Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. zw. dr hab. Ryszard Małajny

Katedra Prawa Konstytucyjnego

 

Stanowisko          
profesor zwyczajny
Pokój 1.45
Telefon 32 3591414
Wewnętrzny 1414
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze zimowym: wtorek, 16.30-18.00

 

Bibliografia

 • Pojęcie i geneza parlamentaryzmu zracjonalizowanego / Ryszard M. Małajny. // W: Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 212-227 2017

 • Rozwiązanie legislatywy w systemie parlamentarnym / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 2017, [nr] 2, s. 27-50 2017

 • Trybunał Konstytucyjny jako strażnik Konstytucji / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2016, z. 10, s. 5-22 2016

 • Rząd i sprawy zagraniczne w konstytucjonalizmie niemieckim / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 2016, nr 1, s. 65-84 2016

 • [Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku : recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2015, z. 4, s. 114-116 2015

 • Legitymacja sądownictwa konstytucyjnego / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2015, z. 10, s. 5-21 2015

 • Ewolucja idei podziału władzy państwowej / Ryszard M. Małajny. // W: Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 598-611 2015

 • Pojęcie i zakres władzy Sądu Najwyższego w USA / Ryszard M. Małajny. // W: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 2. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2014. - S. 139-162 2014

 • Podział władzy państwowej jako przesłanka jej legitymizacji / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 2014, [nr] 3, s. 9-28 2014

 • Państwo świeckie : rozdział kościoła od państwa / Ryszard M. Małajny. // W: Leksykon prawa wyznaniowego : 100 podstawowych pojęć. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 271-290 2014

 • [Kształtowanie formy rządów u progu niepodległej Polski (1917-1926) - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 2014, [nr] 4, s. 202-205 2014

 • Zasada podziału władzy w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA / Iwona Małajny, Ryszard M. Małajny. // Stud. Iurid. Lub. - 2014, t. 22, s. 533-550 2014

 • Ustawodawcze oddziaływanie Kongresu na Sąd Najwyższy w USA / Ryszard M. Małajny. // W: Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. - S. 165-180 2014

 • Apologie i anatemy : ocena amerykańskiej wersji podziału władzy / Ryszard M. Małajny. // W: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 151-176 2014

 • Rola Sądu Najwyższego w procesie wykładni Konstytucji USA / Ryszard M. Małajny. // Gdań. Stud. Praw. - T. 31 (2014), s. 321-334 2014

 • [Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2014, z. 2, s. 117-119 2014

 • "Przywilej egzekutywy" w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej / Ryszard M. Małajny. // W: Ustroje : historia i współczesność : Polska - Europa - Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 569-582 2013

 • Powoływanie egzekutywy w systemie rządów parlamentarnych / Ryszard M. Małajny. // Państwo Prawne. - 2011, nr 1, s. 9-21 2013

 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym / red. Ryszard M. Małajny ; aut.: Artur Biłgorajski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Mariusz Jagielski, Anna Łabno, Ryszard M. Małajny. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • [Początki amerykańskiej adminstracji lokalnej - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Czas. Praw.-Hist. - 2013, z. 1, s. 525-529 2013

 • Parlamentaryzm w USA? / Ryszard M. Małajny. // W: Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, świat. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. 573-585 2013

 • Krzyż w budynkach publicznych - tak czy nie? / Ryszard M. Małajny. // W: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - S. 11-34 2013

 • Jaka prezydentura? : ocena polityczno-prawnej pozycji amerykańskiej egzekutywy / Ryszard M. Małajny. // W: Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. - S. 193-224 2013

 • Faktyczny status ustrojowy Prezydenta USA : na tle literatury amerykańskiej / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2013, z. 3, s. 21-37 2013

 • Dynamiczna równowaga czy antagonistyczna współpraca? : współczesny udział władzy w amerykańskim konstytucjonalizmie / Ryszard M. Małajny. // W: Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 387-410 2013

 • [Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Prz. Prawa Konst. - 2013, nr 4, s. 245-250 2013

 • Amerykański prezydencjalizm / Ryszard M. Małajny. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. 2012

 • Zasada rozdziału władzy państwowej : prolegomena / Ryszard M. Małajny. // W: Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 367-387 2012

 • Rozdział władzy w systemie parlamentarnym / Ryszard M. Małajny. // W: Parlamentarny system rządów : teoria i praktyka. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 54-95 2012

 • Problem moralności władzy w myśli politycznej The Founding Fathers / Ryszard M. Małajny. // W: Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 254-266 2011

 • Amerykańska wersja religious establishment / Ryszard M. Małajny. // W: Państwo wyznaniowe : doktryna, prawo i praktyka. - Warszawa : Elipsa, 2011. - S. 82-105 2011

 • The European versus the Constitutional Law / Ryszard M. Małajny. // W: Perspectives for the development of constitutional law in the conditions of integrating : Section of Constitutional Law English Part. - Bratislava : Comenius University, 2011. - S. 227-242 2011

 • Sąd Najwyższy w amerykańskiej konfiguracji władzy / Ryszard M. Małajny. // W: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 43-54 2011

 • Anglosaska doktryna rozdziału władzy XIX wieku / Ryszard M. Małajny. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 89-109 2011

 • Angielska doktryna podziału władzy w XVII w. / Ryszard M. Małajny. // W: Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee. - Wrocław : Kolonia Limited, 2010. - S. 61-78 2010

 • Ustawa a rządowe akty normatywne : (Niemcy, Szwecja, Polska) / Ryszard M. Małajny. // W: Prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, państwo demokratyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. - S. 314-324 2010

 • Sejm w świetle Konstytucji RP z 1997 r : pierwszy czy równy / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 2010, [nr] 5, s. 91-108 2010

 • Angielska doktryna podziału władzy w XVII wieku / Ryszard M. Małajny. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 301-320 2010

 • Prawne sfery działania państwa w ujęciu formalnym i materialnym / Ryszard M. Małajny. // W: Pro bono Reipublicae : księga jubileuszowa Profesora michała Pietrzaka. - Warszawa : LexisNexis, 2009. - S. 462-476 2009

 • Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa : uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po 1989 r. / Ryszard M. Małajny. // W: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2009. - S. 71-92 2009

 • Idea rozdziału władzy państwowej i jej interpretacje / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 2009, [nr] 1, s. 81-106 2009

 • Doktryna rozdziału władzy Johna Locke'a / Ryszard M. Małajny. // Gdań. Stud. Praw. - T. 20 (2009), s. 223-238 2009

 • Arystotelesowska koncepcja politei / Ryszard M. Małajny. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 459-470 2009

 • Zasada podziału władzy a system rządów parlamentarnych / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2009, z. 12, s. 16-30 2009

 • Some Terminological Controversies Concerning the Maxim of Division of Power / Ryszard M. Małajny. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 49-59 2009

 • Pojęcie ustawy i ich rodzaje / Ryszard M. Małajny. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 45-57 2008

 • Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań / pod red. Ryszarda M. Małajnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. 2008

 • III Rzeczpospolita państwem quasi-wyznaniowym : 10 lat obowiązywania konfesyjnych postanowień konstytucji z 1997 r / Ryszard M. Małajny. // W: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 184-199 2008

 • [Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 r. o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2008, z. 12, s. 111-113 2008

 • Ewolucja zakresu przedmiotowego ustawy w konstytucjonalizmie nowożytnym / Ryszard M. Małajny. // W: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 173-201 2008

 • Słowo wstępne / Ryszard M. Małajny. // W: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 7-8 2008

 • O pojmowaniu zasady podziału władzy państwowej / Ryszard M. Małajny. // W: Zasady prawa : materiały konferencyjne. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - S. 99-126 2007

 • [Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP - recenzja] / Ryszard. M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2007, z. 12, s. 112-113 2007

 • Ustawa a akty ustawowe / Ryszard M. Małajny. // W: Ustroje, doktryny, instytucje polityczne : księga jubileuszowa Profeosra zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - S. 199-208 2007

 • Prezydent USA jako naczelny dowódca sił zbrojnych / Ryszard Małajny. // Misc. Iur. - T. 8 (2006). s. 119-139 2006

 • Prezydent USA jako kierownik polityki zagranicznej / Iwona Małajny, Ryszard M. Małajny. // Misc. Iur. - T. 6 (2005), s. 74-90 2005

 • The principle of division of power : some terminological controversies / Ryszard M. Małajny. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 74-87 2004

 • Jednostka - państwo - integracja europejska : sprawozdanie z konferencji naukowej (Żywiec, 14.V.2004) / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2004, z. 9, s. 117-118 2004

 • Unia Europejska a konstytucje państw członkowskich / Ryszard M. Małajny. // Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu. - Nr 3 (2004), s. 35-56 2004

 • Sprawozdanie z konferencji "Jednostka - państwo - integracja europejska" : (Żywiec, 14 maja 2004) / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 2004, z. 9, s. 117 2004

 • Pozycja judykatywy we francuskiej teorii podziału władzy / Ryszard M. Małajny. // W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 236-253 2003

 • Okres przejściowy w amerykańskim konstytucjonalizmie (1776-1787) / Ryszard M. Małajny. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 35-52 2003

 • Constitutio suprema lex? : (Unia Europejska a ustawy zasadnicze państw członkowskich) / Ryszard M. Małajny. // W: Prawo a wartości : księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - S. 197-217 2003

 • Zasada materialnej niepołączalności mandatu parlamentarnego w III RP / Ryszard M. Małajny. // Misc. Iur. - T. 2 (2003), s. 92-100 2003

 • Trzy teorie podzielonej władzy / Ryszard Małajny. - Wyd. 2, uzup. - Katowice : Wydawnictwo Volumen, 2003. 2003

 • Reguła równości wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Ryszard M. Małajny. // W: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003 2003

 • Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej w XX w. / Ryszard M. Małajny. // W: Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 53-76 2003

 • Ideologia ustroju równowagi w Anglii XVII i XVIII wieku / Ryszard M. Małajny. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 68-97 2002

 • Europejska teoria podziału władzy państwowej w XX stuleciu / Ryszard M. Małajny. // W: Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku : wybrane problemy badawcze. - Wrocław : "Kolonia", 2002. - S. 327-343 2002

 • Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej XX wieku / Ryszard M. Małajny. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 83-109 2002

 • Regulacja kwestii konfesyjnych w Konstytucji III RP : (refleksje krytyczne) / Ryszard M. Małajny. // W: Ze sztandarem prawa przez świat : księga dedykowana Profesorowi Wieńczysławowi Józefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin. - Kraków : "Zakamycze", 2002. - S. 277-306 2002

 • Niemiecka doktryna podziału władzy państwowej. Cz. 2 / Ryszard M. Małajny. // Rejent. - 2001, nr 2, s. 47-71 2001

 • Niemiecka doktryna podziału władzy państwowej. Cz. 1 / Ryszard M. Małajny. // Rejent. - 2001, nr 1, s. 66-92 2001

 • Doktryna podziału władzy Johna Locke'a / Ryszard M. Małajny. // W: Wokół problematyki cywilnoprocesowej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - S. 164-183 2001

 • Trzy teorie podzielonej władzy / Ryszard M. Małajny. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. 2001

 • Proces legislacyjny w USA / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 2000, [z.] 6, s. 39-70 2000

 • The principle of division of state power and its current / Ryszard Małajny. // W: Legal convergence in the enlarged Europe of the new millenium. - The Hague : Kluwer, 2000. - S. 161-189 2000

 • The principle of division of state power and its current constitutional significance / Ryszard M. Małajny. // W: Legal convergence in the enlarged Europe of the new millennium. - The Hague : Kluwer, 2000. - S. 161-190 2000

 • Niemiecka doktryna podziału władzy państwowej : cz. 1 / Ryszard M. Małajny. // W: Ochrona praw człowieka oraz wpływ nauki na ugruntowanie praworządności. - Katowice : "Res-Type", 2000. - S. 201-224 2000

 • Konstytucyjne przemiany w krajach Europy Środkowowschodniej po 1989 roku jako wyraz globalizacji / Ryszard. M. Małajny. // W: Państwo narodowe a proces globalizacji. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 49-72 2000

 • The ideological and social background of the American doctrine of division of power / Ryszard M. Małajny. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 45 (2000), s. 51-74 2000

 • Funkcje państwa i zakres ich konstytucjonalizacji : (prolegomena) / Ryszard M. Małajny. // W: W kręgu zagadnień konstytucyjnych : Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 47-63 1999

 • The theory of division of power as a safeguard of individual freedoms : an outline of its origins / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 6 (1999), s. 21-48 1999

 • Church and State in the United States : a model of mutual relations / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 4 (1998), s. 167-226 1998

 • Konstytucjonalizm a przedmiotowy zakres konstytucji / Ryszard M. Małajny. // W: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. - S. 96-151 1997

 • Konkordat polski z 1993 r. : altera pars / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 4 (1997), s. 32-59 1997

 • The constitution making processes in Eastern European countries / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 4 (1997), s. 11-31 1997

 • Managing constitutional change : post-communist experiences / Ryszard M. Małajny, John Dreijmanis. // W: Managing constitutional change. - Pretoria : HSRC Publishers, 1996. - S. 37-69 1996

 • Konkordat polski z 1993 r. - altera pars / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 1996, [z.] 2, s. 136-146 1996

 • Słowo wstępne / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 3 (1996), s. 11 1996

 • Prawodawstwo delegowane w świetle Konstytucji USA / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 1995, z. 3, s. 52-63 1995

 • Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 3, Pozakonstytucyjny system hamulców / Ryszard M. Małajny. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. 1995

 • Amerykański rodowód instytucji judicial review / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 2 (1995), s. 91-115 1995

 • Państwo a kościół w Konstytucji III RP : (refleksje aksjologiczne) / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 1995, z. 8, s. 71-83 1995

 • Rodowód instytucji "judical review" w Stanach Zjednoczonych / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 2 (1995), s. 91-116 1995

 • Priedmietnyje priedieły diejstwija fiedieralnogo zakona w SSzA / Ryszard M. Małajny. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 17 (1994), s. 93-109 1994

 • Predmetnye predely dejstvija federal'nogo zakona v SSA [Przedmiotowy zakres ustawy federalnej w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej] / Ryszard M. Małajny. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - [T.] 17 (1994), s. 93-109 1994

 • The ancient doctrine of mixed government / Ryszard M. Małajny. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - [T.] 17 (1994), s. 7-32 1994

 • Polskie prawo konstytucyjne : akty normatywne / Andrzej Bisztyga, Ryszard M. Małajny. - Stan prawny na dzień 15 kwietnia 1994 r. - Dąbrowa Górnicza : Wieczorek-Press, 1994. 1994

 • [Kongres i kongresmani - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Prz. Sejm. - 1994, [z.] 4, s. 168-173 1994

 • Konfesyjne przesłanki uchwalenia amerykańskiej Karty Praw / Ryszard M. Małajny. // Hum. Zesz. Nauk. Prawa Człow. - Z. 1 (1994), s. 11-30 1994

 • Postępowanie ustawodawcze w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Ryszard M. Małajny. // W: Postępowanie ustawodawcze. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993. - S. 173-220 1993

 • Na przykładzie WPiA : drugi rok płatnych studiów zaocznych : rozmowa z prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Ryszardem M. Małajnym / Ryszard M. Małajny ; rozm. przepr. Franciszek Szpor. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1993, nr 12, s. 3 1993

 • Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa : próba reinterpretacji / Ryszard M. Małajny. // W: Rozważania o państwie i prawie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 125-138 1993

 • Antyczna doktryna ustroju mieszanego / Ryszard M. Małajny. // Czas. Praw.-Hist. - 1993, z. 1/2, s. 207-229 1993

 • "Rada i zgoda" Senatu USA w postępowaniu traktatowym / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1993, nr 2/3, s. 73-100 1993

 • "Rada i zgoda" Senatu USA w postępowaniu nominacyjnym / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1992, nr 3/4, s. 67-98 1992

 • Przedmiotowy zakres ustawy w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej / Ryszard M. Małajny. // W: Prawo na Zachodzie : studia źródeł prawa w systemie demokratycznym. - Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossol., 1992. - S. 34-55 1992

 • Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 2, Konstytucyjny system hamulców / Ryszard M. Małajny. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • [O władzy, grzechu i grzechach władzy - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo 1992

 • "Mur separacji" : państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Ryszard Małajny. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 1, Zakres władzy prawodawczej i fiskalnej / Ryszard M. Małajny. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. 1991

 • Spór o veto legislatywy w USA / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1991, nr 4, s. 33-72 1991

 • The Religious Origins of the US Bill of Rights / Ryszard M. Małajny. // W: The Origin of Human Rights : proceedings at the seminar May 3-5, 1991 the Nicolaus Copernicus University. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991. - S. 69-92 1991

 • Amerykański model odpowiedzialności konstytucyjnej / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1990, nr 3, s. 45-90 1990

 • Kompetencje pochodne Kongresu Stanów Zjednoczonych / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1990, nr 1, s. 123-166 1990

 • Przesłanki ustanowienia podziału władzy na tle poglądów the Founding Fathers / Ryszard M. Małajny. // Stud. Hist. (Wroc.). - 1989, nr 1, s. 33-56 1989

 • Klasyfikacja organów państwowych w świetle nowelizacji Konstytucji PRL z 1989 r.. Cz. 2 / Ryszard M. Małajny. // Stud. Nauk Polit. - 1989, nr 4, s. 113-125 1989

 • Klasyfikacja organów państwowych w świetle nowelizacji Konstytucji PRL z 1989 r.. Cz. 1 / Ryszard M. Małajny. // Stud. Nauk Polit. - 1989, nr 3, s. 27-42 1989

 • Systematyka polskich organów państwowych i ich charakter prawny / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1989, nr 1, s. 3-50 1989

 • Geneza i główne założenia amerykańskiej doktryny podziału władzy / Ryszard M. Małajny. // W: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki w perspektywie nauk historycznych i prawnych. - Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1988. - S. 69-88 1988

 • "Władza nad sakiewką" Kongresu USA / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1988, nr 4, s. 79-122 1988

 • Sprawozdanie z sesji Konstytucja USA z zagranicznej perspektywy : (Racine, 25-30 września 1987) / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 1988, z. 3, s. 137-138 1988

 • Konstytucjonalizacja zasady rozdziału kościoła od państwa i jej ewolucja w USA / Ryszard M. Małajny. // W: Konstytucja USA 1787-1987 : historia i współczesność. - Warszawa : PAN, 1987. - S. 289-329 1987

 • [Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Szyszkowskiego - recenzja] / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo 1986

 • Sprawozdanie z XXVIII Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego : (Cieszyn, 19-20 maja 1986) / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 1986, z. 10, s. 121 1986

 • Doktryna podziału władzy "Ojców Konstytucji" USA / Ryszard M. Małajny. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985. 1985

 • Geneza instytucji rozdziału kościoła od państwa w Amerykańskiej Unii / Ryszard M. Małajny. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 19 (1984), s. 65-94 1984

 • Amerykańska wersja instytucji rozdziału kościoła od państwa / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1984, nr 1/2, s. 123-180 1984

 • Zasada jedności władzy państwowej na tle konstytucji ZSRR / Ryszard M. Małajny. // Stud. Nauk Polit. - 1983, nr 5, s. 131-167 1983

 • Doktryna wolności religijnej "Ojców Konstytucji" USA / Ryszard M. Małajny. // Czas. Praw.-Hist. - 1982, nr 2, s. 111-138 1982

 • Zasada jedności władzy państwowej w ustroju socjalistycznym : prolegomena / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1982, nr 3-4, s. 119-176 1982

 • Realizacja zasady wolności religijnej w prawie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych / Ryszard M. Małajny. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 17 (1982), s. 33-60 1982

 • Instytucja kościoła państwowego w angielskich koloniach Ameryki Północnej / Ryszard M. Małajny. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 16 (1981), s. 165-190 1981

 • Problem konstytucyjności pomocy materialnej państwa dla związków wyznaniowych w USA / Ryszard M. Małajny. // Stud. Praw. - 1979, nr 4, s. 93-134 1979

 • Państwo a kościół w amerykańskich doktrynach politycznych / Ryszard M. Małajny. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 11 (1979), s. 203-222 1979

 • Realizacja zasady rozdziału kościoła od państwa w prawie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych Ameryki / Ryszard M. Małajny. // Państ. Prawo. - 1979, z. 10, s. 106-115 1979

 • Stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Ryszard M. Małajny. // Stud. Nauk Polit. - 1978, nr 3, s. 117-137 1978