Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo Studenci!

  1. Studenta UŚ obowiązuje Regulamin Studiów z którym możecie się Państwo zapoznać http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-studiow-2017

Rytm życia studenckiego wyznaczony jest datami roku akademickiego oraz sesji i znajdziecie go państwo w organizacji roku akademickiego

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-392017, poszczególne terminy egzaminów będą się dla Państwa ukazywały na naszej stronie internetowej www.wpia.us.edu.pl w zakładce "Egzaminy".

  1. Studenci Administracji na I semestrze logują się na język obcy wybierając 1 z 4 języków: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski. Pełną informację o logowaniu na lektoraty można znaleźć pod adresem http://el2.us.edu.pl/spnjo/ . Na I semestrze Studenci są zobowiązani do zaliczenia obowiązkowego szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP, terminy tych szkoleń również zostaną Państwu podane na stronie internetowej w zakładce "Ogłoszenia".

Od semestru IV logują się Państwo na seminarium, na którym pisze się pracę dyplomową i przystępuje do obrony pracy licencjackiej.

Na poszczególnych semestrach wybierają Państwo wykłady wykształcenia ogólnego i wykłady do wyboru zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

W trakcie toku studiów Studenci Administracji są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze 75 godzin.

  1. Zajęcia dla Państwa będą się odbywały co dwa tygodnie w godzinach od 8.15 -19.40 w budynku przy ulicy Bankowej 11B. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie się znajdował na stronie www.wpia.us.edu.pl w zakładce "Plany Zajęć", natomiast wszelkie ogłoszenia pod kierunkiem Administracja I Stopnia Studia Niestacjonarne w zakładce "Ogłoszenia".
  1. Każdy student UŚ posiada konto w USOSweb, zalogować się do konta można poprzez stronę WPIA w zakładce "USOSweb" wpisując swój nr PESEL i hasło z systemu IRK - logowania można dokonać najwcześniej 7 dni po złożeniu dokumentów w Dziekanacie.
  1. Zgodnie z Uchwałą Senatu Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty czesnego za semestr zimowy w terminie: do 5 października 2017 roku w wysokości 2200 zł - opłata jednorazowa lub 2350 zł - płatna w 3 ratach I -15.10.2017 roku, II - 15.11.2017 roku, III - 15.12.2017 roku.

Natomiast za semestr letni opłatę jednorazową należy uiścić do 1 marca 2018 roku, a raty w terminie I - 15.03.2018 rok, II - 15.04.2018 rok, III - 15.05.2018 rok.

Opłaty za usługi edukacyjne  należy wpłacać na indywidualne konta studenckie. 

Numer konta dostępny jest w systemie USOSweb w zakładce "Moduły dodatkowe" --> "konta bankowe". Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont w zależności od liczby wydziałów.

Nr telefonu do Księgowości Studenckiej: (032) 359 20 63.

  1. W miesiącu październiku zostaną Państwu rozdane indeksy, legitymacje studenckie oraz umowy finansowe w sprawie warunków odpłatności za studia do podpisu , o dokładnym terminie wręczenia tych dokumentów zostaniecie Państwo poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

Opłatę za indeks w wysokości 4 zł i za legitymację studencką 17 zł, uiszczacie Państwo w miesiącu wrześniu na swoje konto indywidualne.

  1. Studenci UŚ mogą ubiegać się o stypendia: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Rektora za wyniki w nauce. Stypendium Rektora przyznawane jest od II roku studiów na wniosek Studenta. Wszelkie sprawy stypendialne załatwiają Państwo w Dziekanacie Spraw Stypendialnych i Socjalnych, który znajduje się przy ulicy Bankowej 11B p.33 nr tel: (032) 359 21 49.
  1. Informujemy Państwa, iż istnieje możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2017/2018 okres ubezpieczenia to od 01.10.2017 do 30.09.2018 roku.

Suma ubezpieczenia – 20.000zł

Wysokość składki wynosi około 55 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o wpłacanie składek w Dziekanacie w terminie do 30 listopada 2017 roku. Ubezpieczenie NNW zawiera pełną ochronę przez 24 godziny na dobę zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała, śmierci ubezpieczonego. Śmierci w przypadku zachorowania na sepsę. Świadczenie w przypadku zgonu rodzica ubezpieczonego. Assistance na terytorium RP.

  1. Dziekanat Państwa znajduje się przy ulicy Bankowej 11B p.1.25.

Czynny jest w godzinach: poniedziałek - 12.00 - 17.00,

wtorek, środa, czwartek od 12.00 do 15.30.

piątek - nieczynny.

W soboty zjazdowe, czyli w soboty, kiedy maja Państwo zajęcia Dziekanat jest czynny od 8.00 - 13.00. Nr telefonu: (032) 359 20 67 , (032) 359 15 95.