Zmiana rozmiaru tekstu:

Konkursy OPUS, PRELUDIUM, DAINA NCN NABÓR OD 15 WRZEŚNIA

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 14, Preludium 14 i Daina 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl

OPUS 14 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 14 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.Ogłoszenie konkursu Opus 14 na stronie NCN

PRELUDIUM 14 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

  • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 14 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

 W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Ogłoszenie konkursu Preludium 14 na stronie NCN

 

DAINA 1 - Konkurs na projekty badawcze  realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego (osoba przynajmniej z doktoratem) oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.Projekty zgłaszane do konkursu Daina 1 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a ich budżet na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejszy niż 150 000 zł
Ogłoszenie konkursu Daina 1 na stronie NCN

OPUS I PRELUDIUM NOWOŚCI

 Zmiany w Preludium 14

Podstawowa zmiana to podniesienie rocznego limitu budżetu projektu. Na każdy rok realizacji projektu można obecnie otrzymać o 10 000 zł więcej niż w poprzedniej edycji. Aktualne limity przedstawiają się następująco:

  • projekt 12 miesięcy - do 70 000 zł;
  • projekt 24 miesiące - do 140 000 zł;
  • projekt 36 miesięcy - do 210 000 zł

Podwyższeniu uległa także wysokość kosztów pośrednich. Dotychczas ich maksymalna wysokość wynosiła 20% wysokości kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej*, urządzeń i oprogramowania). Obecnie koszty pośrednie w konkursie Preludium mogą wynosić do 40% wysokości kosztów bezpośrednich. 

 Drobna zmiana dotyczy także sposobu przekazywania środków z NCN do jednostki, w której realizowany będzie projekt w ramach konkursu Preludium. Od obecnej edycji środki będą przekazywane beneficjentom tego konkursu jednorazowo, tuż po podpisaniu umowy grantowej. 

Zmiany w Opus 14

W regulaminie konkursu wprowadzono zmianę dotyczącą wynagrodzeń dla osób, które biorą udział w projekcie i są już zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy. Dotychczas w takich sytuacjach częstą praktyką było wypłacanie wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych. Od konkursu Opus 14 nie ma takiej możliwości.

Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Nie oznacza to jednak, że takie osoby w ogóle nie będą mogły otrzymywać wynagrodzenia za pracę w ramach projektu badawczego. Podczas posiedzenia Rady NCN we wrześniu 2017 r. wskazane zostało, że:

wypłacanie wynagrodzeń dodatkowych powinno odbywać się poprzez podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika na czas wykonywania przez niego zadań związanych z realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN.  

Umowy cywilnoprawne muszą być więc zastąpione przez aneks do umowy o pracę, ze zmianą wysokości wynagrodzenia i zakresu obowiązków na czas trwania projektu finansowanego z NCN.Wprowadzona została także zmiana, zgodnie z którą każdy kierownik projektu, będzie mógł wnioskować o otrzymanie zatrudnienia na pełen etat naukowy ze środków NCN. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby, które nie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym realizowany miał być projekt. Maksymalna roczna wysokość wynagrodzenia dla kierownika zatrudnionego na etat wynosi 150 000 zł (tzw. brutto brutto).

 

Studia doktoranckie EUI Florencja

Od 2 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w European University Institute we Florencji. Nabór zgłoszeń kierowany jest do osób, które chcą podjąć studia doktoranckie z ekonomii, historii, prawa i nauk społecznych i politycznych. Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendium w wysokości 1 250 euro miesięcznie.

 Osoby przyjęte na studia będą miały także zapewniony ewentualny dodatek dla małżonka, pokrycie kosztów podróży oraz ubezpieczenie.Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej European University Institute

 

PODRĘCZNIKI I TEKSTY O PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKÓW O FINANSOWANIE BADAŃ:

Blackburn T.R., 2003, Getting science grants: effective strategies for funding success, San Francisco: Jossey-Bass.

Locke L.F., 2013, Proposals that work: a guide for planning dissertations and grant proposals, Los Angeles: SAGE.

Kiebzak-Mandera, D., Grochowski M., 2017, Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki. „Państwo i Prawo”, 3, 2017, ss. 103-116.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/FA_1-2014%20Kiebzak.pdf

http://zn.czasopisma.pan.pl/images/data/zn/wydania/No_3_2014/06%20Podsumowanie%20debat.pdf

http://zn.czasopisma.pan.pl/images/data/zn/wydania/no_1_2016/ZN_1207-16_13-D.Kiebzak-Mandera.pdf

   

PORADNIK JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK DO ERC

Przygotowanie dobrego wniosku o grant ERC jest niełatwym zadaniem. Dzięki uprzejmości dr Karola Horodeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wniosek o ERC Starting Grant przeszedł do drugiego etapu oceny, na stronie kpk.gov.pl opublikowano poradnik, w którym autor zawarł wiele porad, sugestii i ostrzeżeń, pozwalających zwiększyć szanse na dobrą ocenę wniosku.

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=37066%20.