Zmiana rozmiaru tekstu:

Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Projekt Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne FSS/2013/HEI/W/0049 zrealizowano przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Projekt oprócz aktywności o charakterze dydaktycznym obejmował także działania o charakterze naukowym pod postacią dwóch konferencji naukowych pt.: Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne (22 października 2014) oraz Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa (13 maja 2015). W konferencji, obok przedstawicieli środowisk naukowych reprezentujących cywilne i resortowe ośrodki naukowe, wzięli także udział przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, służb specjalnych (ABW, CBA), policji przyrodniczych (PSŁ, SPN, SL, PSR). Pokłosiem konferencji było wydanie dwóch monografii naukowych, które następnie zostały rozesłane do wszystkich bibliotek naukowych i resortowych w kraju, a także udostępnione za pośrednictwem sieci internetowej na stronie www.sbc.org.pl. Rolą obu konferencji, tak jak i powstałych na ich podstawie publikacji było upowszechnienie w środowisku służb mundurowych oraz organów ochrony prawnej nowatorskich metod rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się na styku stosowania prawa w wybranych sferach życia społecznego. W ramach projektu powstało także Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które zorganizowało dwie studenckie konferencje naukowe pt.: Prawo broni i amunicji (8 grudnia 2015) oraz pt.: System ratownictwa i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych (23 marca 2016), podczas której zorganizowano akcję krwiodawstwa wśród przybyłych na konferencję studentów i licealistów. Dzięki konferencjom zapoczątkowano działalność badawczą koła naukowego (publikacje) oraz uruchomiono działanie polegające na upowszechnianiu zasad udzielania pierwszej pomocy przez studentów WPiA wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego i licealistów ze szkół średnich województwa śląskiego. Równie wartościowym społecznie działaniem była organizacja dawstwa krwi.

Formą podtrzymania efektów projektu było zorganizowanie w dniu 23 września 2016 roku konferencji poświęconej uprawnieniom organów samorządu terytorialnego w zakresie kontroli działań zagrażających środowisku naturalnemu. W konferencji oprócz przedstawicieli straży miejskich z całego kraju (139 uczestników), uczestniczyli przedstawiciele NIK, WIOŚ, sądów powszechnych i prokuratury oraz Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury. Celem konferencji było przeprowadzenie analizy efektywności istniejących uprawnień straży miejskich w obszarze wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. W efekcie obecni na konferencji przedstawiciele samorządu terytorialnego uzyskali wiedzę na temat zalecanych sposobów i metodyki działania w zakresie gromadzenia materiału dowodowego w sprawach o wykroczenia polegające na niskiej emisji spalin.