Zmiana rozmiaru tekstu:

Indywidualny numer konta bankowego: http://student.us.edu.pl/node/146

_______________________________________________________________________________________

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - 17 zł

Za wydanie duplikatu legitymacji elektronicznej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału (legitymacja 25,50 zł).

____________________________________________________________________________________________

DOKTORANCI PRZYJĘCI OD ROKU AK. 2017/18

Opłaty za studia doktoranckie

 • I rok - 3 277,50,-/sem.
 • II rok - 3 277,50,-/sem.
 • III rok - 3 277,50,-/sem.
 • IV rok - 3 277,50,-/sem.

Terminy wnoszenia opłat:

 • za semestr zimowy do 5 października danego roku,
 • za semestr letni do 5 marca danego roku.

Wszystkie wpłaty, które znajdą się na koncie Uniwersytetu  po upływie w/w terminów będą traktowane jak opłaty ratalne (3450,- zł).

W przypadku wpłat ratalnych opłaty są wnoszone w następujących terminach i kwotach:

Za semestr zimowy:

 • 1138,50 zł - do 15 października,
 • 1138,50 zł - do 15 listopada,
 • 1173,00 zł - do 15 grudnia.

Za semestr letni:

 • 1138,50 zł - do 15 marca
 • 1138,50 zł - do 15 kwietnia
 • 1173,00 zł - do 15 maja.

________________________________________________________________________________________________

DOKTORANCI PRZYJĘCI DO 2016/2017

Opłaty za studia doktoranckie

 • I rok - 2508,-/sem.
 • II rok - 2508,-/sem.
 • III rok - 2508,-/sem.
 • IV rok - 2802,50/sem.

Terminy wnoszenia opłat:

 • za semestr zimowy do 5 października danego roku,
 • za semestr letni do 5 marca danego roku.

Wszystkie wpłaty, które znajdą się na koncie Uniwersytetu  po upływie w/w terminów będą traktowane jak opłaty ratalne (I-VI sem. 2640 zł, VII-VIII sem. 2950 zł).

W przypadku wpłat ratalnych opłaty są wnoszone w następujących terminach i kwotach (I-VI sem.):

Za semestr zimowy:

 • 871,20 zł - do 15 października,
 • 871,20 zł - do 15 listopada,
 • 897,60 zł - do 15 grudnia.

Za semestr letni:

 • 871,20 zł - do 15 marca
 • 871,20 zł - do 15 kwietnia
 • 897,60 zł - do 15 maja.

_____________________________________________________________________________________________

 

Podanie o częściowe umorzenie opłaty.

Do podania o częściowe umorzenie opłaty dołącza się oświadczenie

W przypadku składania podania o umorzenie z tytułu trudnej sytuacji materialnej składa się zaświadczenie o zarobkach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie, lub jedynie doktoranta, jednak tylko w sytuacji jeżeli sam prowadzi gospodarstwo domowe, co potwierdza stosownym oświadczeniem pisemnym.  Należy przedłożyć zaświadczenie dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne.

Zgodnie z Uchwałą Senatu UŚ nr 157/2012 osobom, które otrzymają umorzenie części opłaty zostanie wystawiony PIT-8C .

 

Terminy składania podań o umorzenie części opłaty:

 • za semestr zimowy - do 30 października
 • za semestr letni - do 27 stycznia

 

Odpłatność na studia

Jest regulowana następującymi aktami prawnymi Uniwersytetu Śląskiego:

 ____________________________________________________________________________________

Odpłatność za przewód doktorski

Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 2013-02-13 Rektora UŚ w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.

ZARZĄDZENIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.us.edu.pl (pozycja: PRAWO-ZARZĄDZENIA REKTORA)