Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Anna Lichosik

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.36
Telefon  32 359 2019
Wewnętrzny  2019
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim - wtorek, 10.10-11.40

 

Bibliografia

 • Zasada administracyjnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym / Anna Lichosik. // W: Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 605-617 2018

 • Uchwała Rady Gminy jako podstawa emisji obligacji komunalnych / Anna Lichosik. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 444-457 2018

 • Sprzedaż uprawień do emisji gazów cieplarnianych jako prawny instrument ochrony zasobów naturalnych / Anna Lichosik. // W: Ochrona prawna zasobów naturalnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. 273-284 2018

 • Corporate governance podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jako element nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym / Anna Lichosik. // W: Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej : w poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 17-29 2018

 • Rynek kapitałowy : ekonomia a prawo / Anna Lichosik. // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - Nr 509 (2018), s. 245-256 2018

 • Publiczny obrót papierami wartościowymi : geneza i stan obecny / Anna Lichosik. // W: Prawo administracyjne dziś i jutro. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 639-649 2018

 • Oferowanie instrumentów finansowych poza publicznym obrotem / Anna Lichosik. // W: Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 363-373 2018

 • Odpowiedzialność w ochronie zdrowia / redaktorzy Marian Zdyb, Emil Kruk, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka ; autorzy Justyna Badziak, Sylwia Banaś-Mazur, Krystyna Bernat, Leszek Bielecki, Daria Bieńkowska, Magdalena Bydyn-Kulik, Ewa Chemperek, Małgorzata Cybula-Misiurek, Jakub Ginszt, Grzegorz Gura, Kamila Jaroń, Marcin Kamiński, Sylwia Kiełbasa, Błażej Kmieciak, Ryszard Kozłowski, Kinga Krasuska, Emil Kruk, Marek Kulik, Robert Latosiewicz, Anna Lichosik, Katarzyna Nazar, Antoni Niedzielski, Anna Niemcunowicz-Janica, Grzegorz Nowicki, Milena Osińska, Józef Bogusław Osoba, Małgorzata Paszkowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Katarzyna Robaczyńska, Piotr Ruczkowski, Kamila Ryczkowska, Edyta Rysiak, Żaklina Skrenty, Michał Stec, Aleksandra Szczęsny, Michał Szeremeta, Katarzyna Syroka-Marczewska, Krzysztof Świtała, Alina Trojanowska, Dominika Tykwińska-Rutkowska, Artur Wdowiak, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Piotr Worona, Rafał Zadykowicz, Danuta Zarzycka, Marian Zdyb. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. 2018

 • Nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych a działania administracji publicznej / Anna Lichosik. // W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : stanowienie, wykładnia i stosowanie. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2018. - S. 241-256 2018

 • Istota i rodzaje błędu medycznego : zagadnienia wybrane / Anna Lichosik. // W: Odpowiedzialność w ochronie zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 215-223 2018

 • Zastaw na instrumentach finansowych / Anna Lichosik. // W: Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim : w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - S. 139-148 2017

 • Emisja obligacji jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału przez gminę / Anna Lichosik. // W: Sposoby realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 406-419 2017

 • Termin realizacji obowiązku informacyjnego w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółki publicznej / Anna Lichosik. // W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2017. - S. 281-300 2017

 • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako element polityki klimatycznej Unii Europejskiej / Anna Lichosik. // Stud. Prawnoustr. - Nr 37 (2017), s. 35-44 2017

 • Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym / Anna Lichosik. // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius. - Vol. 64, No 2 (2017), s. 189-198 2017

 • Skarbowe papiery wartościowe na rynku kapitałowym / Anna Lichosik. // W: Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 136-153 2017

 • Rynek kapitałowy jako możliwość finansowania działalności gospodarczej : zagadnienia wybrane / Rafał Blicharz, Anna Lichosik. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 305-320 2017

 • Rażąco niska cena jako przesłanka odrzucenia oferty przez zamawiającego / Anna Lichosik. // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 92-103 2017

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło - Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Protecting investors as consumers on capital markets / Anna Lichosik, Rafał Blicharz. // W: The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. - Milano : Wolters Kluwer, 2017. - S. 185-198 2017

 • Obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki publicznej niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego / Anna Lichosik. // W: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - S. 401-412 2017

 • Obligacje przychodowe jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego / Anna Lichosik // W: Finanse samorządu terytorialnego w Polsce : bariery, wyzwania. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2017. - S. 115-126 2017

 • Interdyscyplinarny charakter prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - S. 27-42 2017

 • Aksjologia stosowania prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 913-924 2017

 • Informacje poufne w spółce publicznej / Anna Lichosik. - Stan prawny na dzień 1 lutego 2016 r. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Forma zdematerializowanego papieru wartościowego / Anna Lichosik. // W: Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. : w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Lublin : Innowatio Press Wydawnictwo WSEI, 2016. - S. 275-289 2016

 • Ewolucja pojęcia spółki publicznej w prawie rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016. - S. 173-185 2016

 • Zakres podmiotowy obowiązku ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółki publicznej / Anna Lichosik. // Disputatio (Gdań.). - 2016, nr 1, s. 43-53 2016

 • Spółka publiczna w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Lichosik. // W: Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich. - Łodź : Wydawnictwo Afinanse, 2016. - S. 9-20 2016

 • Prywatyzacja zadań Policji w zakresie ochrony osób i mienia : sprawa Agencji Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki" / Anna Hołda-Wydrzyńska, Anna Lichosik. // W: Prywatyzacja zadań policyjnych : korzyści i niebezpieczeństwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 189-204 2016

 • Prospekt emisyjny jako podstawa prawa do informacji o emitencie / Anna Lichosik. // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - S. 422-430 2016

 • Klauzula generalna istotnego wpływu informacji poufnej na cenę lub wartość instrumentu finansowego / Anna Lichosik. // W: Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 123-133 2016

 • Insider trading w branży lotniczej / Anna Lichosik. // W: Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 215-228 2015

 • Zakres przedmiotowy prawa rynku kapitałowego : zagadnienia wybrane / Anna Lichosik. // Disputatio (Gdań.). - T. 19 (2015), s. 23-32 2015

 • Swoiste źródła prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Swoiste źródła prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 87-97 2015

 • Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz ; [aut.]: Rafał Blicharz, Anna Dyląg, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik, Mirosław Pawełczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Podwójna osobowość funduszy inwestycyjnych / Rafał Blicharz, Anna Lichosik. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 249-271 2015

 • Regulacja informacji poufnych jako przykład europeizacji prawa rynku kapitałowego / Anna Lichosik. // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1. - Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 207-219 2014

 • Charakter prawny wpisu do księgi akcyjnej / Anna Lichosik. // W: Sądowe stosowanie prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 108-117 2014

 • Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia geograficzne jako czyn nieuczciwej konkurencji / Anna Lichosik. // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 405-415 2013

 • Publiczne Prawo Gospodarcze : zbiór ustaw / Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik. - Katowice : Wydawnictwo GWSH, 2012. 2012 41 lp