Zmiana rozmiaru tekstu:

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora.

Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie i zbindowany oraz zawierać wszystkie załączniki do pracy, które sporządzone są w formie pisemnej.

Jeżeli praca dyplomowa obejmuje załączniki w formie innej niż pisemna, student załącza do pracy płytę CD zawierającą te załączniki. Dodatkowo student składa po jednym egzemplarzu pracy dla promotora i recenzenta, jeśli życzą sobie otrzymania jej w wersji drukowanej.

Pracę wraz z indeksem należy dostarczyć 7 dni przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego/magisterskiego.

2.Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ nr 22/2012 student jest zobowiązany do wypełnienia online w systemie USOS Web Deklaracji przystąpienia do bazy absolwentów http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-222012. Wypełnioną deklarację należy wydrukować i dołączyć do pracy licencjackiej/magisterskiej.

  1. Przy składaniu pracy dyplomowej w Dziekanacie, należy przedstawić potwierdzenie, , że wszystkie należności finansowe studenta zostały uregulowane. W tym celu należy się zgłosić do pokoju 33 (parter) Bankowa 11b.
  1. Na obronę należy się zgłosić 30 minut przed planowaną godziną obrony i posiadać przy sobie legitymację studencką.
  1. Do dyplomu należy przygotować fotografie o wymiarach 4,5x6,5 cm w ilości 4 sztuk. Istnieje możliwość złożenia podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym, podanie takie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od egzaminu dyplomowego oraz dołączyć 1 fotografie. Odpis wydany w języku obcym kosztuje dodatkowo 40 zł.
  1. Opłatę za dyplom w kwocie 60 zł należy dokonać na indywidualne konto studenta.