Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Niestacjonarna I Stopnia - zasady kwalifikacji

 

Zasady kwalifikacji:

Kandydaci zostają zakwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) poprzez utworzenie indywidualnego konta kandydata w terminie i uiszczają opłatę rekrutacyjną  na wygenerowane konto w systemie IRK.

Po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej należy wydrukować ankietę i wraz z kompletem dokumentów należy zgłosić się osobiście do Dziekanatu w celu złożenia dokumentów i odbioru decyzji o przyjęciu na studia w terminie.

 Dokumenty kandydaci zobowiązani są złożyć osobiście.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są dokumenty:

Dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce:

  • formularz  ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu;
  • kopię świadectwa dojrzałości, albo dyplomu IB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu - jeśli nie zostały złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego
  • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK na swoje indywidualne konto;
  • studenci ubiegający się o przyjęcie na studia na drugim kierunku od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie o odbywaniu studiów z właściwego dziekanatu oraz kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez dziekana wydziału, na którym studiują — dotyczy to tylko studentów Uniwersytetu Śląskiego; kandydaci studiujący w innych uczelniach przedkładają kopię świadectwa dojrzałości  po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,

Opłaty:

Czesne za I semestr  wynosi : płatne w ratach 2250 zł ( 3 raty ), płatne jednorazowo 2100 zł.

Opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na numer konta wygenerowany z następującej strony Opłatę należy wnosić po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na numer konta.
 

Ubezpieczenia NNW:

INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

NA ROK AKADEMICKI. 2017/2018  (01.10.2017 – 30.09.2018)

SUMA UBEZPIECZENIA - (zostanie podana w późniejszym czasie)

SKŁADKA  na rok - (zostanie podana w późniejszym czasie)

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O WPŁACANIE SKŁADEK W DZIEKANACIE

Co zawiera ubezpieczenie NNW?
Pełną ochronę przez 24 godziny na dobę zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała, śmierci ubezpieczonego. Śmierci w przypadku zachorowania na sepsę. Świadczenie w przypadku zgonu rodzica ubezpieczonego. Assistance na terytorium RP.