Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Michał Bożek

Katedra Prawa Konstytucyjnego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.46
Telefon 32 3592018
Wewnętrzny 2018
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim: wtorek, 16.30 - 18.00.

 

Bibliografia

 • W poszukiwaniu władzy stabilizującej porządek konstytucyjny : (część 2) / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2019, [nr] 2, s. 7-38 2019

 • The executive power : the President and the Council of Ministers / Michał Bożek. // W: Polish political system : an introduction. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - S. 276-300 2018

 • Wspomnienie Profesora Michała Bożka [o Panu Profesorze Eugeniuszu Zwierzchowskim] / Michał Bożek. // Prz. Prawa Konst. - 2018, nr 3, s. 192-193 2018

 • Wielki słownik parlamentarny / red. Jarosław Szymanek; aut. : Michał Bożek, Piotr Chybalski, Grzegorz Kuca, Krzysztof Prokop, Jarosław Szymanek, Marcin Michał Wiszowaty, Jacek Zaleśny. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. 2018

 • W poszukiwaniu władzy stabilizującej porządek konstytucyjny : (część 1) / Michał Bożek // Prz. Sejm. - 2018, [nr] 5, s. 7-22 2018

 • Ryszard Mariusz Małajny (1953-2018) : wspomnienie / Michał Bożek, Jarosław Szymanek. // Prz. Sejm. - 2018, nr 2, s. 7-8 2018

 • [Problemy zmiany konstytucji - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2018, nr 3, s. 189-192 2018

 • [Demokracja. Interpretacja wyznania wiary - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2018, [nr] 5, s. 172-174 2018

 • Zasada demokracji w Konstytucji weimarskiej / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 61-82 2017

 • [System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2017, [nr] 2, s. 195-197 2017

 • System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. 2017

 • [Prezydent Rzeczypospolitej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji : recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2016, [nr] 4, s. 165-167 2016

 • Niemcy / Michał Bożek. // W: Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - S. 334-344 2016

 • Władza ustrojodawcza w niemieckim konstytucjonalizmie monarchicznym / Michał Bożek. // W: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 289-308 2014

 • System "rządów zgromadzenia" / Michał Bożek. // W: Systemy rządów w perspektywie porównawczej. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. - S. 191-211 2014

 • System parlamentarny i jego ewolucja : próba syntezy / Michał Bożek. // Gdań. Stud. Praw. - T. 31 (2014), s. 35-48 2014

 • Geneza i założenia Konstytucji Weimarskiej / Michał Bożek. // W: Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, świat. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. 254-266 2013

 • Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim / Michał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. 2013

 • System rządów Konstytucji RP z 1997 roku : zarys problematyki / Michał Bożek. // W: Ustroje : historia i współczesność : Polska - Europa - Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 264-266 2013

 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym / red. Ryszard M. Małajny ; aut.: Artur Biłgorajski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Mariusz Jagielski, Anna Łabno, Ryszard M. Małajny. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Monarchiczne korzenie systemu parlamentarnego w Niemczech / Michał Bożek. // W: Parlamentarny system rządów : teoria i praktyka. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 215-225 2012

 • Koncepcje ustrojowe niemieckich partii liberalnych w latach 1945-1948 / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 233-252 2012

 • Geneza konstruktywnego wotum nieufności / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2011, nr 5, s. 81-100 2011

 • Demokratyczne Niemcy w projekcie Konstytucji Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z 1946 roku / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 203-216 2011

 • Debata konstytucyjna w Strefowej Radzie Doradczej w 1947 roku / Michał Bożek. // Czas. Praw.-Hist. - 2011, z. 2, s. 167-203 2011

 • [Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec - recenzja] / Michał Bożek. // Państ. Prawo. - 2010, z. 9, s. 121-122 2010

 • Prezydent a kultura polityczna w Republice Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // W: Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych. - Warszawa : "Elipsa", 2010. - S. 111-123 2010

 • Koncepcje ustrojowe Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w latach 1945-1948 / Michał Bożek. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 93-113 2010

 • Koncepcje ustrojowe niemieckiej demokracji w latach 1945-1948 / Michał Bożek. // Czas. Praw.-Hist. - 2010, z. 1, s. 169-203 2010

 • Prezydenckie prawo kontroli konstytucyjności ustaw w Republice Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 166-175 2009

 • Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie / Michał Bożek. // W: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 167-172 2008

 • Władza organizacyjna kanclerza Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // W: Parlament, prezydent, rząd : zagadnienia konstytucyjne na przykładzie wybranych państw. - Warszawa : Elipsa, 2008. - S. 145-160 2008

 • [Systemy rządów - recenzja] / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2008, nr 3, s. 253-256 2008

 • Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami Prezydenta Federalnego w 1959 roku / Michał Bożek. // Prz. Zach. - 2008, nr 1, s. 196-205 2008

 • [Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 11 (2008), s. 236-239 2008

 • Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. 2007

 • Systemy rządów : płaszczyzna instytucjonalna / Michał Bożek. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 23 (2007), s. 57-79 2007

 • Projekt ustawy zasadniczej dla Niemiec : z dziejów prac Konwentu Konstytucyjnego z Herrenchiemsee / Michał Bożek. // Czas. Praw.-Hist. - 2007, z. 2, s. 141-171 2007

 • [Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich - recenzja] / Michał Bożek. // Stud. Wybor. - 2007, t. 3, s. 117-122 2007

 • Ogólnpolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (Szczyrk, 26-28 maja 2006) : sprawozdanie / Michał Bożek. // Państ. Prawo. - 2007, z. 1, s. 128-129 2007

 • [Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919-2003) - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - T. 10 (2006), s. 201-202 2006

 • [Moderne Freiheit zwischen Interesse und Gefuhl - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. - T. 10 (2006), s. 179-184 2006

 • [Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. - Nr 10 (2006), s. 195-198 2006

 • Instytucja kontrasygnaty na gruncie niemieckiego konstytucjonalizmu monarchicznego / Michał Bożek. // W: Z dziejów prawa. Cz. 7. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 89-103 2005

 • Zakres kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2005, [nr] 6, s. 83-100 2005

 • Wybory prezydenta w Republice Weimarskiej - teoria i praktyka / Michał Bożek. // W: Z dziejów prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 107-128 2005

 • Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego / Michał Bożek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 2005

 • Zagadnienie wyboru prezydenta Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. // Prz. Sejm. - 2004, z. 6, s. 77-102 2004

 • [Einfuhrung in das polnische Verfassungsrecht - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 9 (2003), s. 212-214 2003

 • [Prawo do prywatności - recenzja] / Michał Bożek. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 9 (2003), s. 209-211 2003

 • Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta / Michał Bożek. // W: Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 405-423 2003

 • Prezes Rady Ministrów a zakres działania ministrów / Michał Bożek. // Zesz. Nauk. Besk. WSTuryst. - T. 1, nr 1 (2002), s. 32-42 2002 52 lp