A A A
placeholder login poczta US

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Artykuły

  • Reforma administracji publicznej : podział zadań a podział środków / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Gubernaculum Adm. - 2012, z. 1, s. 7-22
  • Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Finanse Publiczne. - 2008, nr 9, s. 39-46
  • Obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, z. 3, s. 35-38
  • Obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, z. 4, s. 31-33
  • Podmiot uprawniony do wydania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących zakład pracy chronionej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, nr 12, s. 32-34
  • Praktyczne aspekty decyzji w sprawie zwrotu dotacji / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2008, z. 1, s. 35-37
  • Zasady wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Finanse Publiczne. - 2008, nr 8, s. 10-14
  • Decyzje w sprawie zwrotu dotacji / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Finanse Publiczne. - 2007, nr 2, s. 48-50
  • Kilka uwag na tle stosowania art. 55 par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 9, s. 16-18
  • Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w sprawach podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Gdań. Stud. Praw. - T. 16 (2007), s.225-241
  • Prawa i obowiązki skarbnika jako organu kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 10, s. 35-38
  • Roszczenia gmin górniczych o część równoważącą subwencji ogólnej za 2004 rok / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 7-8, s. 78-83
  • Zwolnienie od podatku od nieruchomości i podatku rolnego gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi i gruntów położonych w międzywałach / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2007, nr 11, s. 17-19
  • Kontrowersje wokół zwolnień w podatku od nieruchomości : rozważania na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2006, nr 7/8, s. 3-7
  • Nowe zasady gospodarki finansowej komunalnych zakładów budżetowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2006, nr 11, s. 38-40
  • Ograniczenia kompetencji podatkowych organów wykonawczych gmin po akcesji do Unii Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz. - 2006, nr 6, s. 23-26
  • Wiążące interpretacje prawa podatkowego w orzecznictwie samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Monit. Podat. - 2005, nr 6, s. 29-33
  • Skutki podatkowe umowy depozytu nieprawidłowego / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Radca Prawny. - 2001, nr 4, s. 111-116
  • Pożyczki i kredyty jako instrument równoważenia budżetów lokalnych : rozważania na tle przepisów ustawy o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska // Rocz. Nauk Prawnych. - T. 8 (1998), s. 247-254
  • Prawa i obowiązki podatnika w świetle projektu ustawy "ordynacja podatkowa" : wybrane zagadnienia / Jadwiga Glumińska // Prawa Człow. (Katow.). - Z. 4 (1997), s. 96-103
  • "Poprawianie" finansów komunalnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Sejm. Samorz. - 1996, nr 10, s. 16-18
  • Opłata eksploatacyjna uprawnienia organów gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Sejm. Samorz. - 1996, nr 11, s. 30-31
  • Zdolność kredytowa gminy : rozważania teoretyczne / Jadwiga Glumińska, Marek Zdebel // Samorz. Teryt. - 1996, nr 7/8, s. 43-49
  • Analiza wpływu wybranych aktów prawnych na gospodarkę finansową gmin : na przykładzie woj. katowickiego (1993-1994) / Jadwiga Glumińska, Elżbieta Stolorz-Krzisz, Anna Stryjek // Samorz. Teryt. - 1995, nr 12,. s. 79-101
  • Gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Wspólnota (Warsz.). - 1994, nr 2, s. 17
  • Gospodarka finansowa i mienie związków międzygminnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // Wspólnota (Warsz.). - 1994, nr 24, s. 18
  • Sprzedaż wierzytelności podatkowych a sfera zobowiązań publicznoprawnych / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krzysztof Zemełka // Radca Prawny. - 1994, nr 3, s. 22-26
  • Jak wynagradzać za wynalazki pracownicze? / Jadwiga Glumińska // Nowator. - 1990, nr 12, s. 2-5
  • Wynagradzanie za wynalazki pracownicze za granicą / Jadwiga Glumińska // Nowator. - 1990, nr 11, s. 2-5
  • Wynalazki pracownicze i niepracownicze / Jadwiga Glumińska // Nowator. - 1990, nr 10, s. 2-6
  • Fundusz szkód górniczych / Jadwiga Glumińska, Marek Zdebel // Finanse (Warsz., 1985). - Nr 5 (1989), s. 26-31
  • Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej / Jadwiga Glumińska // Finanse (Warsz., 1985). - Nr 3 (1985), s. 48-57
  • Analiza systemu dochodów budżetów terenowych w latach 1976-1981 / Jadwiga Glumińska, Andrzej Stach // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 8 (1983), s. 81-98

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe)

  • Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu / Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Wydawnictwo KAGA-DRUK, 2013. - 220 s.
  • Prawo finansowe / red. Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka : aut.: - Warszawa : C. H. Beck, 2013. - 236 s.. - (Podręczniki Prawnicze)
  • Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - 147 s.
  • Absurdy polskiego prawa podatkowego : teoria i praktyka / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012. - 190 s.
  • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego : [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. - Wyd. 2 - Warszawa : C. H. Beck, 2012. - 306 s.. - (Skrypty Becka)
  • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki : [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. - 720 s.. - (Praktyczne Komentarze Lex)
  • Prawnicze dylematy interpretacyjne / pod red. nauk. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i Zygmunta Tobora - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - 225 s.
  • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. - 144 s.
  • Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą : komentarz praktyczny / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny : [aut.]: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Paweł J. Lewkowicz, Anna Ostrowska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Wojciech Stachurski, Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010. - 1028 s.
  • Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego : [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski - Warszawa : C. H. Beck, 2010. - 294 s.. - (Skrypty Becka)
  • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego : [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. - 995 s.
  • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - 134 s.
  • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2008. - 161 s.
  • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2007. - 156 s.
  • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki : [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. - 635 s.
  • Finanse samorządowe w 2006 roku / red. Cezary Kosikowski : Katarzyna Boratyńska, Andrzej Borodo, Leonard Etel, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Cezary Kosikowski, Ryszard P. Krawczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Anna Ostrowska, Alicja Pomorska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Joanna Szołno-Koguc - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne, 2006. - 631 s.
  • Prawo podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Buczek, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Andrzej Huchla, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - 521 s.
  • Finanse samorządowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne, 2005. - 86 s.
  • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska - Kraków : "Zakamycze", 2005. - 536 s.
  • Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : studium finansowoprawne / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - 306 s.. - (Pr. Nauk. UŚl. ; nr 2135)
  • Budżet jednostki samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krystyna Sawicka. - Stan prawny na dzień 2 stycznia 2002 r. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2002. - 410 s.
  • Prawo samorządu lokalnego : vademecum radnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Czesław Martysz - Katowice : Związek Górnośląski, 2002. - 20 s.
  • Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 1997 roku - Katowice : "Apeiron", 1997. - 74 s.. - (Skrypty)
  • Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Wyd. 2 rozsz. - Katowice : "Apeiron", 1997. - 113 s.
  • ABC gracza giełdowego / Marek Zdebel, Jadwiga Glumińska - Katowice : Videograf, 1994. - 144 s.. - (Kieszonkowa Encyklopedia ; nr 32)
  • Ustawa o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1994. - 30 s.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. - 28 s.
  • Komunalna gospodarka finasowa / Jadwiga Glumińska - Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich, 1991. - 44 s.
  • Podatek wyrównawczy : zbiór przepisów oraz wzory pism w sprawach podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice : Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, 1991. - 44 s.

Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej

  • Kontrola zarządcza jako element kierowania w administracji publicznej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2014. - s. 119-128
  • Czy nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ograniczają ich samodzielność? / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2013. - s. 128-152
  • Decyzje uznaniowe a ochrona praw podatnika / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013. - s. 9-21
  • Idea partnerstwa publiczno-prywatnego a polskie regulacje prawne / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - s. 13-22
  • Kontrola podatkowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - s. 225-236
  • Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich : kilka uwag na tle ustawy o finansach publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - s. 123-135
  • Lack of the budgetary income sources stabilization and long-term financial planning in the commune / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Ewa Janik // W: Annual and long term public finances in Central and Eastern European Countries. - Białystok : Temida 2, 2013. - s. 133-140
  • Strategiczne planowanie finansowe : aspekty prawne / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego, 2013. - s. 74-95
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako element polityki podatkowej organów gmin w warunkach kryzysu / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Prawo finansowe samorządu terytorialnego : "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2013. - s. 123-133
  • Ustalenie wartości budowli stanowiącej współwłasność kilku podmiotów dla celów podatku od nieruchomości / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - s. 48-59
  • Finanse miasta na prawach powiatu / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu. - Białystok : Temida 2, 2012. - s. 299-309
  • Podatki i opłaty lokalne : małe podatki - duże absurdy / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Absurdy polskiego prawa podatkowego : teoria i praktyka. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012. - s. 56-69
  • Prawne uregulowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskich samorządach / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Ius Fiscale : studia z dziedziny prawa finansowegoksięga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi Weralskiemu. - Warszawa : Sylwia Krawczyk "Oficyna Prawa Polskiego", 2012. - s. 71-82
  • Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego : ograniczenia i perspektywy rozwoju / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - s. 153-164
  • Państwowy dług publiczny a rozwój gospodarki lokalnej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - s. 427-444
  • Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - s. 119-128
  • Wprowadzenie / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Zygmunt Tobor // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - s. 7-8
  • Wydać, doręczyć, zawiadomić : dylematy na tle Ordynacji podatkowej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - s. 47-62
  • "Fanaberie" podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - s. 909-918
  • Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych gminy / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane. - Poznań : Wydawnictwo Wyższrej Szkoły Bankowej, 2010. - s. 75-87
  • Konstytucyjne gwarancje a ustawowe ograniczenia samodzielności finansowej gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. - Białystok : Temida 2, 2010. - s. 347-360
  • Ogólna charakterystyka danin niepodatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: System prawa finansowego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - s. 857-870
  • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej a ochrona praw podatnika / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. - s. 51-60
  • Specyficzne zasady rachunkowości, sprawozdawczości, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w sektorze finansów publicznych, w aspekcie charakterystyki specyfiki gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: System prawa finansowego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - s. 395-470
  • Windykacja pomocy publicznej udzielonej niezgodnie z zasadami Wspólnego Rynku przez samorządowe organy podatkowe na podstawie decyzji Komisji Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Opłaty samorządowe w Polsce : problemy praktyczne. - Białystok : Temida 2, 2010. - s. 118-131
  • Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - s. 387-406
  • Finansowa gospodarka komunalna w Polsce w latach 1918-1939 : uwarunkowania prawne i polityczne / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - s. 203-212
  • Gospodarka finansowa zakładów budżetowych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania własne gmin o charakterze użyteczności publicznej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Finanse lokalne : wybrane zagadnienia. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2009. - s. 47-58
  • Jeszcze raz na temat dowodów w postępowaniu podatkowym / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - s. 18-28
  • Konstytucyjne gwarancje samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - s. 31-42
  • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego w systemie kontroli finansów publicznych w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - s. 210-220
  • Ulgi i zwolnienia podatkowe jako formy pomocy publicznej udzielanej przez organy samorządowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2009. - s. 170-180
  • Województwo samorządowe a region : dylematy finansowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - s. 341-352
  • Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego" / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - s. 93-101
  • Gospodarka finansowa związku metropolitalnego : na przykładzie GZM z siedzibą w Katowicach / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. - s. 71-81
  • Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawach ulg podatkowych : wątpliwości na tle art. 233 par. 3 ordynacji podatkowej : Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Podatki i opłaty lokalne w praktyce. - Warszawa : Wydawnictwo Taxpress, 2008. - s. 127-137
  • Partnerstwo publiczno-prawne po trzech latach doświadczeń w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Danuta Kamińska // W: Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorzadu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym. - Warszawa : Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, 2008. - s. 49-58
  • Wadliwa legislacja przyczyną sporów w sprawach podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 2008. - s. 31-42
  • Źródła prawa finansowego : problemy legislacji finansowej : Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce : dorobek i kierunki rozwoju : księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - s. 85-93
  • "Złe prawo" barierą naprawy finansów samorządowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. - Lublin : KUL, 2007. - s. 199-210
  • Decyzje w sprawie zwrotu dotacji : wątpliwości na tle art. 190 ustawy o finansach publicznych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. - s. 363-374
  • Interpretacja przepisów prawa podatkowego jako instrument ochrony interesów podatnika / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych : Katowice, 2007. - s. 14-24
  • Zasada pewności opodatkowania w polskim prawie podatkowym / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - s. 33-40
  • Ochrona interesów przedsiębiorcy w świetle art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / Jadwiga Glumińska- Pawlic // W: Małe przedsiębiorstwa : bariery rozwoju i perspektywy ich przezwyciężenia. - Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006. - s. 109-119
  • Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja : wybrane problemy / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Działalność jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - s. 9-22
  • Polityka podatkowa organów gmin po akcesji do Unii Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorzadu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 2006. - s. 342-355
  • Udzielanie pomocy publicznej przez organy gmin / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza UNIMEX, 2006. - s. 408-418
  • Wybrane aspekty udzielania pomocy publicznej przez samorządowe organy podatkowe w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. - s. 57-66
  • Wybrane problemy stosowania prawa przez samorządowe organy podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Finansovoe pravotvorcestvo i pravoprimenenie w gosudarstvah Centralnoj i Vostocnoj Evropy : Materialy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii 16-17 sentabra 2006 g.. - Grodno : Grodenskij Gosudarstvennyj Universitet, 2006. - s. 43-47
  • Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego : wybrane aspekty / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Sanacja finansów publicznych w Polsce : aspekty prawne i ekonomiczne. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005. - s. 507-517
  • Finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - s. 79-92
  • Interpretacje prawa podatkowego przez samorządowe organy podatkowe / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - s. 135-142
  • New rules of responsibility for violation of public finanse discipline in Poland / Jadwiga Glumińska- Pawlic // W: Current questions of the efficincy of public finanse, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe : Kosice, August 30th-31st 2005. - Kosice : University in Kosice, 2005. - s. 23
  • Wiążące interpretacje prawa podatkowego w orzecznictwie samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Procedury podatkowe : gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. - s. 30-39
  • Wpływ zmian w ustawach o podatkach i opłatach samorządowych na poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Finanse samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005. - s. 35-50
  • "Urzędowe" interpretacje prawa podatkowego a orzecznictwo samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Polski system podatkowy : założenia a praktyka. - Lublin : Uniw. Marii Cuire-Skłodowskiej, 2004. - s. 474-479
  • Changes of rules of real property taxation in Poland / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: The problems of the financial law evolution in centraland Eastern Europe within the integration processes. - Vilnius-Białystok : Law University of Lithuania, 2004. - s. 38-76
  • Dochody jednostek samorządu terytorialnego de lege lata i de lege ferenda / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: System finansów samorządu terytorialnego. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2003. - s. 55-68
  • Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego a orzecznictwo samorządowych organów podatkowych / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Polski system podatkowy - założenia a praktyka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - s. 10
  • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (wybrane aspekty) / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego. - Opole : Wydaw. UO, 2002. - s. 63-74
  • Podatki i opłaty lokalne (wybrane problemy) / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków : sympozjum ogólnokrajowe Hydroprezentacje IV'2001, Ustroń 5-6 czerwca 2001r.materiały. - [Katowice : NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Wojewódzka, 2001]. - s. 69-82
  • Dochody województw po reformie ustrojowej w Polsce / Jadwiga Glumińska // W: Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków. - Kraków : Zakamycze, 2000. - s. 257-263
  • Finanse województwa samorządowego : (wybrane zagadnienia) / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza. - Katowice : UŚl., 2000. - s. 64-77
  • Budżet jednostki samorządu terytorialnego : (gminy, powiatu, województwa) / Jadwiga Glumińska // W: Poradnik radnego i pracownika samorządowego. - Katowice : Sejmik Samorządowy, 1999. - s. 35-65
  • Postępowanie podatkowe : zagadnienia wprowadzające / Jadwiga Glumińska // W: Szkolenie audytorów w systemie opodatkowania nieruchomości. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 1999. - s. 101-131
  • Podstawy prawne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w projektach reformy administracyjnej państwa / Jadwiga Glumińska // W: Gmina - Powiat - Województwo w systemie reformy samorządowej : funkcje - kompetencje - finanse. - Katowice : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1998. - s. 36-52
  • Sprawozdawczość budżetowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 rok. - Warszawa : Municipium, 1997. - s. 337-346
  • Wpływ zmian legislacyjnych // W: Problemy finansów samorządu terytorialnego. - Toruń : Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, 1997. -
  • Sprawozdawczość budżetowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 rok. - Warszawa : Municipium, 1995. - s. 267-275
  • Sprawozdawczość budżetowa / Jadwiga Glumińska-Pawlic // W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 rok. - Warszawa : Municipium, 1995. - s. 219-228
  • Grafiki do stron