Zmiana rozmiaru tekstu:

Konkursy OPUS, PRELUDIUM, DAINA NCN NABÓR OD !% WRZEŚNIA

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 14, Preludium 14 i Daina 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl

OPUS 14 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 14 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.Ogłoszenie konkursu Opus 14 na stronie NCN

PRELUDIUM 14 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

  • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 14 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

 W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Ogłoszenie konkursu Preludium 14 na stronie NCN

 

DAINA 1 - Konkurs na projekty badawcze  realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego (osoba przynajmniej z doktoratem) oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.Projekty zgłaszane do konkursu Daina 1 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a ich budżet na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejszy niż 150 000 zł
Ogłoszenie konkursu Daina 1 na stronie NCN

Stypendia FNP dla młodych naukowców

Od połowy września 2017 r. do 31 października 2017 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł. Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku Fundacja przyznaje do 100 rocznych stypendiów. 

Harmonogram projektów i konkursów wrzesień 2017

http://www.granty-na-badania.com/2017/08/wykaz-konkursow-na-granty-i-stypendia.html#more

 

Konkurs na pracę naukową z z zakresu prawa sądowego

Do 31 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach pierwszej edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego. Pula nagród w konkursie wynosi 29 000 zł.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do autorów prac doktorskich i prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra.

 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł lub płatny staż w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł;
  • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 6 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

 

Strona internetowa konkursu na prace naukowe z prawa sądowego

Studia doktoranckie EUI Florencja

Od 2 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w European University Institute we Florencji. Nabór zgłoszeń kierowany jest do osób, które chcą podjąć studia doktoranckie z ekonomii, historii, prawa i nauk społecznych i politycznych. Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendium w wysokości 1 250 euro miesięcznie.

 Osoby przyjęte na studia będą miały także zapewniony ewentualny dodatek dla małżonka, pokrycie kosztów podróży oraz ubezpieczenie.Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej European University Institute

Granty na stypendia do EUI Florencja

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fernand Braudel Senior Fellowships. Konkurs skierowany jest do naukowców prowadzących badania w ramach nauk ekonomicznych, historycznych, społecznych oraz politycznych. Laureaci konkursu otrzymają możliwość realizacji stypendium w European University Institute. Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu czas trwania stypendium może wynosić od 3 do 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 000 euro

Informacje o szczegółowych wymaganiach wobec kandydatów można znaleźć na stronie internetowej EUI.  

Strona internetowa Fernand Braudel Senior Fellowships

 

INNE KONKURSY NCN

MINIATURA 1 – konkurs na pojedyncze działania naukowe. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
Nabór wniosków ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku.

HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy 

 Nabór wniosków od 14 czerwca br.

MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

PORADNIK JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK DO ERC

Przygotowanie dobrego wniosku o grant ERC jest niełatwym zadaniem. Dzięki uprzejmości dr Karola Horodeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wniosek o ERC Starting Grant przeszedł do drugiego etapu oceny, na stronie kpk.gov.pl opublikowano poradnik, w którym autor zawarł wiele porad, sugestii i ostrzeżeń, pozwalających zwiększyć szanse na dobrą ocenę wniosku.

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=37066%20.