Zmiana rozmiaru tekstu:

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

Opłata rekrutacyjna:

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłatę rekrutacyjną:

 1. Na kierunki studiów : realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, arteterapia - w wysokości 150 złotych.
 2. Na pozostałe kierunki studiów na których postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez wydziałową komisję rekrutacyjną ( WKR) niewymienione w pkt. 1 - w wysokości 85 złotych.
 3. Na kierunki na których postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów - w wysokości 50 złotych.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - w wysokości 1 złoty za jeden wybrany kierunek studiów.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (dotyczy cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności oraz na zasadach bez odpłatności  i świadczeń stypendialnych w ramach programu tzw. bezpłatnych miejsc) - wnoszą opłatę w wysokości 100 euro za jeden wybrany kierunek studiów

Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/ specjalności  niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku / specjalności  bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się z nieopłaconego kierunku / specjalności  jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów.

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny 26 cyfrowy numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostatnie jedenaście cyfr numeru rachunku to numer PESEL kandydata.

Termin wniesienia opłaty:

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Opłaty wniesione w ostatnim dniu rejestracji na kierunku oraz w dniach wcześniejszych, powinny być zaksięgowane na koncie kandydata w IRK najpóżniej na dzień przed ogłoszeniem wyników,  a na kierunku z egzaminami , najpóźniej na dzień przed egzaminem.

Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji na wybranym kierunku są traktowane jako opłaty wniesione w terminie.

Zaleca się, aby wpłaty – szczególnie w ostatnich dniach rejestracji na kierunku – dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

System pobiera informację o wpłacie dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym rachunku kandydata w banku a następnie pojawia się ona na koncie kandydata w Systemie IRK. Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest Systemie IRK w terminie ok. 3-4 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 08 lipca 2016 r. poniżej w załączeniu znajduje się tabela opłat za usługi edukacyjne.

 Do pobrania:tabela opłat ♥

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

a) do 5 października za semestr zimowy,

b) do 5 marca za semestr letni;

Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, natomiast jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

 

Zmiana dotycząca wysokości opłaty za powtarzanie modułu

W roku akademickim 2016/2017 opłata za powtarzanie modułu wynosi 400 zł.

 

Bardzo ważny komunikat

Studentowi, który nie ureguluje w odpowiednim terminie opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty związane z tokiem studiów doręczy się pocztą za potwierdzeniem zwrotnym wezwanie do zapłaty.

Warunkiem otrzymania pozytywnych decyzji związanych z tokiem studiów (zgoda na awans, powtarzanie semestru, reaktywacja) jest uregulowanie opłat za studia.
Rozliczaniem środków finansowych studentów zajmuje się Księgowość Studencka w pokoju numer 33 na Wydziale Prawa i Administracji. Tam też każdy student otrzyma potwierdzenie o niezaleganiu z opłatami za czesne.

 

Opłaty za legitymację i indeks:

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł oraz za indeks w wysokości 4,00 zł  (razem 21,00 zł )

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta logując się w Systemie USOSweb.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia (czyli przyniesienia dokumentów do dziekanatu).

Numer konta dostępny jest w zakładce "Moduły dodatkowe" --> "konta bankowe".
Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK.

Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega ono likwidacji.

 Opłaty za wydanie innych dokumentów związanych z tokiem studiów:

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie niżej wymienionych dokumentów:

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł,
 • za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - 17 zł,
 • za wydanie indeksu – 4 zł,
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
 • za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł,
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 

 

Opłaty za studia - informacja dla cudzoziemców:

W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Śląski oferuje obywatelom państw nienależących do Unii Europejskiej ponad 260 bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim.

Kandydat przyjęty na bezpłatne miejsce, nie będzie płacił czesnego za studia. Nie będzie mógł jednak otrzymać żadnego stypendium z uczelni. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam.

Cudzoziemcy pochodzący z krajów nienależących do Unii Europejskiej mogą podejmować studia na zasadzie odpłatności. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach jednolitych magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim oraz językach obcych wnoszą opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2016 r.

Poniżej znajduje się tabela opłat za usługi edukacyjne w cyklach rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

Do pobrania: Tabela Opłat

 


Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Wysokość opłat za usługi edukacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2015 r. poniżej w załączeniu znajduje się tabela opłat za usługi edukacyjne.

Do pobrania:Wysokość opłat za usługi edukacyjne - rok akademicki 2015/2016

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

a) do 5 października za semestr zimowy,

b) do 5 marca za semestr letni;

Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, natomiast jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

Opłaty za legitymację i indeks

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł oraz za indeks w wysokości 4,00 zł  (razem 21,00 zł )

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta logując się w Systemie USOSweb.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia (czyli przyniesienia dokumentów do dziekanatu) ).

Numer konta dostępny jest w zakładce "Moduły dodatkowe" --> "konta bankowe".
Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK. Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega ono likwidacji.

 Opłaty za wydanie dokumentów

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie niżej wymienionych dokumentów:

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł,
 • za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - 17 zł,
 • za wydanie indeksu – 4 zł,
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
 • za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł,
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł

 


 

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Zarządzeniem nr 137 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 poniżej w załączeniu znajduje się tabela opłat za usługi udukacyjne.

Do pobrania:oplaty_za_uslugi_edukacyjne.xlsx

Student może wnieść opłatę za usługi edukacyjne w całości w następujących terminach:

a) do 5 października za semestr zimowy,

b) do 5 marca za semestr letni;

 Opłata wnoszona w całości jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że student wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata ratalna powinna być wniesiona w następujących terminach:

2) opłatę w trzech częściach:

a) za semestr zimowy:

— do 15 października pierwsza część,

— do 15 listopada druga część,

— do 15 grudnia trzecia część,

b) za semestr letni:

— do 15 marca pierwsza część,

— do 15 kwietnia druga część,

— do 15 maja trzecia część.

Należy pamiętać, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Uczelni.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015  - Informacja dla cudzoziemców

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na Uniwersytecie Śląskim na zasadach odpłatności wnoszą opłaty w wysokości zróżnicowanej od podjetej formy kształcenia. W pierwszym roku nauki obowiązują opłaty podwyższone o 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów. Na studiach pierwszego stopnia, w tym studiach inżynierskich,
studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązuje opłata w wysokości 2000 euro.

Wysokość opłaty za kursy dokształcające i studenckie praktyki zawodowe wynosi 3000 euro, a  za kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim - 2000 euro.

Opłaty za usługi edukacyjne powinny zostać wniesione przez cudzoziemca jednorazowo, za cały rok z góry, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub przystąpienia do egzaminu wstępnego.
Opłatę za usługi edukacyjne cudzoziemiec wnosi na indywidualne konto studenta Uniwersytetu, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
 W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek cudzoziemca, Rektor może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w dwóch równych ratach semestralnych, w następujących terminach:
1) pierwsza rata do 30 września;
2) druga rata do 15 lutego.


 

W związku z nowymi wytycznymi w sprawie naliczania studentom opłat za usługi edukacyjne pojawiła się konieczność wyjaśnienia studentom kwestii spornych oraz budzących wątpliwości.

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach § 21 ust. 5: Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego semestru. Zgodnie z treścią tego przepisu, niezależnie od tego, czy student uzyskał zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz czy zdał wszystkie egzaminy, ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach następnego semestru oraz uiszczenia opłaty za ten semestr.

Obowiązek Uczelni, wynikający z Umowy, polega na świadczeniu usług edukacyjnych oraz pozostawaniu w gotowości do ich świadczenia. Obowiązek ten obejmuje nie tylko prowadzenie zajęć, wykładów i seminariów, ale także egzaminowanie i pozostawanie do dyspozycji studentów w czasie konsultacji i dyżurów.

Student podpisując Umowę w sprawie warunków odpłatności za studia zobowiązuje się zgodnie z § 6 ust. 1 uiścić ustaloną przez Rektora opłatę za każdy semestr, za świadczoną przez Uczelnię usługę edukacyjną. Jeśli student nie uzyskał wpisu na kolejny semestr, opłata ta jest naliczana proporcjonalnie do dnia uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3 oraz decyzji o skierowaniu na powtarzanie semestru. Do tego bowiem momentu student ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zajęciach i korzystania ze świadczeń Uczelni.

W przypadku rezygnacji ze studiów po semestrze student powinien zgłosić rezygnację przed rozpoczęciem następnego semestru. Brak takiego zgłoszenia skutkuje opłatą za następny semestr, naliczaną według wskazanych wyżej zasad.

 


 

Wnioski o wystawienie faktury VAT

Na podstawie Art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) Uczelnia jest zobowiązana na  wniosek studenta wystawić mu fakturę VAT za usługi edukacyjne. Wnioski do pobrania znajdują się poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić do Księgowości Studenckiej pod numer telefonu: 32 359 20 63.

Księgowość Studencka
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11b pok.33
40-007 Katowice
tel. 32 359 2063

Do pobrania: wniosek o wystawienie faktury.

 


 

Informacja dotycząca przyznawania ulg w czesnym

            Zgodnie z uchwałą nr 328 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich § 7 ust. 1: Student może złożyć, nie później niż do dnia 30 października w semestrze zimowym i do dnia 15 marca w semestrze letnim, wniosek o zwolnienie go z opłat, za świadczone usługi edukacyjne. 
           Zgodnie z treścią uchwały student może uzyskać częściową ulgę w czesnym po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w dziekanacie swoich studiów niestacjonarnych. W przypadku, gdy powodem ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne,jest trudna sytuacja materialna studenta wynikająca z okoliczności losowych, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.
             Na podstawie § 7 ust. 2  pkt. 2 i 3 uchwały student może również wnioskować o przyznanie mu ulgi w czesnym w przypadku:

2) uzyskania przez studenta średniej z przebiegu studiów nie niższej niż 4,8;

3) uczestniczenia przez studenta w międzynarodowych programach stypendialnych.

            Studenci, przyjęci na pierwszy rok studiów, dla których proces rekrutacji zakończył się po dniu 30 października w przypadku semestru zimowego oraz po dniu 15 marca, w przypadku semestru letniego, składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia.

 

Ulgi w czesnym dla cudzoziemców

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) Rektor na wniosek cudzoziemca podejmującego kształcenie na zasadach odpłatności, może obniżyć wysokość opłaty  lub zwolnić z niej całkowicie w przypadku:
1) udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, lub
2) podjęcia przez cudzoziemca drugiego kierunku studiów lub innej odpłatnej formy kształcenia w Uniwersytecie Śląskim.

            Każdy student (dotyczy również cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności) ubiegający się o częściowe zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne jest zobowiązany dołączyć do wniosku pisemne Oświadczenie studenta potrzebne do przygotowania informacji PIT.

Poniżej znajdują się potrzebne do wypełnienia wnioski.