Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Fras Mariusz

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.10
Telefon 32 3591149
Wewnętrzny 1149
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 

w semestrze letnim: środa, 15.30 - 16.30

 

Bibliografia

 • Dystrybucja ubezpieczeń : komentarz / Mariusz Fras, Bartosz Kucharski, Katarzyna Malinowska, Dorota Maśniak, Monika Szaraniec. - Stan prawny na 1 grudnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 2020

 • Umowa ubezpieczenia : [komentarz do art. 805-834] / Mariusz Fras. // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 5, Zobowiązania : część szczególna (art. 765-921 [z indeksem] 16). - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 124-400 2019

 • Pozycja prawna ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych na tle prawnoporównawczym / Mariusz Fras. // W: O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2019. - S. 79-98 2019

 • Nowe technologie w dystrybucji ubezpieczeń : wybrane problemy prawne dotyczące wprowadzania innowacji na rynku ubezpieczeniowym / Mariusz Fras, Monika Szaraniec. // Prawo Asekuracyjne. - 2019, nr 2, s. 90-109 2019

 • The directive 2016/97 on insurance Distribution (IDD) and private international law / Mariusz Fras. // Rev. Comp. Law. - T. 37, 2019, s. 113-143 2019

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 6, Spadki (art. 922-1087) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Kodeks cywilny : komentarz / T. 5, Zobowiązania : część szczególna (art. 765-921 [z indeksem] 16) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 15 września 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 2019

 • Contemporary European Normative Tendencies Regarding the Essence and Typology of Insurance Contracts / Mariusz Fras. // Liverpool Law Rev. - 2019, iss. 2, s. 131-148 2019

 • The group insurance contract in private international law / Mariusz Fras. // Netherlands Int. Law Rev. - 2019, s. 1-29 2019

 • The principle and criterion of reasonableness in insurance / Mariusz Fras. // W: Insurance challenges of Anno Domini 2018. - Warszawa : AIDA Sekcja Polska działająca przy Akademii Leona Koźmińskiego, 2018. - S. 187-195 2018

 • Prawa konsumenta w teorii i praktyce / red. Monika Jagielska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa, Mariusz Fras. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764 9) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 15 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 2018

 • Instruments protecting the weaker party to an insurance relationship in private international law / Mariusz Fras. // W: The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. - Milano : Wolters Kluwer, 2018. - S. 71-94 2018

 • Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie / red. nauk. Magdalena Szczepańska ; [autorzy] Mariusz Fras, Marcin Krajewski, Jacek Lisowski, Piotr Machnikowski, Magdalena Szczepańska, Tadeusz Szumlicz, Paweł Wajda, Marian Wiśniewski. - Stan prawny na 1 lutego 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Ubezpieczenia grupowe : uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda / Mariusz Fras. // W: Prawo kontraktów. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 100-120 2017

 • Ubezpieczenia grupowe - problemy i potrzeby zmian : zagadnienia wybrane / Mariusz Fras. // W: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 403-423 2017

 • Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle / red. Mariusz Fras, Piotr Ślęzak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. 2017

 • Dystrybucja ubezpieczeń grupowych : uwagi na tle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń / Mariusz Fras. // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. - Warszawa : Difin SA, 2017. - S. 161-179 2017

 • O współczesnych tendencjach normatywnych w ujęciu istoty i typologii umów ubezpieczenia / Mariusz Fras. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 55-70 2017

 • Indywidualna kontynuacja umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniach grupowych / Mariusz Fras. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 673-685 2017

 • Obowiązki ubezpieczycieli przy zawieraniu umówna cudzy rachunek / Mariusz Fras. // Wiad. Ubezp. - 2016, nr 3, s. 27-39 2016

 • O dwóch typach umowy ubezpieczenia grupowego / Mariusz Fras. // Prawo Asekuracyjne. - 2016, nr 3, s. 18-34 2016

 • Konsument w ubezpieczeniach grupowych : rozważania z perspektywy międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych / Mariusz Fras. // W: Ochrona konsumenta na rynku usług. - Warszawa : C.H.Beck, 2016. - S. 85-110 2016

 • Utrata szansy ubezpieczenia wskutek naruszenia powinności informacyjnych : zagadnienia kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne / Mariusz Fras, Krzysztof Pacuła. // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczch. - Stan prawny na 15 lipca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 113-148 2015

 • Umowa ubezpieczenia grupowego : aspekty prawne / Mariusz Fras. - Stan prawny na 1 września 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego w prawie prywatnym międzynarodowym / Mariusz Fras, Krzysztof Pacuła. // W: System prawny ubezpieczeń obowiązkowych : przesłanki i kierunki reform. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014. - S. 141-211 2014

 • Świadczenia odsetkowe w ramach dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego / Mariusz Fras. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 1 (2013), s. 102-114 2013

 • Pozycja prawna osoby trzeciej w umowie ubezpieczenia na wypadek śmierci w prawie hiszpańskim na tle porównawczoprawnym / Mariusz Fras. // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 229-245 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r. (III CZP 31/11) : w sprawie wpływu karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia OC / Mariusz Fras. // Prawo Asekuracyjne. - 2012, nr 2, s. 92-101 2012

 • Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2011 r. : II CKS 86/11 / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2012, nr 7, s. 30-32 2012

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2011 r. : (II CSK 86/11, LEX 1096037) / Mariusz Fras. // Rozpr. Ubezp. - Z. 12 (2012), s. 166-173 2012

 • Zobowiązanie wekslowe wystawcy weksla in blanco : uwagi de lege ferenda / Mariusz Fras. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 71-78 2010

 • Umowa ubezpieczenia w szwajcarskim prawie prywatnym międzynarodowym / Mariusz Fras. // Rozpr. Ubezp. - Z. 9 (2010), s. 46-55 2010

 • Norweska regulacja prawna umowy ubezpieczenia : inspiracja dla ustawodawcy polskiego? / Mariusz Fras. // Rozpr. Ubezp. - Z. 1 (2010), s. 140-183 2010

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 (II CSK 112/09) : w sprawie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną przez agenta / Mariusz Fras. // Prawo Asekuracyjne. - 2010, nr 1, s. 76-84 2010

 • Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne : glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. (C-463/06), FBTO Schadeversekeringen N.V./Jack Odenbreit / Mariusz Fras. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 4 (2009), s. 159-173 2009

 • Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sparawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 : C - 463/06 FBTO Schadeversekeringen N.V./Jack Odenbreit / Mariusz Fras. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 4 (2009), s. 159-173 2009

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie niemieckim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2009, nr 7, s. 20-24 2009

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie luksemburskim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2009, nr 2, s. 31-35 2009

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie holenderskim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2009, nr 6, s. 33-36 2009

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie belgijskim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2009, nr 4, s. 13-18 2009

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Finlandii / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2009, nr 5, s. 28-32 2009

 • Prawne aspekty konkurencji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego / Mariusz Fras. // Rozpr. Ubezp. - Z. 7 (2009), s. 155-172 2009

 • Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania : rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Mariusz Fras. // Prawo Asekuracyjne. - 2009, nr 3, s. 3-21 2009

 • Legislacyjna koncepcja kodeksu ubezpieczeń a kolizyjne prawo ubezpieczeniowe / Mariusz Fras. // W: O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń. - Toruń : "Dom Organizatora", 2009. - S. 279-320 2009

 • Zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie austriackim. cz. 2 / Mariusz Fras. // Prawo Ubezp. Reasekur. - 2008, nr 3, s. 86-95 2008

 • Wzajemna relacja pomiędzy art. 64 k.c. a art. 624 k.s.h. : próba oceny / Mariusz Fras. // Palestra. - 2008, nr 3/4, s. 9-20 2008

 • Umowa o macierzyństwo zastępcze i jej dopuszczalność na tle prawa polskiego / Mariusz Fras, Dominik Abłażewicz. // Rodz. i Prawo. - 2008, nr 8/9, s. 94-119 2008

 • Typologia pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie austriackim. cz. 1 / Mariusz Fras. // Prawo Ubezp. Reasekur. - 2008, nr 2, s. 54-61 2008

 • Reżim prawny umowy ubezpieczenia zawieranej drogą elektroniczną : zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne / Mariusz Fras. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 181-202 2008

 • Reżim prawny umowy reasekuracji : zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne / Mariusz Fras. // Prawo Asekuracyjne. - 2008, nr 4, s. 56-68 2008

 • Reżim prawny umowy maklerskiej na tle ustawodawstwa austriackiego : uwagi porównawcze i wnioski de lege ferenda / Mariusz Fras. // Prawo Ubezp. Reasekur. - 2008, nr 4, s. 74-81 2008

 • Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym / Mariusz Fras, Dominik Abłażewicz. // Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur. Porównawczego. - R. 6 (2008), s. 31-68 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 5, s. 29-32 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie hiszpańskim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 6, s. 27-32 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie greckim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 4, s. 25-29 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie francuskim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 3, s. 25-29 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie austriackim / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 2, s. 30-35 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Szwecji / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 10, s. 30-34 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Portugalii / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 11, s. 28-32 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Irlandii / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 7, s. 31-35 2008

 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Danii / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 12, s. 26-29 2008

 • Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia na życie / Mariusz Fras. // Prawo Asekuracyjne. - 2008, nr 1, s. 45-61 2008

 • Infrastruktura teleinformatyczna jako część składowa nieruchomości : uwagi de lege lata i de lege ferenda na tle uchwalonych zmian do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny / Mariusz Fras. // Nieruchomość. - 2008, [nr] 2/3, s. 16-20 2008

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 r., III CZP 47/07 / Mariusz Fras. // Monit. Praw. - 2008, [nr] 9, s. 487-492 2008

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r. : IV CSK 15/5 / Mariusz Fras. // Palestra. - 2007, nr 11/12, s. 105-110 2007

 • Z problematyki kolizyjnoprawnej umów ubezpieczenia obowiązkowego / Mariusz Fras. // Monit. Praw. - 2007, [nr] 18, s. 995-1006 2007

 • Wpływ kauzalnego stosunku podstawowego stanowiącego podstawę wystawienia weksla gwarancyjnego na abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego w aspekcie problematyki przedawnienia roszczeń / Mariusz Fras. // Radca Prawny. - 2007, nr 6, s. 95-102 2007

 • Uwagi o transparentności wynagrodzenia brokerskiego na tle ustawodawstwa austriackiego : (wzór dla polskiego ustawodawcy?) / Mariusz Fras. // Prawo Asekuracyjne. - 2007, nr 4, s. 80-86 2007

 • Kolizyjnoprawna problematyka umów ubezpieczenia komunikacyjnego / Mariusz Fras. // Eur. Prz. Sądowy. - 2007, nr 7, s. 13-21 2007

 • Jurysdykcja krajowa w sprawach ubezpieczeniowych. Cz. 2 / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2007, nr 10, s. 2-13 2007

 • Jurysdykcja krajowa w sprawach ubezpieczeniowych. Cz. 1 / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2007, nr 9, s. 2-12 2007

 • Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego / Mariusz Fras. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 887-898 2005

 • Tajemnica zawodowa pośredników ubezpieczeniowych / Mariusz Fras. // Wiad. Ubezp. - 2000, nr 11/12, s. 30-34 2001

 • Odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego wobec zleceniodawcy / Mariusz Fras. // Wiad. Ubezp. - 2001, nr 1/2, s. 65-71 2001

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej / Mariusz Fras. // Prawo Spółek. - 2000, nr 7/8, s. 87-93 2000

 • Podwóne usytuowanie brokera ubezpieczeniowego w relacji ubezpieczjącej / Mariusz Fras. // Prawo Spółek. - 2000, nr 4, s. 36-38 2000

 • Kwalifikacja i charakter prawny ubezpieczeniowej umowy brokerskiej / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2000, nr 7/8, s. 2-10 2000

 • Ważne przyczyny rozwiązania najmu i eksmisji z lokalu / Mariusz Fras. // Jurysta (Warsz.). - 1998, nr 7/8, s. 48-49 1998

 • Zastaw w postępowaniu upadłościowym i układowym / Mariusz Fras. // Monit. Praw. - 1996, [nr] 8, s. 283-285 1996

 • Szczególne postacie indosu wekslowego / Mariusz Fras. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1996, nr 5, s. 10-14 1996

 • Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie / Mariusz Fras. // Rzeczpospolita. - 1996, Prawo co Dnia, s. 15 1996

 • Postępowanie o zmianie współwłasności i podział majątku spółki cywilnej / Mariusz Fras. // Jurysta (Warsz.). - 1996, nr 4, s. 17-19 1996

 • Legitymacyjna i gwarancyjna funkcja indosu wekslowego / Mariusz Fras. // Radca Prawny. - 1996, nr 2, s. 19-28 1996

 • Indos zastawniczy : [dot. obrotu wekslowego] / Mariusz Fras. // Rzeczpospolita. - 1996, Prawo co Dnia, s. 17 1996

 • Bankowy zastaw rejestrowy : (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Mariusz Fras. // Prz. Prawa Handl. - 1996, nr 2, s. 16-21 1996

 • Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem bankowym : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Mariusz Fras. // Palestra. - 1995, nr 9/10, s. 21-28 1995 91 lp