Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Niestacjonarna II Stopnia - zasady kwalifikacji

 

 

Zasady kwalifikacji - ogólne

Kandydaci zostają zakwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia po kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, poprzez utworzenie indywidualnego konta kandydata i zapisują się na wybrane kierunki studiów oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane w trakcie rejestracji. Kandydat może wskazać więcej niż jeden kierunek studiów.

Po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej należy wydrukować ankietę i wraz z kompletem dokumentów należy  zgłosić się osobiście do Dziekanatu w celu złożenia dokumentów i odbioru decyzji o przyjęciu na studia. 

Dokumenty należy dostarczyć w terminie.

Dokumenty kandydaci zobowiązani są złożyć osobiście w białej wiązanej teczce.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są dokumenty:

  • formularz  ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu;
  • kopię świadectwa dojrzałości, albo dyplomu IB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu - jeśli nie zostały złożone na wczesniejszych etapach postepowania rekrutacyjnego
  • kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego,
  • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK na swoje indywidualne konto;
  • studenci ubiegający się o przyjęcie na studia na drugim kierunku od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie o odbywaniu studiów z właściwego dziekanatu oraz kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez dziekana wydziału, na którym studiują — dotyczy to tylko studentów Uniwersytetu Śląskiego; kandydaci studiujący w innych uczelniach przedkładają kopię świadectwa dojrzałości  po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
     

Opłaty:

Czesne za I semestr: płatne w ratach 2400 zł ( 3 raty ), płatne jednorazowo 2250 zł.

Opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na numer konta.