążewska. // Hum. Zesz. Nauk. - Nr 11 (2008), s. 66-82 2008

 • [Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich - recenzja] / Anna Chorążewska. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 243-244 2008

 • Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. / Anna Chorążewska. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. 2008

 • Funkcje ustrojowe prezydenta i ich konsekwencje w zracjonalizowanym systemie parlamentarnym : na przykładzie rozwiązań francuskich i włoskich / Anna Chorążewska. // W: Systemy rządów : dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2007. - S. 29-50 2007

 • [Skarga konstytucyjna - recenzja] / Anna Chorążewska. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 32 (2007), s. 402-405 2007

 • Prezydent jako czynnik równowagi : arbitraż prezydencki / Anna Chorążewska. // Prz. Sejm. - 2005, [nr] 6, s. 59-82 2005 31 lp