Zmiana rozmiaru tekstu:

Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

Uchwała z dnia 2017-04-25 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2017/2018.

Czas trwania i zakres studiów

Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 i nie dłużej niż 4 lata i obejmują swym zakresem szeroko pojęty termin prawo.

System studiów

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne.

Odpłatność na niestacjonarnych studiach doktoranckich

I-VIII semestr 3 277,50 zł (ratalnie 3450 zł)

Warunki przyjęcia

Wymagane jest magisterium z zakresu prawa. Absolwenci innych kierunków posiadający tytuł magistra zobowiązani są do złożenia do momentu otwarcia przewodu doktorskiego sześciu egzaminów uzupełniających zaproponowanych przez opiekuna naukowego i zatwierdzonych przez Kierownika Studiów Doktoranckich.

Informujemy jednocześnie, że obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów, która odbywa się za pomocą centralnego systemu Uniwersytetu Śląskiego, pod adresem: irk.us.edu.pl

Ilość miejsc na studiach stacjonarnych:      22 (konkurs)

Ilość miejsc na studiach niestacjonarnych:  22

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne:

a) ocena na dyplomie co najmniej dobra (0÷3 punktów):

 • ocena dostateczna i dostateczna plus – 0 punktów,
 • ocena dobra – 1 punkt,
 • ocena dobra plus – 2 punkty,
 • ocena bardzo dobra – 3 punkty,

b) znajomość języków obcych – (1÷3 punktów):

 • brak znajomości – 0 punktów,
 • znajomość deklarowana – 1 pkt,
 • znajomość potwierdzona certyfikatem zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – 3 punkty,

c) działalność naukowa potwierdzona przez Kierownika (0÷5 punktów):

 • Kierownik Katedry po otrzymaniu dokumentów kandydata określa liczbę punktów jaka zostanie mu przyznana,

d) rozmowa kwalifikacyjna (0÷10 punktów):

 • rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie ogólną wiedzę prawniczą oraz wiedzę kandydata z zakresu tej dyscypliny prawa jakiej dotyczyć będzie rozprawa doktorska.

 

Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego pozycji na liście rankingowej. Uzyskanie zerowej punktacji w pozycji a), b) lub d) dyskwalifikuje kandydata.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje liczba publikacji naukowych (przy zastosowaniu punktacji: 1 publikacja – 1 punkt), a w dalszej kolejności liczba wystąpień publicznych podczas konferencji naukowych.

Wymagane dokumenty (na dole strony):

 • Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • Podanie o przyjęcie na studia stacjonarne skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z oświadczeniem opiekuna naukowego,
 • Podanie o przyjęcie na studia niestacjonarne skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z oświadczeniem opiekuna naukowego,
 • wykaz osiągnięć naukowych,
 • odpis dyplomu,
 • 2 jednakowe zdjęcia (formatu dyplomowego), zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • 1 kolorowe zdjęcie, zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  w formacie elektronicznym (płyta CD) nie przekraczające 50 KB. Zdjęcie winno mieć proporcje boków 2*2,5 przy minimalnym rozmiarze 300 * 375 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • biała wiązana teczka opisana wg wzoru,
 • formularz zgłoszeniowy wydrukowany z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów pod adresem: irk.us.edu.pl

Dokumenty prosimy wypełniać elektronicznie.

Termin składania podań 1 czerwca 2017 r. – 30 czerwca 2017 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna: odbędzie się w dniach 18-22 września 2017 r. – szczegółowe informacje będą dostępne na stronie http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/studia-doktoranckie

Studia doktoranckie rozpoczynają się wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, z dniem 1 października.

Wszystkie opłaty dokonywane po uzyskaniu decyzji o przyjęciu (legitymacja 17zł i opłaty semestralne), wnoszone są na konto indywidualne wygenerowane przez Doktoranta.