Zmiana rozmiaru tekstu:

Granty (z)realizowane

 

TENLAW 

Na WPiA do 2015 realizowano projekt Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe (www.tenlaw.uni-bremen.de) finansowany ze środków 7 PR UE, w którym WPiA był partnerem (kierownik M.Habdas). Projekt dotyczył prawa lokatorskiego i polityki mieszkaniowej w ujęciu międzynarodowym państw członkowskich UE, a także wybranych państw europejskich niebędących członkami UE. Projekt stanowił próbę kompleksowego przedstawienia regulacji z zakresu prawa lokatorskiego w kontekście międzynarodowym i prawnoporównawczym. Analiza prawna dokonywana była zarówno w kontekście socjologicznym jak i urbanistycznym. Wszystkie materiały opracowane zostały w języku angielskim. Zawierają one informacje z zakresu prawa lokatorskiego, polityki mieszkaniowej, socjologii, ekonomii i urbanistyki.

 

CLOSE THE DEAL, FEEL THE GAP

(JUST/2013/PROG/AG/4890/GE)

Dofinansowanie z UE: 62 632 euro – program PROGRESS

http://www.fillthegap.eu/

http://www.fillthegap.eu/sites/default/files/attachment/product/Guidelines%20for%20the%20social%20partners.pdf

Kierownik: Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (WPiA). Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej (w ramach Progress Programme), pt. „Close the Deal – fill the Gap”, którego zasadniczym celem było dokonanie oceny wpływu czynnika społecznego na redukcję różnic w wynagrodzeniach, a także decentralizacji procesu negocjowania płac na zjawisko Gender Pay Gap (różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn). Ze strony polskiej projektem kieruje prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk. W 2016 r., w ramach projektu odbyło się m.in. pięć roboczych spotkań.. W przygotowaniu znajduje się praca zbiorowa podsumowująca rezultaty projektu nakładem prestiżowego Wydawnictwa Routledge

Projekt miał charakter interdyscyplinarny, zaangażowani w niego byli pracownicy dwóch katedr WPiA i pracownik WNS, jako ekspert ekonomista. Badania były prowadzone przez pięciu partnerów z trzech krajów – Queen Mary and Westfield College - Univerisity of London, University of Western England – Bristol, Uniwersytet Śląski oraz Instituto di Ricerche Economiche e Sociali, Uniwersytet w Weronie (kooardynator). Projekt stanowił analizę procesów decyzyjnych w zakresie wyrównywania różnic (luk) w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn (tzw. Gender Pay Gap – GPG). Zbadano także różnego typu czynniki społeczne na redukcję różnic w wynagrodzeniach oraz wpływu decentralizacji procesu negocjowania płac na zjawisko GPG. O jego nowatorskim charakterze świadczy metodologia. W przypadku badań UŚ, oprócz tradycyjnej analizy stanu prawnego, dokonano analizy studiów przypadków 1) w międzynarodowej firmie spedycyjnej; 2) w uczelni wyższej; 3) w układach zbiorowych pracy (115 układów zawartych głównie w przedsiębiorstwach przemysłu ciężkiego). Pomimo wyboru tak różnorodnych sektorów, projekt wskazał w każdym przypadku na istnienie luki płacowej, a przede wszystkim odkrył wspólne czynniki mające wpływ na jej powstawanie.

Jest to projekt o istotnym znaczeniu społecznym. Przy analizie przypadków (study cases) uczestnicy projektu współpracowali z trzema krajowymi związkami zawodowymi i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, a na szczeblu europejskim z European Trade Union Confederation (ETUC).

Praktyczne efekty projektu: W  ramach projektu opracowano komplet wytycznych dla związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, które biorą udział w negocjacjach i realizują politykę płacową. Opracowane wytyczne dla związków zawodowych są pierwszym w Polsce narzędziem, które ukierunkowuje negocjujących na wyrównanie różnic w płacach kobiet i mężczyzn. Wytyczne w języku angielskim, włoskim, polskim, niemieckim i francuskim są dostępne na:

http://www.fillthegap.eu/content/closing-gap-brochure-leaflet-and-final-conferences-programmes

Projektem w kontekście kariery naukowej kobiet zainteresowało się MNISW w związku z opracowywaniem ustawy 2.0. Zespół projektowy przesłał do Ministerstwa stosowne rekomendacje de lege ferenda. Te same rekomendacje skierowano do Krajowej Sekcji Nauki ZZ „Solidarność”.

 

Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy opozycja? 

Zespół badawczy WPiA pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nawiązał współpracę bilateralną z zespołem badawczym z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osnabrück. W latach 2014-2016 realizowano projekt międzynarodowy „Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy opozycja?” współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki

Efektem realizacji projektu były m.in. działania o charakterze naukowym, w postaci międzynarodowych konferencji naukowych, podczas których prelegenci przedstawiali wystąpienia na wskazane tematy oraz monografia. Wszystkie materiały opracowane zostały w języku angielskim. Realizacja zadania wiązała się z badaniami nad postępującym procesem europeizacji prawa prywatnego w zakresie prawa umów, spowodowanym aktywnością legislacyjną UE i analizą wykładni prawa na przykładzie orzeczeń sądów polskich i niemieckich. Celem realizacji projektu była analiza szeregu kwestii tak o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, związanych z równoległym funkcjonowaniem dwóch zasadniczych kierunków europeizacji prawa w Unii Europejskiej: kierunku wyznaczonego poprzez projekty aktów ujednolicających regulacje prawa umów we wszystkich państwach członkowskich, a z drugiej strony - rozważenie powodzenia inicjatyw europeizacji prawa na poziomie bilateralnym. W trakcie badań projektowych wykorzystano innowacyjną metodę, oprócz tradycyjnej analizy stanu prawnego, dokonano analizy studiów przypadków na podstawie wybranych orzeczeń. Projekt ma znaczenie nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne. Gdy chodzi o wymiar teoretyczny, projekty aktów europeizacji prawa umów, w szczególności CESL, mogą być analizowane jako tzw. best solution i uwieńczenie unifikacji europejskiego prawa prywatnego w zakresie, które regulują.

Celem praktycznym projektu było upowszechnienie w środowisku prawniczym, w tym wśród uczestników transgranicznych stosunków umownych, w szczególności z udziałem konsumentów oraz przedsiębiorców zakresu oddziaływania instrumentów prawa unijnego na prawo polskie. Projekt jest odpowiedzią na problem stosowania prawa w wybranych sferach obrotu transgranicznego oraz opracowanie wskazań dla sądów wykorzystujących akty przy wykładni prawa unijnego, prawa krajowego, będącego wyrazem dostosowania prawa krajowego do prawa UE oraz w ramach materialnoprawnego wskazania prawa.

Zespół projektowy uwzględnił stosowne rekomendacje de lege ferenda, zwłaszcza w kontekście prac na nową kodyfikacja prawa cywilnego, które przedstawił poszczególnym zespołom.

Jego celem długofalowym jest analiza wpływu kierunków europeizacji prawa umów na obrót gospodarczy oraz podwyższenie standardów ochrony uczestników obrotu międzynarodowego poprzez wypracowanie innowacyjnego sposobu analizy zbliżonych problemów bilateralnych.

 

Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech 

Międzynarodowy projekt badawczy "Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech", współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, realizowany jest przez pracowników Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz niemieckich pracowników naukowych Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra w Erlangen – Norymberdze (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg). Kierownikiem zespołu jest dr hab. prof.UŚ Joanna Jagoda

.

REDIAL

Profesor B. Mikołajczyk jako członek sieci naukowej Odysseus brała udział w projekcie REDIAL – Return Directive Dialogue - http://euredial.eu/#.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską I koordynowany przez and Migration Policy Centre w współpracy Centre for Judicial Cooperation (CJC) w zakresie implementacji i stosowania przez sądy dyrektywy Rady i Parlamentu UE dotyczącej powrotów nielegalnym imigrantów(2008/115/EC).

W projekcie uczestniczyli naukowcy sędziowie orzekający w sprawach migracyjnych z 25 państw UE. Praca polegała na analizie prawa krajowego, a przede wszystkim na stworzeniu bazy danych zawierającej decyzje i wyroki sądów w sprawach dotyczących wydalania nielegalnie przebywających cudzoziemców.

Projekt miał więc wymiar naukowy i praktyczny. Stworzona baza danych (wraz z wyszukiwarką) jest użytecznym narzędziem dla sędziów krajowych, straży granicznej, służb imigracyjnych i policji w całej Europie http://euredial.eu/national-caselaw/