Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Michał Bożek

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Konstytucyjne

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 1.46
Telefon 32 3592018
Wewnętrzny 2018
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim: czwartek, 13.00 - 13.45 oraz 17.00 -17.45

 

Bibliografia

 • Walka o zagospodarowanie turystyczne Beskidów Zachodnich pomiędzy Związkiem Beskidzkim a Towarzystwem Tatrzańskim / Michał Bożek. // W: Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - S. 71-86 2020

 • W poszukiwaniu władzy stabilizującej porządek konstytucyjny : (część 2) / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2019, [nr] 2, s. 7-38 2019

 • Prawo do oporu w Republice Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // Państ. Prawo. - 2019, z 8, s. 3-20 2019

 • Wspomnienie Profesora Michała Bożka [o Panu Profesorze Eugeniuszu Zwierzchowskim] / Michał Bożek. // Prz. Prawa Konst. - 2018, nr 3, s. 192-193 2018

 • The executive power : the President and the Council of Ministers / Michał Bożek. // W: Polish political system : an introduction. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - S. 276-300 2018

 • Wielki słownik parlamentarny / red. Jarosław Szymanek; aut. : Michał Bożek, Piotr Chybalski, Grzegorz Kuca, Krzysztof Prokop, Jarosław Szymanek, Marcin Michał Wiszowaty, Jacek Zaleśny. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. 2018

 • W poszukiwaniu władzy stabilizującej porządek konstytucyjny : (część 1) / Michał Bożek // Prz. Sejm. - 2018, [nr] 5, s. 7-22 2018

 • Ryszard Mariusz Małajny (1953-2018) : wspomnienie / Michał Bożek, Jarosław Szymanek. // Prz. Sejm. - 2018, nr 2, s. 7-8 2018

 • Ryszard Mariusz Małajny (1953-2018) : [wspomnienie] / Michał Bożek. // Czas. Praw.-Hist. - 2018, z. 2, s. 441-443 2018

 • [Problemy zmiany konstytucji - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2018, nr 3, s. 189-192 2018

 • [Demokracja. Interpretacja wyznania wiary - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2018, [nr] 5, s. 172-174 2018

 • Zasada demokracji w Konstytucji weimarskiej / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 61-82 2017

 • [System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2017, [nr] 2, s. 195-197 2017

 • System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. 2017

 • [Prezydent Rzeczypospolitej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji : recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2016, [nr] 4, s. 165-167 2016

 • Niemcy / Michał Bożek. // W: Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - S. 334-344 2016

 • Władza ustrojodawcza w niemieckim konstytucjonalizmie monarchicznym / Michał Bożek. // W: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 289-308 2014

 • System "rządów zgromadzenia" / Michał Bożek. // W: Systemy rządów w perspektywie porównawczej. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. - S. 191-211 2014

 • System parlamentarny i jego ewolucja : próba syntezy / Michał Bożek. // Gdań. Stud. Praw. - T. 31 (2014), s. 35-48 2014

 • Geneza i założenia Konstytucji Weimarskiej / Michał Bożek. // W: Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, świat. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. 254-266 2013

 • Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim / Michał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. 2013

 • System rządów Konstytucji RP z 1997 roku : zarys problematyki / Michał Bożek. // W: Ustroje : historia i współczesność : Polska - Europa - Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 264-266 2013

 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym / red. Ryszard M. Małajny ; aut.: Artur Biłgorajski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Mariusz Jagielski, Anna Łabno, Ryszard M. Małajny. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Monarchiczne korzenie systemu parlamentarnego w Niemczech / Michał Bożek. // W: Parlamentarny system rządów : teoria i praktyka. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 215-225 2012

 • Koncepcje ustrojowe niemieckich partii liberalnych w latach 1945-1948 / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 233-252 2012

 • Geneza konstruktywnego wotum nieufności / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2011, nr 5, s. 81-100 2011

 • Demokratyczne Niemcy w projekcie Konstytucji Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z 1946 roku / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 203-216 2011

 • Debata konstytucyjna w Strefowej Radzie Doradczej w 1947 roku / Michał Bożek. // Czas. Praw.-Hist. - 2011, z. 2, s. 167-203 2011

 • [Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec - recenzja] / Michał Bożek. // Państ. Prawo. - 2010, z. 9, s. 121-122 2010

 • Prezydent a kultura polityczna w Republice Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // W: Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych. - Warszawa : "Elipsa", 2010. - S. 111-123 2010

 • Koncepcje ustrojowe Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w latach 1945-1948 / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 93-113 2010

 • Koncepcje ustrojowe niemieckiej chadecji w latach 1945-1948 / Michał Bożek. // Czas. Praw.-Hist. - 2010, z. 1, s. 169-202 2010

 • Prezydenckie prawo kontroli konstytucyjności ustaw w Republice Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 166-175 2009

 • Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie / Michał Bożek. // W: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 167-172 2008

 • Władza organizacyjna kanclerza Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // W: Parlament, prezydent, rząd : zagadnienia konstytucyjne na przykładzie wybranych państw. - Warszawa : Elipsa, 2008. - S. 145-160 2008

 • [Systemy rządów - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2008, nr 3, s. 253-256 2008

 • Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami Prezydenta Federalnego w 1959 roku / Michał Bożek. // Prz. Zach. - 2008, nr 1, s. 196-205 2008

 • [Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 236-239 2008

 • Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. 2007

 • Systemy rządów : płaszczyzna instytucjonalna / Michał Bożek. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 23 (2007), s. 57-79 2007

 • Projekt ustawy zasadniczej dla Niemiec : z dziejów prac Konwentu Konstytucyjnego z Herrenchiemsee / Michał Bożek. // Czas. Praw.-Hist. - 2007, z. 2, s. 141-171 2007

 • [Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich - recenzja] / Michał Bożek. // Stud. Wybor. - 2007, t. 3, s. 117-122 2007

 • Ogólnpolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (Szczyrk, 26-28 maja 2006) : sprawozdanie / Michał Bożek. // Państ. Prawo. - 2007, z. 1, s. 128-129 2007

 • [Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919-2003) - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - T. 10 (2006), s. 201-202 2006

 • [Moderne Freiheit zwischen Interesse und Gefuhl - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. - T. 10 (2006), s. 179-184 2006

 • [Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. - Nr 10 (2006), s. 195-198 2006

 • Instytucja kontrasygnaty na gruncie niemieckiego konstytucjonalizmu monarchicznego / Michał Bożek. // W: Z dziejów prawa. Cz. 7. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 89-103 2005

 • Zakres kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2005, [nr] 6, s. 83-100 2005

 • Wybory prezydenta w Republice Weimarskiej - teoria i praktyka / Michał Bożek. // W: Z dziejów prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 107-128 2005

 • Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego / Michał Bożek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 2005

 • Zagadnienie wyboru prezydenta Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2004, z. 6, s. 77-102 2004

 • [Einfuhrung in das polnische Verfassungsrecht - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 9 (2003), s. 212-214 2003

 • [Prawo do prywatności - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 9 (2003), s. 209-211 2003

 • Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta / Michał Bożek. // W: Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 405-423 2003

 • Prezes Rady Ministrów a zakres działania ministrów / Michał Bożek. // Zesz. Nauk. Besk. WSTuryst. - T. 1, nr 1 (2002), s. 32-42 2002 55 lp