Zmiana rozmiaru tekstu:

MNiSW Reforma polskiego prawa konsumenckiego na tle zmian w prawie wspólnotowym

Projekt zespołowy, kierownik: dr Monika Jagielska, czas realizacji 2011-2015

       Projekt poświęcony jest problematyce zmian zachodzących obecnie w polskim i wspólnotowym prawie konsumenckim. W odniesieniu do pierwszego obszaru obejmuje on z jednej strony analizę prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, a zwłaszcza podgrupę zajmującą się reformą prawa konsumenckiego (obie wnioskodawczynie są członkiniami tejże grupy), z drugiej prace nad dostosowaniem polskiego prawa do aktualnie przyjmowanych we Wspólnotach dyrektyw konsumenckich, a zwłaszcza tzw. dyrektywy horyzontalnej o prawach konsumentów. Omawiane zagadnienia są bardzo istotne tak z punktu widzenia regulacji ochrony prawnej konsumenta w Polsce, jak i dla całego systemu prawa prywatnego w Polsce, jako że oddziaływają bezpośrednio na podstawowe instytucje tegoż systemu, takie jak odpowiedzialność cywilna, zawarcie umowy, wzorce umowne czy odpowiedzialność w umowie sprzedaży. Właściwe ukształtowanie instytucji prawa konsumenckiego tak w prawie polskim, jak i we wspólnotowym ma ważkie znaczenie dla prawa prywatnego in toto.

Prace  nad projektem obejmą po pierwsze analizę aktualnego stanu prawa konsumenckiego w Polsce. W jej ramach przeprowadzone zostanie badanie praktyki stosowania prawa konsumenckiego w Polsce (analiza orzecznictwa oraz działalności UOKiK), oceniona zostanie zgodność prawa polskiego z modelem wspólnotowym oraz praktyką wspólnotową (orzecznictwo ETS). W rezultacie wskazane zostaną braki związane z niewłaściwą implementacją prawa wspólnotowego w omawianych obszarach, a także z nieprawidłowym stosowaniem norm w praktyce obrotu. Z drugiej strony analizie zostaną poddane przepisy projektowanej dyrektywy horyzontalnej. Z uwagi na zaproponowany przez Komisję Europejską w dyrektywie model harmonizacji zupełnej ( w odróżnieniu od dotychczas przyjmowanej harmonizacji minimalnej)  należy zbadać wpływ projektowanej regulacji na prawo konsumenckie i prawo prywatne. Efektem połączenia obu analiz będzie opracowanie modelu przyszłej regulacji prawa konsumenckiego w Polsce, uwzględniającej z jednej strony polskie, z drugiej zaś wspólnotowe uwarunkowania prawne i rynkowe.